Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5 cm, marginesy 2,5;
 • Rysunki i tabele umieszczone w tekście, opatrzone tytułem, podane źródła opracowania; czcionka tekstu w tabelach 10, interlinia 1,15;
 • Objętość tekstu komunikatów z badań powinna mieć do 15 stron znormalizowanego maszynopisu łącznie z bibliografią, a recenzje książek, informacje o konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych powinny mieć do 6 stron objętości;
 • Przypisy bibliograficzne w tekście (styl harwardzki) w układzie: nazwisko Autora, rok wydania publikacji;
 • Bibliografia zamieszczona na końcu artykułu, sporządzona w porządku alfabetycznym: nazwisko Autora, inicjał imienia Autora, rok wydania, tytuł książki / artykułu, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa. Wzór przygotowania bibliografii znajduje się poniżej.

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Kwartalnika!

Poniższe informacje pomogą Ci właściwie przygotować tekst:

 • Redakcja kwartalnika przyjmuje artykuły naukowe i komunikaty z badań, a także recenzje książek, informacje o konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych;

 • Przyjmowane są teksty dotyczące zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Teksty powinny spełniać wymogi wysokich standardów naukowych: wysoki poziom merytoryczny, aktualna i ważna problematyka, walory aplikacyjne opracowania, oryginalność i wkład w dotychczasowy dorobek w danej dziedzinie, poprawność językowa;

 • Artykuł powinien być przygotowany w układzie: tytuł artykułu, imię i nazwisko oraz afiliacja Autora, streszczenie w języku polskim (do 900 znaków ze spacjami), słowa kluczowe (5-7), tekst artykułu, bibliografia, tytuł artykułu, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim, informacje o Autorze (do 900 znaków ze spacjami); adres email do kontaktu z Autorem;

 • W opracowaniu powinny być wyodrębnione części składowe, w tym: wstęp z jasno sformułowanym celem, część główna zawierająca prezentację problematyki w ujęciu teoretycznym lub empirycznym, podsumowanie lub wnioski końcowe;

 • Tekst można przesłać drogą elektroniczną na adres redakcji: e-mail: ikl@sgh.waw.pl. Wersję papierową artykułu Autor może też przesłać na adres redakcji;

 • Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest spełnienie wymogów związanych z prawidłowym przygotowaniem tekstu oraz uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów;

 • W trosce o rzetelność naukową i przeciwdziałanie zjawiskom ‘ghostwriting’, ‘guest authorship’ autor zobowiązuje się do ujawnienia wkładu własnego i współautorów w powstanie publikacji (podanie ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

Wzór:

 • Armstrong, A. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

 • Organ, D.W., Podsakoff, P.M., MacKenzie S.B. (2006). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Juchnowicz, M. (2014). Istota i struktura kapitału ludzkiego. W: Juchnowicz, M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. Warszawa: PWE, 29–37.

 • Anderson, N., Gasteiger, R. M. (2008). Helping Creativity and Innovation Thrive in Organizations: Functional and Dysfunctional Perspectives. In: J. Langan-Fox, C. L. Cooper, R.J. Klimoski (Eds.), Research companion to the dysfunctional workplace Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishing, Inc., 422–440.

 • Zhang, Y., Lepine, J., Buckman, B. R., Wei, F. (2014). It’s Not Fair… or Is It? The Role of Justice and Leadership in Explaining Work Stressor-job Performance Relationship. Academy of Management Journal, 57(3), 675–697.
 • Czyżewski, K., Most i człowiek. Pobrano 1.08.2015 r. z: http://dialog2008.pl/index.php?page=art.&artid=278

 • GUS (2014). Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa.

 • Górniak, J. (red) (2013). Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 r. Warszawa: PARP.

 

W abstrakcie Autor powinien uwzględnić takie sekcje jak:

Uzasadnienie podjęcia tematu / cel – wyjaśnienie celu artykułu, wskazanie problemu badawczego (luka badawcza)

Metodologia – wskazanie przyjętego podejścia badawczego, określenie próby badawczej, wykorzystane metody, techniki, dane

Wyniki – wskazanie najważniejszych zależności

Implikacje / ograniczenia badania – wskazanie implikacji (teoretycznych, praktycznych) oraz ograniczeń badania

Wartość / wkład / oryginalność pracy – przedstawienie wartości dodanej oraz wkładu, jaki wnosi prezentowany artykuł

Rodzaj artykułu - teoretyczny, empiryczny

Abstrakt powinien mieć objętość do 900 znaków ze spacjami i powinien być napisany (podobnie jak cały artykuł) w trzeciej osobie. Nie należy zamieszczać odwołań do literatury ani skrótów, które będą rozwinięte w artykule. Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować wstępu artykułu. W treści abstraktu należy użyć słów kluczowych.