Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd literatury z zakresu pracy zdalnej, telepracy oraz pracy hybrydowej, jak również przedstawienie wyników badania pracowników działu obsługi klienta przedsiębiorstwa z branży nieruchomości komercyjnych, obejmującego ich ocenę pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19, jak również oczekiwania pracowników wobec nowego modelu pracy hybrydowej po pandemii. Artykuł opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz prezentacji wniosków z autorskiego badania jakościowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe

praca zdalna telepraca praca hybrydowa przyszłość pracy kształtowanie przyszłości pracy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piotrowicz, K. (2023). Praca zdalna i hybrydowa po pandemii COVID-19. Wyniki badania oczekiwań pracowników i menedżerów wobec nowego modelu pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 67(1). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.67.5

Referencje

 1. Bąk, E. (2006). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: C. H. Beck.
 2. Czerniak, A., Bojęć, T. (2022). W biurze 2022. Nowa normalność. Warszawa: PolitykaInsight, https://g.infor.pl/p/_files/37295000/poradnik-w-biurze-2022-polska-izba-nieruchomoscikomercyjnych-37295429.pdf (dostęp: 24.06.2023).
 3. Deloitte (2022). Czym jest future of work? Kształtowanie przyszłości pracy, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/czym-jest-future-of-work-dla-pracownikow.html (dostęp: 18.06.2023).
 4. Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika. e-mentor, 83 (1).
 5. JLL (2022). The Future of Work Global Survey, https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/jll-future-of-work-survey-2022 (dostęp: 18.06.2023).
 6. Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2021). Employee well-being and digital work during the COVID-19 pandemic. Information, 12 (8).
 7. Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Lulewicz-Sas, A., Zubek, M. (2022). Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. W: A. Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Łaguna, Ł. (2020). Nieuregulowane obowiązki i zobowiązania: czyli praca hybrydowa w obecnym stanie prawnym. Personel i Zarządzanie, 12, 28–32.
 10. Mączyńska, E. (2021). Praca zdalna. Dobrodziejstwa i Wynaturzenia. Polityka Społeczna, 5–6, 10–18.
 11. Mendryk, I. (2021). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej. Warszawa: Difin, 163–221.
 12. Mędrala, M. (2021). Praca zdalna w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Moczydłowska, J. M., Kowalewski K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin, 110–146.
 14. Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.
 15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (2021). Praca Zdalna 2.0, Księga rekomendacji oraz ekspertyz. Rozwiązanie na czas pandemii czy stała zmiana?, https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/03/praca-zdalna-2–0-rekomendacje-i-ekspertyzy.pdf (dostęp: 18.06.2023).
 16. PwC (2021). U. S. Remote Work Survey, https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/ us-re-mote-work-survey.html (dostęp: 18.06.2023).
 17. Rostkowski, T. (2004). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 18. Sęczkowska, K. (2019). Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2, 10–16.
 19. Shluz, B. (2013). Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie? Modern Management Review, 20 (4), 253–266.
 20. Skowron-Mielnik, B., Wojtkowiak, G. (2016). Formy zatrudnienia – analiza elastyczności pracowników. Organizacja i Kierowanie, 3, 81–98.
 21. Sobczyk, A. (2009). Telepraca w polskim prawie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Wang, C. (2020). The Impact of COVID-19 on Anxiety in Chinese University Students. Front Psychology, 11, 1168.
 23. Wojtczuk-Turek, A. (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, w: M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 11–21.
 24. Wróbel, P. (2007). Problemy zarządzania telepracownikami. W: Czubasiewicz, H., Golnau, W. (red.), Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2, 451–458.
 25. Załęga, T. (2009). Praca zdalna – obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Central European Management Journal, 17 (4), 35–45.
 26. Zander-Zięcina, E. (2020). Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 27 (2), 243–253.