Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie dba o zachowanie najwyższych międzynarodowych standardów etycznych w obszarze publikacji tekstów naukowych, dlatego dopuszcza do publikacji wyłącznie teksty artykułów naukowych i recenzji cechujące się oryginalnością i istotnością naukowo-badawczą zarówno treści, idei, rezultatów badawczych, jak i zawartych w nich wniosków teoretycznych i praktycznych. Warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym przyjęcia tekstu do publikacji jest jego przygotowanie zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw etyki publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi zasadami etycznymi publikacji oraz ścisłe stosowanie się do nich w procesie opracowywania tekstów, które planują Państwo przekazać do rozpatrzenia Redakcji Kwartalnika i podpisanie: Oświadczenia o przestrzeganiu zasad etyki.

Prowadzenie prac naukowo-badawczych i prezentacja wyników

Teksty naukowe publikowane na łamach Kwartalnika powinny być przejawem oryginalnych prac naukowo-badawczych, wpisujących się w proces rozwoju teorii i badań w dziedzinie nauk społecznych z obszaru ekonomii i finansów lub nauki o zarządzaniu i jakości, a w przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym także innych dyscyplin naukowych. Zaleca się, aby proces ich opracowania był każdorazowo poprzedzony szczegółową kwerendą dotychczas opublikowanych prac naukowo-badawczych i teoretycznych w zakresie związanym z treścią przygotowywanej publikacji, stanowiącą podstawę uzasadnienia istotności teoretycznej, praktycznej lub naukowo-badawczej podjęcia danego tematu badawczego.

Teksty naukowe powinny cechować się oryginalnością rozważanych zagadnień, kompleksowością ich ujęcia, przejawiającą się właściwym umiejscowieniem rozważanego problemu badawczego w kontekście odpowiadających im dyscyplin naukowych oraz obiektywnością zawartych treści.

Własne wyniki badań, rozważania teoretyczne i wnioski lub rekomendacje praktyczne zawarte w proponowanych tekstach naukowych powinny być wypracowane z zachowaniem zasady dokonywania odniesień i porównań do innych prac teoretycznych, wyników badań przeprowadzonych w danym obszarze badawczym lub rekomendacji i wniosków ujętych w treści dotychczasowych publikacji oraz prezentowane w sposób na tyle szczegółowy, aby umożliwić prowadzanie dalszej dyskusji naukowej na zadany temat.

Badania naukowe powinny być prowadzone przy wykorzystaniu zestawów danych źródłowych jak najlepiej dopasowanych do podjętych celów badawczych, w tym przede wszystkim (o ile to możliwe) danych cechujących się jak najwyższym stopniem aktualności, wiarygodności i dokładności. Dane mogą stanowić przedmiot gromadzenia przez autorów publikacji lub pochodzić z innych źródeł, ale powinny znajdować się one w dyspozycji autorów rozważanych publikacji. W wybranych przypadkach autorzy mogą zostać poproszeni przez Redaktora Naczelnego Kwartalnika o dostarczenie pełnego zestawu danych źródłowych służących do realizacji i osiągnięcia rezultatów omawianych przez nich badań własnych, których wyniki zostały zaprezentowane w tekście przesłanym do publikacji. Dotyczy to nie tylko czasu trwania procesu redakcyjnego, ale i okresu 5 lat po opublikowaniu artykułu z wykorzystaniem wspomnianych danych na łamach Kwartalnika.

Oryginalność i rzetelność tekstów naukowych

Redakcja Kwartalnika definiuje, że autorem publikacji jest każda osoba mająca znaczący wkład w opracowanie celu, dobór metodyki i realizację badania naukowego, którego rezultaty zostały zaprezentowane w jej treści, pod warunkiem, że uczestniczy ona w opracowaniu tekstu publikacji. Pozostałe osoby (biorące udział we wskazanych czynnościach) powinny zostać ujęte w treści podziękowań zamieszczonych w tekście publikacji po dokonaniu jej recenzji wydawniczej, a wcześniej ujawnione Redakcji na etapie rozpoczęcia procesu redakcyjnego.

Autorzy powinni przesyłać do publikacji wyłącznie oryginalne teksty artykułów naukowych lub proponowanych do opublikowania recenzji. Podstawą ich opracowania powinny być rezultaty rzetelnie przeprowadzonych badań naukowych lub rozważań teoretycznych przeprowadzonych z zastosowaniem jak najlepiej dopasowanej do potrzeb realizowanych celów i postawionych problemów badawczych metodyki badawczej nauk społecznych. Należy unikać publikacji tekstów zawierających szerokie omówienie wyników tych samych badań więcej niż jeden raz, zaś każde kolejne odniesienie się do nich powinno wskazywać źródło ich pierwotnej publikacji.

