CELE I ZAKRES

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów jest recenzowanym czasopismem, w którym publikowane są oryginalne prace badawcze. Celem czasopisma jest zapewnienie wglądu w problemy zarządzania i rozwoju zawodowego poprzez publikację wysokiej jakości badań z całego świata. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Przeznaczony jest dla pracowników, studentów uczelni wyższych oraz menedżerów i specjalistów HR pracujących w obszarze praktyki biznesowej.

Czasopismo publikuje w następujących obszarach badań:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Innowacje
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Administracja publiczna

PROCEDURA RECENZOWANIA

 • Wszystkie artykuły publikowane przez Edukację Ekonomistów i Menedżerów podlegają procedurze recenzowania.
 • Wszystkie recenzje są podwójnie ślepe (tzn. tożsamość recenzenta nie jest ujawniana autorowi i vice versa). Warunkiem publikacji tekstu są pozytywne recenzje dwóch niezależnych recenzentów.
 • Redakcja dokonuje wstępnej recenzji po otrzymaniu artykułu. Jeżeli artykuł zostanie zaakceptowany przez Redakcję, jest on następnie wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów. Recenzentów powołuje się spośród osób spoza jednostki naukowej wydającej kwartalnik. Lista niezależnych recenzentów jest dostępna na stronie internetowej kwartalnika.
 • Obowiązkowy jest proces podwójnie ślepej recenzji. Recenzję sporządza się w formie pisemnej, wypełniając odpowiedni formularz zawierający merytoryczne i formalne kryteria oceny.
 • Recenzent przedstawia uzasadnienie oceny artykułu oraz sugestie zmian zarówno merytorycznych, jak i redakcyjnych.
 • Recenzent przedstawia ostateczną rekomendację - decyzję o niezaakceptowaniu artykułu, konieczności ponownego zrecenzowania artykułu (po dokonaniu niezbędnych zmian w artykule) lub zaakceptowaniu artykułu do druku.
 • Po otrzymaniu recenzji Redakcja poinformuje autora czy artykuł został przyjęty do publikacji czy odrzucony. Następnie autor musi wprowadzić sugerowane poprawki i przedłożyć artykuł do Redakcji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny.
 • W przypadku, gdy autor nie zgadza się z uwagami recenzentów lub Redakcji, ma on prawo do wycofania artykułu, natomiast Redakcja ma prawo do odrzucenia artykułu lub przesłania artykułu do trzeciego recenzenta.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UKAZYWANIA SIĘ

 • Czasopismo jest wydawane co kwartał.

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

 • Czasopismo jest wydawane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla czytelników.
 • Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub zamieszczać odnośniki do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora.

ETYKA WYDAWNICZA

 • Czasopismo stosuje się do Podstawowych Praktyk Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE, https://publicationethics.org/core-practices) i postępuje zgodnie z ich wskazówkami w zakresie etyki publikacji i zarządzania problemami, gdy takie problemy się pojawią.
 • W przypadku wykrycia wykroczenia ze strony autora, takiego jak plagiat, fałszowanie danych lub podwójna publikacja, Redakcja zwróci się o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki. Może to ostatecznie obejmować powiadomienie władz w instytucji autora, wycofanie danego artykułu i wykluczenie wszelkich dalszych zgłoszeń tego samego autora z przetwarzania w czasopiśmie.
 • Redakcja czasopisma Edukacja Ekonomistów i Menedżerów przestrzega zasad obowiązujących w procedurze wydawniczej w sprawach związanych z prawami autorskimi, plagiatami i naruszeniami zasad kanonu etyki i norm przyjętych w nauce. Wszystkie prace zgłoszone do czasopisma są weryfikowane z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Artykuły uznane przez recenzentów danej publikacji za plagiaty nie są dopuszczane do druku.
 • Opracowania nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 666).
 • Artykuły publikowane są nieodpłatnie.

AUTORSTWO

 • W trosce o rzetelność naukową i przeciwdziałanie zjawiskom ‘ghostwriting’, ‘guest authorship’ autor zobowiązuje się do ujawnienia wkładu własnego i współautorów w powstanie publikacji (podanie ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Wszelkie zmiany w autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów przesłanej indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Redaktora Naczelnego. Każdy z nich musi wydać oświadczenie o akceptacji proponowanych zmian w autorstwie nadesłanych manuskryptów lub opublikowanych artykułów. Odpowiedni autor ponosi odpowiedzialność za podanie jasnego powodu zmiany (zmian) i powinien koordynować interakcję pomiędzy autorami a Redaktorem Naczelnym.

KONFLIKT INTERESÓW

 • Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy autor (lub instytucja autora), recenzent lub redaktor ma powiązania finansowe lub osobiste, które w niewłaściwy sposób wpływają na jego lub jej działania. Stosunki finansowe, takie jak zatrudnienie, doradztwo, honoraria, honoraria, płatne ekspertyzy to najłatwiejsze do zidentyfikowania konflikty interesów, które mogą najprawdopodobniej podważyć wiarygodność pisma, autorów i samej nauki. Konflikty mogą występować z innych powodów, takich jak relacje osobiste, konkurencja akademicka oraz pasja polityczna i intelektualna.
 • Każdy autor i recenzent jest zobowiązany do zgłoszenia dostrzeżonego konfliktu interesów.

 POPRAWKI I WYCOFYWANIE TREŚCI

 • Drobne korekty (uściślenia) będą wprowadzane poprzez komentarze Redakcji w wersji online artykułu. Istotne korekty będą publikowane w skorygowanym artykule, w pełni zindeksowanym i powiązanym z oryginałem. Obejmują one błędy, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie pierwotnego artykułu.