Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zagadnienia złożoności pracy i przeciążenia informacyjnego menedżerów w dużym centrum dystrybucyjnym branży e-commerce jako źródła stresu i ryzyka wypalenia zawodowego. W analizie uwzględniono wpływ pandemii. Na podstawie badań ilościowych przeprowadzono diagnozę klimatu przeciążenia, stresorów oraz wypalenia zawodowego. Grupę badawczą stanowiło grono kierowników zespołów, gdyż to oni bezpośrednio w okresie pandemii, ale również obecnie w okresie post-pandemicznym pracują na pierwszej linii, na której złożoność i dynamika zmian są bardzo wysokie. Jest to poziom menedżerski najniższy, ale zarazem największy ilościowo i kluczowy, ze względu na bezpośredni kontakt z pracownikiem magazynowym. Wyniki badań wskazały na znaczne obciążenie informacyjne i przeciążenie pracą, które są stresorami prowadzącymi potencjalnie do wypalenia, jednak takowego nie stwierdzono. Jako wnioski z pracy przedstawiono propozycję rozwiązań wdrożeniowych, które pomogą zapobiec trwałemu wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo omówiono kluczowe role menedżerów wyższego szczebla w podejmowaniu tychże interwencji antystresowych i antywypaleniowych.

Słowa kluczowe

złożoność pracy pandemia przeciążenia informacyjne stres interwencje antystresowe wypalenie zawodowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wyszyński, T. (2024). Wpływ złożoności pracy i przeciążeń informacyjnych na pełnione przez menedżerów role – na przykładzie centrum dystrybucyjnego e-commerce. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 68(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.2 (Original work published 1 grudzień 2023)

Referencje

 1. Babik, W. (2010). O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. Sympozjum Naukowe Człowiek, Media, Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 2. Bai, Jy, Tian, Q, Liu, X. (2021). Examining Job Complexity on Job Crafting Within Conservation of Resources Theory: A Dual-Path Mediation Model. Frontiers Psychology, 12, 737108.
 3. Ferreira, P., Gabriel, C., Faria, S., Rodrigues, P., Sousa Pereira, M. (2020). What if Employees Brought Their Life to Work? The Relation of Life Satisfaction and Work Engagement. Sustainability, 12 (7), 2743. DOI: 10.3390/su12072743.
 4. Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Jelonek, D. (2011). Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 67, 45–52.
 6. Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2003). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Keltner, D., Gruenfeld, D. H., Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110 (2), 265–284.
 8. Korman, J. V., Van Quaquebeke, N., Tröster, C. 2022. Managers are less burned-out at the top: the roles of sense of power and self-efficacy at different hierarchy levels. Journal of Business and Psychology, 37, 151–171.
 9. Krajčík, M., Schmidt, D. A., Baráth, M. (2023). Hybrid work model: An approach to work – life flexibility in a changing environment. Administrative Sciences, 13 (6), 150. DOI: 10.3390/admsci13060150.
 10. Kubicek, B., Tement, S. (2016). Work intensification and the work-home interface: The moderating effect of individual work-home segmentation strategies and organizational segmentation supplies. Journal of Personnel Psychology, 15 (2), 76–89.
 11. Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 53, 397–422.
 12. Maslach, Ch., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Warszawa: PWN.
 13. Mikołajczyk, K. (2021). Changes in the approach to employee development in organisations as a result of the COVID-19 pandemic. European Journal of Training and Development, available online – early cite. DOI: 10.1108/EJTD-12-2020-1713.
 14. Mikołajczyk, K. (2020). Technologie informatyczne a dobrostan pracowników – wyzwania i zagrożenia. W: D. Molek-Winiarska (red.), Organizacje w obliczu wyzwań społecznotechnologicznych. Wybrane problemy praktyk HR. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 1–71.
 15. Molek-Winiarska, D., Molek-Kozakowska, K. (2020). Are organizations committed to stress management interventions? Employee Relations, 42 (6) 2020, 1309–1325. DOI: 10.1108/ER-08-2019-0314.
 16. Sęk, H. (2004). Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Światowiec-Szczepańska, J. (2018). Zjawisko przeciążenia informacyjnego w procesach decyzyjnych menedżerów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (11), 60–78
 18. Tedone, A. M. (2022). Keeping Up With Work Email After Hours and Employee Wellbeing: Examining Relationships During and Prior to the COVID-19 Pandemic. Occupational Health Science, 6 (1), 51–72.
 19. Winnicka-Wejs, A. (2014). Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 34 (4), 45–60.
 20. Wojtczuk-Turek, A. (2012) Innovative Work Behavior and Psychological Capital – Analysis of Relationships, 19, 71–88.
 21. Wojtczuk-Turek, A. (2021). W jaki sposób równoważyć wymagania i zasoby w pracy oraz ustanawiać jej granice? – o potrzebie personalizacji (w) pracy menedżerów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60 (2), 9–24.