Satysfakcja pracowników na przykładzie Urzędu Miasta Bydgoszczy

Main Article Content

Kamil Rezmer

Abstrakt

Cel: Ocena satysfakcji pracowników jednostki administracji publicznej ze wskazaniem czynników determinujących wzrost poziomu satysfakcji oraz obszary problemowe w tym zakresie.
Metodyka: Część teoretyczna poświęcona była literaturze. Część empiryczna zawiera wyniki badania przeprowadzonego metodą ankiety internetowej wśród pracowników Urzędu Miasta. Narzędzie badawcze zostało skonsultowane z przedstawicielami jednostki. Badanie było przeprowadzone na 182 badanych. Ankieta dotyczyła wszystkich poziomów organizacyjnych jednostki.
Wnioski: Wyniki wskazują na problem w przepływie informacji i komunikacji w urzędzie, co negatywnie wpływa na satysfakcję z pracy urzędników. Pracownicy tworzą bardzo dobre, silne relacje między sobą oraz z przełożonymi. Urzędnicy uważają, że poziom wynagrodzeń jest nieadekwatny do wzrostu obowiązków służbowych.
Skutki: Przygotowano raport zawierający wskazówki, które udostępniono zarządzającym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Raport zawiera możliwe rozwiązania wpływające na poprawę satysfakcji z pracy w badanej jednostce.
Oryginalność/wartość: Dotychczas w badanej jednostce nie prowadzono badań satysfakcji pracowników. Przeprowadzone badanie było pierwszym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rezmer, K. (2023). Satysfakcja pracowników na przykładzie Urzędu Miasta Bydgoszczy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 55–71. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4271
Dział
Dział główny

Bibliografia

Dictionary of the Polish Language [2022], Satisfaction, June 1, https://sjp.pwn.pl/slowniki/satysfakcja (accessed: 1.06.2022).

Diener E., Emmons, R. A. Larsen, R. J., Griffin S. [1985], The Satisfaction With Life Scale, „Journal of Personality Assessment”, 49 (1), pp. 71–75, https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.

Encyklopedia PWN [2021], Administration, November 28, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/administracja;3865851.html (accessed: 28.11.2021).

Fundowicz S. [2003], Człowiek i administracja publiczna, in: Fundowicz S., Rymarz F., Gomułowicz A. (eds.), Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna zagadnienia ogólne, LIBER.

Kaczmarczyk S. [2014a], Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kaczmarczyk S. [2014b], Zarys metodyki badań naukowych w nauce o marketingu, „Marketing i Rynek”, 11 (8), pp. 91–97.

Kaczmarczyk S. [2018], Zalety i wady metod zbierania danych przez Internet w badaniach marketingowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 129, pp. 187–200.

KarnaW. J., Knap-Stefaniuk A. [2017], Motywowanie pracowników jako wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Studia i Prace WNEIZ US”, 48 (2), pp. 161–171.

Kopertyńska M. [2008], Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.

Krajewski M. [2010], O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica WN NOVUM Sp. z o.o., Płock.

LeanPassion [2022], Badanie satysfakcji Lean Passion, June 3, https://leanpassion.pl/wp-content/uploads/2020/09/BSP-2020.pdf (accessed: 3.06.2022).

Piontek A. [2017], Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji, „Studia i Prace WNEIZ US”, 48 (2), pp. 269–279. Primaveraspa [2022], Wpływ stresu na zdrowie człowieka, May 26, https://primaveraspa.pl/blog/stres-i-jego-wplyw-na-zdrowie-czlowieka/ (accessed: 26.05.222).

Rogozińska-Pawełczyk A. [2018], Job satisfaction vs. Occupational stress – Quantitative analysis of 3 organizational units of a public sector institution, „Medycyna Pracy”, 69(3), pp. 301–315, https://doi.org/10.13075/mp.5893.00695.

Schultz D., SchultzS. E. [2008], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Skowron Ł. [2011], Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników, in: Gableta M., Pieroń-Pyszczek A. (eds.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Szumowski W. [2014], Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych, „Management Science”, 20 (3), pp. 67–76.

Wasiutyński B. [1932], Nauka o administracji i prawo administracyjne. Tom I, Sekcja Wydawnicza Towarzystwa „Bratnia Pomoc” Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojnarski P. [2017], Zarządzanie stresem w pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, Nowy Sącz.