„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” jest wydawnictwem naukowym funkcjonującym w ramach tej jednostki wchodzącej w skład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest zrzeszeniem instytutów i katedr, których zainteresowania naukowe obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza wąsko rozumiane granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Profil tematyczny Kwartalnika w znacznej mierze określony jest przez interdyscyplinarny zakres działalności naukowo-badawczej Instytutów i Katedr tego kolegium. 

Nr 4(40) (2019): Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno–Społecznego. Studia i Prace

Wyświetl wszystkie wydania