NAWYKI PRZEDSIĘBIORCZYCH MENEDŻERÓW W OPINII RESPONDENTÓW Z SEKTORA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU ROLNICZEGO

Main Article Content

Bogdan Nogalski
Przemysław Niewiadomski

Abstrakt

Zważywszy na empiryczne dowody potwierdzające istnienie silnego związku między rynkowym sukcesem przedsiębiorstw a przedsiębiorczym menedżerem, zaprezentowany w artykule kierunek badań agreguje rozwinięte przez menedżera nawyki (podświadome zachowania, sposób myślenia, decyzje, postawy i emocje) jako czynnik krytyczny i decydujący o przetrwaniu firmy z jednej strony, z drugiej zaś implikujący możliwość wzrostu wartości przedsiębiorstwa w skomplikowanych i niepewnych warunkach funkcjonowania. Głównym celem badań było zdefiniowanie – kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorczości menedżerskiej – nawyków. W kontekście powyższego podjęto się próby opracowania modelu badawczego zarysowanego w formie katalogu nawyków definiujących przedsiębiorczych menedżerów (model teoretyczny), który poddano pod dyskusję celowo dobranych ekspertów dziedzinowych. W warstwie empirycznej kluczowe było określenie istotności poszczególnych elementów modelu. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród celowo dobranych przedstawicieli przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych.


Słowa kluczowe: nawyki, przedsiębiorczy menedżer, postawy, zachowania, decyzje, emocje


Kody klasyfikacji JEL: L91, M54, O15, O34, O35

Article Details

Jak cytować
Nogalski, B., & Niewiadomski, P. (2022). NAWYKI PRZEDSIĘBIORCZYCH MENEDŻERÓW W OPINII RESPONDENTÓW Z SEKTORA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU ROLNICZEGO. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 111–133. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4007
Dział
Artykuły