Treść głównego artykułu

Abstrakt

W prezentowanym artykule uwidacznia się zależność zachodzącą między systemem zarządzania jakością, który jest wdrażany do urzędów administracji publicznej a ich kulturą organizacyjną. Świadomość tych powiązań wydaje się szalenie istotna, gdyż jej efektem jest nowa jakość usług świadczonych przez urząd. Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej urzędu po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością. Realizacja celu pozwala stwierdzić, że podstawą wszelkich zmian w urzędach, które prowadzą do doskonalenia jakości jest kultura organizacyjna.

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna jakość system zarządzania jakością urząd administracji publicznej kultura organizacyjna urzędu administracji publicznej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szymańska , K. (2012). System zarządzania jakością determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji samorządowej. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 26(4), 105-120. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6287

Referencje

  1. Bolesta-Kukułka K., Rynek pracy w XXI w, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin 2008.
  3. Guillén M., González T.F., The Ethical Dimension of Managerial Leadership: Two Illustrative Case Studies in TQM, “Journal of Business Ethics” 2001.
  4. Leksykon prawniczy, red. U. Kalina-Prasznic, Alta 2, Wrocław 1997.
  5. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice 2003.
  6. Sudoł S., Wysoka jakość wszechrzeczy materialnych i niematerialnych podstawowym wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 12.
  7. Szymańska K., Changes of organizational culture in self–government administration institutions, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
  8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, art.8, art. 28.
  9. Wawak T., Własność komunalna, Praca Zbiorowa, Serwis Informacyjny – Umbrella Projekt, Kraków 1991.