Współczesna globalizacja: przebieg, czynniki i oznaki metamorfozy procesu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Zorska

Abstrakt

The article aims at an analysis of changes in development of globalization which took place during the 2007-2008 crisis and the following years of the economic slowdown. The analysis is conducted against the background of the situation in the world economy and includes investigation of changes (dynamics and structures) in global flows of merchandise, exports of services and foreign direct investments. The structural transformation of global flows indicates the increasing share and role of China in the world economy. The significance of transnational corporations in the globalization process calls for portraying the evolution of their activity and relations with nation states and other groups of economic actors. Attention is drawn to changes in the set and forces of key globalization factors, including technological progress (in the age of information revolution), economic, social and demographic as well as political factors. The increasing impacts of evolving States' policies and socio-demographic situation on trends in the global economy are acknowledged. The transformation of globalization factors considerably affects the development and evolution (or metamorphosis) of the investigated process. Six signs of the initiated metamorphosis of globalization, which indicate possible intensification and direction of changes in the futurę development of the process, are discussed

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zorska, A. (2017). Współczesna globalizacja: przebieg, czynniki i oznaki metamorfozy procesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (4), 49-96. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.4.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

PCW, Strategy &, October 2015, http://www.strategyand.pwc.com/global/home/press/ displays/innovations- new-world- order
Peters H., VolwachsenM., RisingIncome Ineąuality. Do Not Draw the Obvious Conclusions, "Intereconomics" No. 2, 2017.
Piketty T.H., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Poznańska K., Kraj K.M., Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja - umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Quo Vadis. World Economy and Institutions at a Crossroads, red. M. Baldassarri, Palgrave- -Macmillan, Houndmills-Basinstoke 2015.
Rozhkov A.G., Smirnowa M.M., Rebiazina V.A., Customer Orientation in Emerging Markets: Concepts and Empirical Tests, [w:] Emerging Markets and the Futurę of the BRIC Nations, red. B.L. Kedia, K. Aceto, Edward Elgar Publ., Cheltenham-Northampton 2015.
Rugman A., Verbeke A., Greidanus N., Multinational Enterprises and Governments: An Analysis of New Trends, [w:] The Accountable Corporation. Business Government Relations, red. M.J. Epstein, K.O. Hanson, Praeger, West port, Connecticut-London 2006.
Rymarczyk J. Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
Stiglitz J.E., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Stiglitz J.E., Guzman M., Contemporary Issues in Macroeconomics: Lesson from the Crisis and Beyond, Palgrave-MacMillan, Basingstoke-New York 2016.
Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJ-Wiley, Warszawa 2001.
UNCTAD, "Global Investment Trends Monitor" April 2017.
UNCTAD, World Investment Report 2010. Towards a New Generation of Investment Policies, UN-UNCTAD, New York-Geneva 2010.
UNCTAD, World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance, UN-UNCTAD, New York-Geneva 2016.
UNCTAD, World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges, UN- -UNCTAD, New York- Geneva 2016.
UNESCO, UNESCO Science Report. Towards 2030. Executive Summary, UNESCO Publ., Paris 2016.
Weresa M.A., Globalizacja działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" czerwiec 2008.
World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividends, The World Bank Group, Washington 2016.
World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017, WEF, Geneva 2017.
WTO, International Trade Statistics 2015, WTO, Geneva 2016.
WTO, 2014 International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, Geneva 2014.
WTO, 2015 International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, Geneva 2015.
Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Żorska A., Korporacje transnarodowe a suwerenność państwa. Kwestia relacji korporacje -państwo w dobie globalizacji, regionalizacji i rewolucji informacyjnej, [w:] Dokąd zmierza Europa: państwo - gospodarka - społeczeństwo -finanse, red. J. Kleer, P. Szukalski, K. Prandecki, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000+", Warszawa 2016.
Żorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Żorska A., Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, [w:] Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Żorska A., Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących, [w:] Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i polityki państwa, red. A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
https://knoema.com/atlas/ranks/High-technology-exports
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr15-1_e.pdf