Mobilność przedsiębiorcza – koncepcja, wymiary, znaczenie

Main Article Content

Izabela Bednarska-Wnuk

Abstrakt

Poszukiwanie czynnikow mających strategiczne znaczenie dla organizacji oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej sprawia, że organizacje poszukują takich czynników, które umożliwią przekraczanie ich granice. Jednym z nich jest mobilność przedsiębiorcza. W związku z tym za cel niniejszego artykułu przyjęto identyfikację konceptualizacji istoty pojęcia mobilność przedsiębiorcza, określenie jej wymiarów oraz ukazanie związku z przedsiębiorczością strategiczną, teorią zasobów oraz teorią zachowań przedsiębiorczych. Uzyskane konkluzje upoważniają do stwierdzenia, iż podejmowana mobilność przedsiębiorcza przez przedsiębiorstwa może być także, dzięki posiadanym zasobom, kompetencjom oraz wykorzystaniu okazji w otoczeniu istotnym czynnikiem moderującym w utrzymaniu i/lub osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Opracowanie ma charakter teoretyczny i powstało na podstawie analizy literatury przy wykorzystaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa.

Article Details

Jak cytować
Bednarska-Wnuk, I. (2019). Mobilność przedsiębiorcza – koncepcja, wymiary, znaczenie. Organizacja I Kierowanie, (4 (187), 43–53. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1473
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Agarwal R., Echambadi R., Franco A., Sarkar M.B. [2004], Knowledge transfer through
inheritance: Spin-out generation, growth and survival, Academy of Management Journal
47(4): 501–522.
[2] Dokko G., Wu G.A. [2017], Boundary-crossing job mobility, new product area entry, and
the performance of entrepreneurial ventures, Research in the Sociology of Organizations
50: 419–448.
[3] Bańka A. [2015], Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie
celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej, Czasopismo Psychologiczne 21(1): 97–115.
[4] Bakker A.B., Tims M., Derks D. [2012], Proactive personality and job performance: The
role of job crafting and work engagement, Human Relations 65(10): 1359–1378.
[5] Bratnicka K., Dyduch W. [2014], Strategiczna przedsiębiorczość. Koncepcja i pomiar, in:
Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, R. Krupski (ed.), Prace Naukowe
WWSZIP 27(2), Wałbrzych: 167–192.
[6] Frederiksen L., Wennberg K., Balachandran Ch. [2016], Mobility and entrepreneurship:
Evaluating the scope of knowledge‐based theories of entrepreneurship, Entrepreneurship
Theory and Practice 40(2): 359–380.
[7] Groysberg A., Nanda M., Prats J. [2009], Does individual performance affect entrepreneurial
mobility? Empirical evidence from the financial analysis market, Journal of Financial
Transformation 25: 95–106.
[8] Hamel G., Prahalad C.K. [1994], Competing for the future, Harvard Business School
Press, Boston, MA.
[9] Hitt M.A., Ireland R.D., Sirmon G., Trahms Ch.A. [2011], Strategic entrepreneurship:
Creating value for individuals, organizations and society, Academy of Management
Perspectives: 57–75.
[10] Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G. [2003], A model of strategic entrepreneurship: The
construct and its dimensions, Journal of Management 29(6): 963–989.
[11] Kaleta A., Sołoducho-Pelc L. [2016], Integracja przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego w koncepcji strategicznej przedsiębiorczości – ocena przeszłości i sugestie
na przyszłość, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 419: 56–67.
[12] Kuratko D.F., Ireland R.D., Covin J.G., Hornsby J.S. [2005], A model of middle-level
managers’ entrepreneurial behavior, Entrepreneurship Theory and Practice 29(6): 699–716.
[13] Latif A., Yeasmin A. [2015], Entrepreneurial mobility in industrial estates of Bangladesh:
A study on selected industrial estates of Sylhet division, Bangladesh, Management Studies
and Economic Systems 1(3): 141–146.
[14] Lundmark E., Waern A. [2008], What is mobile in entrepreneurship? Helix Working
Papers, Linköpings Universitet.
[15] Matejun M. [2015], Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Publishing House of Lodz University of
Technology, Łódź.
[16] Pauli U., Osowska R. [2018], Building entrepreneurial potential abroad – exploring
return migrant experience, International Journal of Entrepreneurial Behavior&Research.
[17] Shane S. [2000], Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities,
Organization Science 11(4): 448–469.
[18] Szarucki M. [2011], Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 856, Cracow: 73–90.
[19] Wright M. [2011], Entrepreneurial mobility, Research Methodology in Strategy and
Management 6: 137–159.
[20] Wright M. [2012], Entrepreneurial mobility, resource orchestration and context’, in:
F. Welter, D. Smallbone, Van Gils (eds.), Entrepreneurial processes in a changing economy.
Frontiers in European entrepreneurship research, Edward Elgar, London: 6–24.
[21] Zahra S.A., Wright M. [2011], Entrepreneurship’s next act, Academy of Management
Perspectives 25(4): 67–83.
[22] Zakrzewska-Bielawska A. [2016], Paradoks eksploracji i eksploatacji – ambidexterity
w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 420: 439–449.
[23] Zakrzewska-Bielawska A. [2017], Ambidexterity jako zdolność dynamiczna w odpowiedzi
na niepewność otoczenia, Studia Oeconomica Posnaniensia 5(9): 174–190.