Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem poniższego artykułu empirycznego jest wyłonienie potencjalnie unikalnych aspektów kultur narodowych Polski i Indii oraz określenie ich wpływu na podejście do współpracy w ramach projektów biznesowych. By osiągnąć ten cel autorka artykułu podzieliła go na trzy główne sekcje. Pierwsza część to wnioski z analizy literatury przedmiotów, jakimi są kultura narodowa i organizacyjna. Druga część przedstawia szczegóły i analizę wyników badania celowego przeprowadzonego w inżynierskim zespole badawczo-rozwojowym, którego autorka jest członkinią. W następstwie tego ostatnia część artykułu stanowi zbiór rekomendacji mających na celu ułatwienie efektywnej współpracy dla członków tych zespołów. Należy zaznaczyć, że uogólnianie wniosków i wyników zawartych w poniższym artykule na inne zespoły zróżnicowane kulturowo nie jest wskazane, ponieważ praca ta oparta jest na analizie unikalnego zespołu ludzkiego w organizacji, do której autorka artykułu należy. Rekomendacje przedstawione w końcowej części pracy mogą okazać się niewłaściwe i przed ich zastosowaniem należy dokonać niezależnej diagnozy problematyki we własnym zespole ludzkim.

Słowa kluczowe

kultura narodowa kultura organizacyjna analiza zespołu innowacyjnie globalizacja zespół międzynarodowy inżynierowie badania i rozwój

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wiśniewska, A. (2024). Wpływ kultury narodowej na współpracę przedstawicieli Polski oraz Indii - studium przypadku. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 68(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.6 (Original work published 1 grudzień 2023)

Referencje

 1. Bate, P. (1984). The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problem-Solving. Organization Studies Journal, 5 (1), 43–66.
 2. Bisseling, D., Sobral, F. (2011). A cross-cultural comparison of intragroup conflict in the Netherlands and Brazil. International Journal of Conflict Management, 22 (2), 159–175.
 3. Bjerke, B. (2004). Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 4. Earley, P. C., Gibson, C. B. (2002). Multinational Work Teams. A New Perspective. New York: Routledge.
 5. Hampden-Turner, C., Trompenaars, A. (2002) Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Hofmans, J., Judge, T. A. (2019). Hiring for Culture Fit Doesn’t Have to Undermine Diversity, Harvard Business Review, https://hbr.org/2019/09/hiring-for-culturefit-doesnt-have-to-undermine-diversity (dostęp: 28.04.2023).
 7. Mole, J. (2020). W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 8. Morgan, G. (1966). Images of Organisation. Beverly Hills: Sage.
 9. Parshad, R. D. i in. (2016). What is India speaking? Exploring the “Hinglish” invasion.
 10. Physica A: Statistical Mechanics and Applications, 449, 375–389.
 11. Rozkwitalska M. (2007). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Difin.
 12. Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. Boston: Massachusetts Institute of Technology.
 13. Schroeder, J. (2015). Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu – wpływ kultury narodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (946), 129–140.
 14. Sikorski, Cz. (2006). Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. Warszawa: C. H. Beck.
 15. Voss, J., Albert, I., Ferring, D. (2014). Language Use and Value Orientations in Multinational Work Teams in Luxembourg: Conflict or Harmony?. International Journal of Intercultural Relations, 41, 192–196.
 16. Poland – India Comparison, https://www.hofstede-insights.com/country-comparisontool (dostęp: 28.04.2023).