Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Zorska

Abstrakt

The article investigates changes of national innovativeness and state’s innovation policy under conditions of open economy. An external openness – to the global environment – enables growth of international flows of goods and factors as well as increase of business and institutional linkages. Raising importance and impacts of external conditions on national innovativeness and national innovation system (NIS) are driven by four processes: globalization, regionalization, growing knowledge-based economy and transnational business. A new concept of NIS internationalization process in an open economy is introduced, including external and internal conditions, four groups of entities (including ones of foreign origin) together with their linkages and interactions. The return of the state to active innovation policy in order to influence activity led by all entities of domestic as well as foreign origins, including subsidiaries and research centers owned by foreign firms (TNCs) is justified in the light of the research. The state should influence the activity led by foreign entities with instruments of investment policy (to attract inflow of foreign direct investments to the domestic research sector) as well as instruments of innovation policy directed towards all entities.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zorska, A. (2015). Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 51-70. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 18
 S. Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 27–28.
 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 22–23
 A. Zorska, Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce krajowej. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 227.
 A. Zorska, Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce krajowej. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 227.
 M. A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 28–32. 
 J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013, s. 38. 
 Szersze omówienie różnych koncepcji NSI, autorskiej definicji oraz charakterystyki NSI zawiera publikacja M. A. Weresy, Systemy innowacyjne…, op.cit., s. 15–25.
 Th. Palaskas, M. Tsampra, National innovation systems: absorptive capacity and firm competitiveness, w: Multinational Enterprises, Innovative Strategies and Systems of Innovations, red. J. Cantwell, J. Molero, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2003, s. 272. 
0 Chodzi nie tylko o długofalowe zmiany w NSI, ale również o reakcję jego podmiotów na kryzys gospodarczy, co wykazały doświadczenia po 2008 r. Por. A. Filipetti, D. Archibugi, Innovation in times of crisis: National Systems of Innovation, structure and demand, „Research Policy” Vol. 40, 2011, s. 189
E. Deiaco, A. Hughes, M. McKelvey, Universities as strategic actors in the knowledge economy, „Cambridge Journal of Economics” Vol. 36, 2012, s. 537–539. 
 M. A. Weresa, Systemy innowacyjne…, op.cit., s. 34–41.
 The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990. 
e M. A. Weresa, Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 187–200.
16 A. Zorska, Rozwój i umiędzynarodowienie…, op.cit., s. 214–224.
 The 2012 Global Innovation Study. Making Ideas Work, s. 6–20
„Management International Review” No. 8, 2011, s. 408.
 A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 280–301.
 F. Garcia, B. Jin, R. Solomon, Does foreign direct investment improve innovative performance of local firms?, „Research Policy” No. 4, 2013, s. 231, 242. 
 M. Ślepko, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 180–181.
 R. L. Wellhausen, Innovation in tow: R&D FDI and investment incentives, „Business and Politics” No. 4, 2013, s. 486–487.
Th. Anderson, US Affiliates of Foreign Companies. Operations in 2010, US Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis, 2012, s. 223
 M. Owczarczuk, Government Incentives and FDI inflow into R&D – The Case of Visegrad Countries, „Entrepreneurial Business and Economics Review” No. 2, 2013, s. 78, tab. 2
 A. Zorska, Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations, „International Journal of Management and Economics” No. 40, 2013, s. 18–21.
r. S. Christopherson, J. Clark, Power in firm networks: what it means for regional innovation systems, „Regional Studies” No. 9, 2007, s. 1233–1234.
 L. Rabiosi, G. D. Santangelo, Parent company benefits from reverse knowledge transfer: the role of liability newness in MNEs, „Journal of World Business” Vol. 48, 2013, s. 168. 
 M. A. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 89–92.
 R. D. Atkinson, S. J. Ezell, Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven–London 2012, s. 162.
I. Nowańska, Innowacyjność w gospodarce Chin – przykład „odwróconej” triady Schumpetera?, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 241–259. 
M. A. Weresa, Polityka innowacyjna, op.cit., s. 91, w tym rys. 3.1.
z T. Geodecki, Ł. Bajak, Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej, w: Polityka innowacyjna, red. T. Geodecki, Ł. Mamica, PWE, Warszawa 2014, s. 84–113.
M. Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London–New York 2014, s. 54, 196–197.
Growth of Industrial Policy, 1925–1975, Stanford University Press, Stanford, CA 1982. 40 
Making Innovation Policy Work. The Benefits and Lessons of Experimental Innovation Policy, red. M. D. Dutz, Y. Kuznetsov, E. Lasagabaster, D. Pilat, OECD, Paris 2014, s. 71–110, 193–215
R. Padilla-Perez, Y. Gaudin, Science, technology and innovation policies in small and developing economies: the case of Central America, „Research Policy” Vol. 43, 2014, s. 754–757