Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the most important reasons for the low level of the financial and economic competences of high school students. The analysis in this area is based on the research conducted by the National Bank of Poland in November 2014. The aim of this article is to draw attention to the low status of the school subject „introduction to entrepreneurship” which is taught in the secondary school. For this reason the majority of young people lack the basic knowledge in terms of finance and economy. The GFC (global financial crisis) experience has shown that the level of financial liabilities is disproportionate to the possibility of their repayment. One of the reason for this behaviour is the low level of financial education among the young. Therefore, the role of entrepreneurship education at the high school stage is invaluable and determines future attitudes toward economic activity.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kurowski , Łukasz. (2016). Financial Education as Significant Challenge for High School in Poland for the Upcoming Years. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 42(4), 152-162. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5489

Referencje

  1. Bernheim, B., Garrett, D., Maki, D. (2001). Education and Savings: The Long‐Term Effects of High School Financial Curriculum Mandates. Journal of Public Economics, 80(3), 435–465.
  2. Beshears, J., Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. (2013). Simplification and saving. Journal of Economic Behavior and Organization, 95, 130–145.
  3. Błędowski, P., Iwanicz‐Drozdowska, M. (2007). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland. National survey. SGH, Warszawa.
  4. Danilewicz, D., Fijałkowska, A., Kossakowska, B., Łuka‐Krolik, B. Zawartko A. (2006). Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. NBP, Warszawa, 41–45.
  5. Dąbrowski, M. (2011). Ekonomia w praktyce – nowy przedmiot nauczania. E‐mentor, 4(41) Warszawa, 79–82.
  6. Flejterski, S. (2008). Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym. W: B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna. Difin, Warszawa, 100–102.
  7. Iwanicz‐Drozdowska, M. (2013). Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowejw Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego. Journal of Management and Finance, 11(2/1), 185–196.
  8. Iwanicz‐Drozdowska, M., Matuszyk, A., Nowak, A., Kitala, R. (2008–2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z Badań Statutowych SGH, Warszawa.
  9. Jabłonowska, L. (2011). Metoda przypadku w zapewnieniu jakości w kształceniu menadżerów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(19), 81–99.
  10. Jabłonowska, L. (2015). Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku – ujęcie modelowe. W: A. Pollok (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Warszawa, 77–89.
  11. Kawecki, Z. (2005). Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość – Edukacja, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków, 203–206.
  12. Komisja Europejska (2007). Financial Education. Bruksela.
  13. Komisja Europejska (2008). Financial services and prevention of financial exclusion. Bruksela.
  14. Kurowski, Ł., Laskowska, Z. (2016). Czy edukacja finansowa może zmniejszyćwykluczenie finansowe? E‐Mentor, 3(65), 15–23.
  15. Lusardi, A., Mitchell, O. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness:Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, 35–44. Lusardi, A., Mitchell, O., Curto, V. (2010). Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy. National Bureau of EconomicResearch, 15352, 16–24.
  16. Mundy, S. (2011). Financial capability: Why is it important and how can it be improved?Perspective report, CfBT Education Trust, 3–6.
  17. National Council on Economic Education (NCEE) (2005), What American Teens &Adults Know About Economics. Harris Interactive Inc., New York.
  18. NBP (2014). Diagnoza wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce. Warszawa.
  19. OECD (2005), Improving Financial Literacy – analysis of issues and policies. Paryż. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawiepodstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 165). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 977).
  20. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (2007). Kształtowanie postaw przedsię‐ biorczych a edukacja ekonomiczna. Fundacja Promocji i Akredytacji KierunkówEkonomicznych, Warszawa.
  21. Wachowiak, P. (2011). E‐learning, jako metoda wspierająca nauczanie przedsiębior‐czości w szkołach wyższych. W: M. Dąbrowski i M. Zając (red.), Koncepcje i prak‐ tyka e‐edukacji. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa, 141–148.