Wybrane cechy dowódcze kobiet w armii w opiniach innych żołnierzy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agata Pietrzykowska
Aleksandra Sus

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników zrealizowanego na próbie 80 żołnierzy (kobiet i mężczyzn) badania, które dotyczyło wybranych obszarów związanych z dowodzeniem przez żołnierzy płci żeńskiej. W artykule podjęto próbę zaprezentowania oceny wystawionej przez respondentów zarówno tych, którzy byli dowodzeni przez kobiety, jak i ogółem. Głównym problemem badawczym jest identyfikacja sposobu postrzegania kompetencji przywódczych kobiet przez żołnierzy, co znajduje odzwierciedlenie w pytaniach szczegółowych: 1. Czy w opinii żołnierzy istnieją kompetencje dowódcze powiązane z płcią? 2. Jak żołnierze oceniają kompetencje dowódcze kobiet - żołnierzy? Badania zostały oparte na metodzie ilościowej wykorzystującej celowy dobór próby i wystandaryzowane narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety). Metoda analizy wyników zastosowana w artykule sprowadza się do statystyki opisowej z uwagi na rozmiar próby badawczej i pilotażowy charakter badania. Badanie służy identyfikacji hipotez, których weryfikacja stanowi podstawę dalszych badań empirycznych i planowanej pracy doktorskiej w analizowanym obszarze.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pietrzykowska, A., & Sus, A. (2022). Wybrane cechy dowódcze kobiet w armii w opiniach innych żołnierzy. Kobieta I Biznes, (1-4), 2–9, 38. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3525
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Baran-Wojtachnio M., Branicka J. [2010], Specyfika służby kobiet na stanowiskach dowódczych i w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Sprawozdanie z badań, Wojskowe Biuro Badań Społecznych, Warszawa.
2. Blachard K. [2007], Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, PWN, Warszawa.
3. Drapikowska B. [2013], Kompetencje dowódcze - własne oraz innych kobiet - w opiniach kobiet - żołnierzy, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 4(8): 68-84.
4. Dźwigoł-Barosz M. [2016], Wpływ kobiet na biznes, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z. 93: 129-140.
5. Eagly A.H, Johnson B. [1990], Gender, and leadership style: A meta-analysis, Psychological Bulletin, 108(2), s. 233-256, https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.233.
6. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sluzba-wojskowa-kobiet-w-siłach-zbrojnych-rp-wczorai-i-dzis, dostęp: 25.04.2022.
7. Jarecki Cz., Sołoducha M. [2000], Dowodzenie artylerią, SGWP, Warszawa.
8. Kręcikij J., Wołejszo J. [2007], Podstawy dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
9. Koziej S. [1993], Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa.
10. Królikowska S. [2011], Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, Nowiny Lekarskie, 80 (5): 387-393.
11. Nagel R., Spears K., Maenza J. [2021], Culture, gender, and women in the military: implications for international humanitarian law compliance, Georgetown Institute for Women, Peace, and Security, https://giwps.georgetown.edu/wp-content/up- loads/2021/10/Culture_Gender_Women_in_the_Military.pdf
12. Niechoda L. [2019], Płeć a kompetencje menedżerskie w opinii podwładnych, Kobieta i Biznes, 1-4: 21-30, https://doi. org/10.33119/KiB.2019.1-4.3.
13. Parfieniuk A. [2016], Kobiety w światowych armiach. Jaka jest sytuacja żołnierek w poszczególnych krajach, https://wiadomosci. wp.pl/kobiety-w-swiatowych-armiach-jaka-jest-sytuacja-zolnierek- w-poszczegolnych-krajach-6036579193484417a
14. Pigeau R., McCann C. [2002], Reconceptualizing command and control, Canadian Military Journal, Spring 2002: 53-64.
15. Regulamin [1996], Regulamin pracy organów dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, Sztab Generalny WP, Warszawa.
16. Rotter T. [2012], Służba zawodowa kobiet w Wojsku Polskim (problemy psychologiczne), Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4 (IX): 85-92.
17. Różycka M. [2019], Wartości kobiece w biznesie, Seria: Rozprawy i Studia, t. 1049, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
18. Rubin H. [1997], The princess. Machiavelli for women, Harriet Rubin, New York.
19. Sinder D.M., Nagl J.A., Paff T. [1999], Army professionalism, the military ethic, and officership in the 21st century, The Strategic Studies Institute, Carlisle.
20. Sztumski J. [2005], Czy humanistyczne wykształcenie jest przydatne dla oficera?, w: Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności, red. S. Jarmoszko, R. Stępień, AON, Warszawa.
21. Wolska-Liśkiewicz E. [2015], Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów? Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2: 47-59.
22. Woźniak A. [2021], Ilu jest żołnierzy w Polsce?, https://prawniknapoligonie.pl/ilu-jest-zolnierzy-w-polsce-sprawdz-to/, dostęp: 25.04.2022.