Autorzy tekstów naukowych powinni zapewnić możliwość wyraźnego odróżnienia ich własnego wkładu naukowo-badawczego i rekomendacji teoretycznych oraz praktycznych od omawianego lub przywoływanego przez nich dotychczasowego dorobku naukowego lub publikacyjnego, w tym w szczególności wypracowanego na podstawie badań innych niż stanowiące podstawę opracowania tekstu przygotowanej przez nich publikacji. Wszelkie próby fałszowania wyników badań oraz inne rodzaje nierzetelności badawczej lub naukowej, w tym przede wszystkim plagiatowanie są przez Redakcję Kwartalnika uznawane za wysoce nieetyczne i niedopuszczalne. Dotyczy to zarówno przypadków przypisywania sobie autorstwa cudzych opracowań naukowych czy badań naukowych przeprowadzonych przez inne osoby, jak również kopiowania i parafrazowania cudzych wyników badań lub ustaleń teoretycznych lub praktycznych bez wskazania ich autorów i dat opublikowania.

Wszelkie odniesienia do istniejących teorii, myśli czy wyników badań innych osób, np. w celu dokonania porównań, które są przytaczane w tekstach proponowanych do publikacji muszą być wyraźnie zaznaczone w treści publikacji w sposób zgodny z wymogami zawartymi w punkcie: Wytyczne dla autorów.

Redakcja Kwartalnika uznaje zjawiska ghostwritingu i guest authorship za przejaw braku rzetelności naukowej oraz naruszenia zasad etycznych procesu publikacyjnego, gdzie:

• Zjawisko ghostwritingu występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie tekstu naukowego lub przeprowadzenie badań czy rozważań leżących u podstaw jego opracowania, ale jego udział, jako jednego z autorów, nie został ujawniony lub też nie wymieniono i nie omówiono jego faktycznej roli w podziękowaniach zamieszczonych w treści publikacji;
• Zjawisko guest authorship ma miejsce, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo to jest on wskazywany jako współautor lub autor rozważanej publikacji.

Teksty przekazywane do Kwartalnika są przed ich opublikowaniem sprawdzane za pomocą systemu antyplagiatowego, dodatkowo wspomaganego poprzez szczegółową weryfikację dokonywaną przez recenzentów danej publikacji.

Redakcja Kwartalnika wymaga określenia procentowego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji współautorskich i podpisania: Oświadczenia o współudziale.

Multiplikacja publikacji, czyli jednoczesne złożenie przez autora/autorów tego samego tekstu naukowego do kilku redakcji naukowych, w tym redakcji czasopism, jest uznawane przez Redakcję Kwartalnika za zachowanie nieetyczne i stanowi przyczynę niemożności kontynuacji procesu wydawniczego. Dotyczy to także prób przedstawiania do publikacji tekstu już opublikowanego lub tego samego lub istotnie porównywalnego tekstu w różnych językach w dwóch lub większej liczbie redakcji bez ich poinformowania o tym fakcie i uzyskania ich akceptacji.

Publikowane teksty naukowe nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Źródła finansowania prowadzonych badań naukowych

Redakcja wymaga ujawnienia wszystkich afiliacji naukowych autorów oraz źródeł finansowania badań naukowych, których rezultaty znajdują odzwierciedlenie w treści rozważanych publikacji, a także informacji dotyczących innych rodzajów wsparcia w ich przeprowadzeniu, w celu ograniczenia lub uniknięcia skutków potencjalnego konfliktu interesów. Informacje te nie są ujawniane w procesie recenzji danego tekstu.

Obiektywność oceny i kwalifikacja tekstów przesłanych do publikacji

Ocena tekstów artykułów naukowych i recenzji publikowanych na łamach Kwartalnika, która jest dokonywana przez Redaktora Naczelnego oraz Redakcję, ma charakter obiektywny i jest potwierdzona argumentami o charakterze merytorycznym, etycznym oraz prawnym. Szczególną rolę odgrywają tutaj recenzje naukowe, które w istotny sposób wspierają decyzje dotyczące kwestii zatwierdzenia artykułu do publikacji.

