KONIUNKTURA W FINANSACH: II KWARTAŁ 2023 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Cieślik
Maciej Piotrowski
Marek Radzikowski

Abstrakt

Tło makroekonomiczne. Na posiedzeniu w dniu 6 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, zgodnie z przewidywaniami rynku, po raz dziesiąty z kolei pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Po okresie zacieśniania polityki monetarnej – między październikiem 2021 r. a wrześniem 2022 r. (gdy stopy procentowe wzrosły o 665 pkt bazowych) – stopa referencyjna wynosi obecnie 6,75%, stopa lombardowa – 7,25%, stopa depozytowa – 6,25%, stopa redyskontowa weksli – 6,8%, a stopa dyskontowa weksli – 6,85%. Decyzje RPP uwarunkowane były głównie poziomem inflacji, która w czerwcu br. wyniosła 11,5%. Miesiąc do miesiąca średnio ceny nie zmieniły się, a roczny wskaźnik znacząco spadł względem maja (13%) oraz kwietnia (14,7%). Na obecny poziom inflacji istotny wpływ miały wyższe ceny produktów i usług bazowych oraz niższe ceny paliw; kolejny miesiąc z rzędu spadło też tempo wzrostu cen żywności. Optymistycznym akcentem jest spadek inflacji bazowej (nieuwzględniającej energii, paliw i żywności), wskaźnika pokazującego siłę krajowej presji inflacyjnej, który w czerwcu br. obniżył się z 11,5% do 11,1%. Pokazuje to, iż podwyżki cen energii zostały w znacznej części skonsumowane, a ponadto firmy zmuszone są w kształtowaniu cen swych produktów uwzględniać osłabiony popyt. Niższe tempo inflacji, jak też słabnięcie wzrostu gospodarczego (również u głównych partnerów handlowych Polski), stanowią argumenty dla zwolenników szybkich obniżek stóp procentowych. Zdaniem niektórych przedstawicieli RPP, taka decyzja byłaby możliwa pod warunkiem spadku tempa wzrostu cen do jednocyfrowego poziomu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cieślik, B., Piotrowski, M., & Radzikowski, M. (2023). KONIUNKTURA W FINANSACH: II KWARTAŁ 2023. Koniunktura W Finansach, (97), 1-24. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwBANK/article/view/4088
Dział
Artykuły