Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem poniższego artykułu jest ocena stereotypów płci oraz ich wpływu na postrzeganie kobiet w roli menedżera. Celem empirycznym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy powszechnie przyjmowane uprzedzenia wobec kobiet obejmujących stanowiska kierownicze wpływają na ich samoocenę i trudności w rozwoju kariery zawodowej. Przedstawiono również działania podejmowane przez różne organizacje w celu zwalczania stereotypów płciowych i promowania równouprawnienia wśród menedżerów. Artykuł opiera się na przeglądzie literatury oraz prezentacji wniosków z autorskiego badania jakościowego. Wyniki badania pokazały, że mimo pewnych postępów, stereotypy płciowe wciąż stanowią barierę dla pełnej reprezentacji kobiet na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych oraz wpływają na rozwój kariery kobiet.

Słowa kluczowe

stereotypy płciowe różnice płci postrzeganie kobiet rola menedżera role społeczne stereotypowe role płci

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tomaszewska, M. (2024). Wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet w roli menedżera. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 68(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.5 (Original work published 1 grudzień 2023)

Referencje

 1. Bakan, D. (1966). The duality of human existence. Chicago: Rand McNally.
 2. Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.
 3. Broverman, I. K. (1972). Sex – role stereotypes. A current appraisal. Journal of Social Issues, 28, 59–78.
 4. Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162.
 5. Bosak, J., Sczesny, S. (2011). Gender bias in leader selection? Evidence from a hiring simulation study. Sex Roles, 65 (3), 234–242.
 6. Burgess, D. J., Joseph, A., Van Ryn, M., Carnes, M. (2012). Does Stereotype Threat Affect Women in Academic Medicine, https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2012/04000/Does_Stereotype_Threat_Affect_Women_in_Academic.24.
 7. aspx (dostęp: 30.03.2023).
 8. Dalton, R. J. (2002). Citizen Politics. New York–London: Seven Bridges Press.
 9. Deaux, K., Lewis, L. (1984). The structure of gender stereotypes. Interrelationship among components and gender label. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 991–1004.
 10. Deloitte. (2017). Praca i przedsiębiorczość kobiet: potencjał do wykorzystania w Polsce, w ramach projektu „Sukces to ja”, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/aktywizacja-zawodowa-kobiet-2017-raport.html (dostęp: 24.09.2023).
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN (dostęp: 1.04.2023).
 12. Górska, A. (2017)., Perception of Women in Top Managerial Positions in Poland. Central European Management Journal, 25 (1), 16–32.
 13. Krawczyk-Bryłka, B. (2013). Zaufanie w zespole projektowym a (kobiecy) model przywództwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (11), 117–130.
 14. Lisowska, E. (2009). Kobiecy styl zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 15. Lisowska, E. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, http://www.equal.
 16. org.pl/download/produktAttachments/org520 g2srodek.pdf (dostęp: 30.03.2023).
 17. Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 18. McKinsey & Company. (2017). Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej, https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Potega%20rownosci%20 Jak%20I%20dlaczego%20warto%20wspierac%20kobiety%20w%20karierze%20 zawodowej/McKinseyPotgarwnociJakidlaczegowartowspierakobietywkarierzeza wodowej.pdf (dostęp: 1.04.2023).
 19. Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 20. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Szeluga-Romańska, M. (2014). Rola menedżera w procesie komunikacji. Rozprawa doktorska – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych.
 22. Tańska, E. (2019). Pokonywanie bariery szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie zdrowia, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/99752/03_09_E_Tanska_Pokonywanie_bariery_szklanego_sufitu_przez_kobiete_lidera.pdf (dostęp: 7.04.2023).
 23. Wiśniewska-Szałek, A. (2007). Płeć w miejscu pracy – rola kobiety we współczesnym zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie, 5 (1187), 202–212.
 24. Wojciszke, B. (1991). Procesy oceniania ludzi. Poznań: Wydawnictwo Nakom.