Analiza różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i społeczeństwa w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alicja Wejdner

Abstrakt

Dotychczasowa debata na temat systemów emerytalnych w Polsce zdawała się często pomijać rolę kobiet i równości płci, mimo że wśród osób pobierających emeryturę w Polsce ponad 2/3 to kobiety [Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 2020]. Jest to szczególnie ważna kwestia ze względu na istnienie wyraźnej luki pomiędzy poziomem emerytur kobiet i mężczyzn. W istocie jest to dyskryminacja, która niesie za sobą negatywne skutki dla całego społeczeństwa. Pomimo istnienia aktów prawnych mających na celu walkę z dyskryminacją i zapewnienie równości obu płci, poziom emerytur kobiet i mężczyzn jest zróżnicowany. Celem tego opracowania jest wskazanie przyczyn oraz konsekwencji występowania luki emerytalnej w Polsce. Analiza opiera się na przeglądzie literatury oraz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wejdner, A. (2022). Analiza różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i społeczeństwa w Polsce. Kobieta I Biznes, (1-4), 17–23, 51. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3527
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Budrowska B., Duch-Krzystoszek D., Titkow A. [2004], Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
2. Blau F.D., Kahn L.M. [2017], The gender wage gap: Extent, trends, and explanations, Journal of Economic Literature, 55(3): 789-865.
3. Boll C., Rossen A., Wolf A. [2017], The EU gender earnings gap: Job segregation and working time as driving factors, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, vol. 237, no. 5: 407-452, https://doi.org/10.1515/jbnst-2017-0100
4. CBOS [2020], Modele życia małżeńskiego Polaków, Warszawa.
5. Czech S., Zachorowska-Mazurkiewicz A. [2020], Institutional approach to gender bias in old age security systems: Comparative analysis of Swedish and Polish pension reforms, Journal of Economic Issues, 54(3): 755-771, https://doi.org/10.1080/00213624
6. Eurostat [2015], Why older women are much more exposed to the risk of poverty than older men, http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?langId=pl&catId=751&newsId=2349&furtherNews=yes, dostęp: 23.09.2021.
7. Eurostat [2021], Dane statystyczne dotyczące ubóstwa dochodowego, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__ custom_3480889/default/table?lang=en, dostęp: 30.09.2022.
8. Foley M., Cooper R. [2021], Workplace gender equality in the postpandemic era: Where to next? Journal of Industrial Relations, 63(4): 463-476, https://doi.org/10.1177/00221856211035173
9. GUS [2015], Budżet czasu ludności 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
10. GUS [2020], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
11. Góra M. [2018], Rozważania o systemie emerytalnym w XXI wieku: Kilka uwag na podstawie polskiego systemu, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
12. IBS [2015], Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
13. IBS [2019], Czy Polski System Emerytalny Zbankrutuje? Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
14. Jedynak T. [2016], Przesłanki kształtowania wysokości minimalnego wieku emerytalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 10(958):33-49.
15. Jefferson T. [2009], Women and retirement pensions: A research review, Feminist Economics, 15(4): 115-145, https://doi. org/10.1080/13545700903153963
16. Jędrzychowska A., Kwiecień I., Poprawska E. [2020], The motherhood pension gap in a defined contribution pension scheme - the case of Poland, Sustainability, 12: 4425, https://doi.org/10.3390/su12114425.
17. Kleven H., Landais C., Søgaard J. [2018], Children and gender inequality: Evidence from Denmark, National Bureau of Economic Research Working Papers Series, Cambridge.
18. Klich-Kluczewska B., Stańczak-Wiślicz K., Fidelis M., Perkowski P. [2020], Kobiety w Polsce 1945-1989: nowoczesność- równouprawnienie - komunizm, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
19. Malec M., Tyrowicz J. [2017], Niski wiek emerytalny, wysoka cena, w: Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
20. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [2020], Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r., Warszawa.
21. OECD [2017], Wide gap in pension benefits between men and women, Paryż.
22. Olivetti C., Petrongolo B. [2017], The economic consequences of family policies: Lessons from a century of legislation in highincome countries, Journal of Economic Perspectives, Londyn.
23. Prospect [2021], Achieving gender equality in pensions - Prospect's 2021 report on the gender pension gap, Londyn.
24. Roussille N. [2021], The central role of the ask gap in gender pay inequality, https://ninaroussille.github.io/files/Roussille_ask-gap.pdf, dostęp: 23.10.2022.
25. Stowarzyszenie Kongres Kobiet [2021], Kryzys, rynek pracy i kobiety. Raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet o sytuacji kobiet na rynku pracy w okresie pandemii COVID-19, raport Instytutu Badań Strukturalnych przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Warszawa.
26. Ustawa [1974] z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
27. Uchwała [2009], Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r. II PZP 13/08.
28. Wóycicka I. [2008], Sytuacja kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
29. Zakład Ubezpieczeń Społecznych [2021], Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2021 roku, Warszawa.