Decyzje dotyczące dopuszczenia do publikacji poszczególnych tekstów naukowych są każdorazowo efektem:
• obiektywnej oceny ich treści merytorycznej, dokonanej po zasięgnięciu opinii pozyskiwanych w formie niezależnych recenzji naukowych;
• oceny ich zgodności tematycznej z profilem i przewidywanymi możliwościami publikacyjnymi oraz wymogami redakcyjnymi Kwartalnika;
• oceny zgodności treści planowanych publikacji i sposobu ich opracowania z ujętymi w niniejszym opracowaniu zasadami etyki publikacyjnej oraz z regulacjami prawa powszechnego.

Decyzja dotycząca przyjęcia tekstu do publikacji może być przedmiotem konsultacji Redaktora Naczelnego z innymi członkami Redakcji Kwartalnika.

Na ocenę i zakwalifikowanie publikacji do druku nie mają wpływu takie czynniki jak: płeć i wiek autora/autorów, ich pochodzenie, wykształcenie, narodowość, obecne lub przeszłe miejsca zatrudnienia, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, związki rodzinne i towarzyskie oraz obecnie lub przeszłe poglądy osobiste, religijne, gospodarcze lub polityczne.

Teksty niepodlegające publikacji nie będą w żaden sposób wykorzystywane i nie podlegają zwrotowi.

Procedura recenzji wydawniczej (double-blind review process)

Wszystkie teksty artykułów naukowych i recenzji publikowanych na łamach Kwartalnika podlegają procesowi recenzji naukowej, która jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów naukowych (double-blind peer review), powoływanych do tej funkcji i wykonujących swoje obowiązki z zachowaniem najlepszych praktyk i najwyższych międzynarodowych standardów dla recenzji naukowych.

W celu uzyskania obiektywnych i niezależnych ocen zawartości merytorycznej tekstów objętych procesem redakcyjnym, zarówno dane recenzentów, jak i autorów artykułów nie są podawane do wiadomości obydwu stron procesu recenzji. Wyklucza się również sytuacje recenzowania artykułu przez osoby afiliowane przy tej samej jednostce naukowej lub też w jakiś inny (znany Redakcji) sposób powiązane z autorami recenzowanych tekstów.

Recenzje tekstów naukowych są przygotowywane według określonego wzoru zaakceptowanego przez Redakcję Kwartalnika (patrz: Wzór formularza recenzji), która dodatkowo zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian redakcyjnych w treści nadsyłanych do publikacji tekstów, o ile nie wpływają one na ich wydźwięk naukowy i są uzgodnione z autorami.

Zasady zachowania poufności informacji

Informacje dotyczące tekstów naukowych zgłoszonych do publikacji są ujawniane przez Redakcję Kwartalnika jedynie ich recenzentom, wydawcy (Oficynie Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i podmiotom z nią powiązanym) oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces wydawniczy, w tym członkom Kolegium Redakcyjnego.

Recenzje tekstów naukowych mają charakter poufny i mogą być przekazywane wyłącznie autorom publikacji, członkom Kolegium Redakcyjnego oraz osobom wskazanym przez Redakcję, które są bezpośrednio zaangażowane w proces wydawniczy.

Redakcja Kwartalnika zastrzega sobie możliwość dokonywania konsultacji merytorycznych z osobami lub podmiotami wskazanymi przez Redaktora Naczelnego lub Sekretarza Naukowego Redakcji, o ile wynika to ze względów merytorycznych lub wydawniczych.

Treść korespondencji z autorami tekstów może być udostępniana wyłącznie osobom bezpośrednio związanym z procesem wydawniczym.

Zgłaszanie błędów w treści publikowanego tekstu

W sytuacji, gdy autor zidentyfikuje błąd w opublikowanym tekście, do jego obowiązków należy niezwłoczne i skuteczne poinformowanie Redakcji Kwartalnika o tym fakcie, jak również współpraca z nią w celu dokonania niezbędnej korekty tekstu.

Autor tekstu jest także zobowiązany do poprawienia w trybie pilnym ewentualnych błędów zidentyfikowanych przez Redakcję Kwartalnika lub do dostarczenia na jej życzenie dowodu potwierdzającego poprawność stwierdzeń zaprezentowanych w przedkładanym lub już opublikowanym tekście.

Nietyczne zachowania publikacyjne

W przypadku domniemanego lub udowodnionego niewłaściwego zachowania naukowego, w tym zwłaszcza podejrzenia o nieuczciwość publikacyjną lub plagiat, Wydawca Kwartalnika, w ścisłej współpracy z Redakcją i Kolegium Redakcyjnym Kwartalnika, podejmie wszelkie możliwe środki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zmiany treści danego artykułu. Działania te będą polegały na szybkiej publikacji erraty, a w najcięższych przypadkach nierzetelności naukowej na wycofaniu artykułu z publikacji.