Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Redakcja Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie przyjmuje do druku artykuły naukowe oraz recenzje publikacji naukowych w języku polskim lub w języku angielskim. Artykuły są publikowane nieodpłatnie.

Struktura manuskryptu artykułu naukowego

Przesłany artykuł powinien zawierać następujące elementy:

• imię i nazwisko Autora lub imiona i nazwiska Autorów wraz z podaniem aktualnie posiadanego stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji naukowej;
• dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
• proponowany tytuł artykułu w języku polskim oraz w języku angielskim;
abstrakty artykułu w języku polskim i w języku angielskim (o objętości do 2.400 znaków ze spacjami), zawierające:
   - wskazanie podejmowanego problemu badawczego lub teoretycznego;
   - uzasadnienie podjęcia tematu badawczego;
   - określenie celu badawczego;
   - określenie zakresu przeprowadzonych badań lub rozważań teoretycznych (czasowy, podmiotowy i przedmiotowy);
   - hipotez badawczych o ile zostały przyjęte;
   - kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonego badania empirycznego;
   - kluczowych wniosków teoretycznych lub rekomendacji praktycznych wynikających z przeprowadzonych rozważań naukowych;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie po 5 słów lub zwięzłych fraz w każdym z języków);
kody JEL (JEL Classification) - minimum 3 kody;
• wprowadzenie – stanowiące wstęp artykułu i zawierające wskazanie podejmowanego problemu badawczego lub teoretycznego;
• uzasadnienie podjęcia problemu badawczego lub teoretycznego wsparte rezultatami przeglądu literatury przedmiotu;
• określenie celu oraz zakresu przeprowadzonych badań lub rozważań teoretycznych;
• wskazanie postawionych hipotez badawczych (o ile zostały one zweryfikowane);
• opis zastosowanej metody badawczej;
• wskazanie rodzajów, źródeł oraz sposobu przekształceń danych empirycznych (o ile zostały one wykorzystane);
• rezultaty podjętych badań;
• wnioski empiryczne, teoretyczne i rekomendacje praktyczne wynikające z przeprowadzonego badania naukowego;
• zakończenie – stanowiące podsumowanie artykułu i uwzględniające kluczowe wnioski z przeprowadzonej pracy naukowo-badawczej;
bibliografię sporządzoną zgodnie ze wskazanymi poniżej zasadami;
• treść ewentualnych podziękowań;
• wykaz źródeł finansowania przeprowadzonych badań.

UWAGA:

Tytuły artykułów powinny prawidłowo oddawać treść i znaczenie naukowe przeprowadzonych rozważań i badań naukowych, które dodatkowo powinny być zgodne z tytułem czasopisma oraz jego deklarowanym zakresem i celami?

Tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim powinny cechować się zachowaniem pełnej zbieżności tłumaczenia.

Treść artykułu oraz abstraktu powinny zostać sporządzone wyłącznie w formie bezosobowej.

Abstrakty nie powinny stanowić parafrazy tytułu, wstępu ani zakończenia artykułu, a w języku angielskim muszą być bardzo klarowne i szczegółowe.

Artykuły powinny być napisane zrozumiałym językiem i w zgodzie z wymogami redakcyjnymi.
Powyższa struktura artykułu może podlegać modyfikacji wyłącznie za zgodą Redaktora Naczelnego lub Sekretarza Naukowego Redakcji Kwartalnika.

Format i objętość tekstu

Redakcja publikuje artykuły naukowe o maksymalnej objętości do 30 tys. znaków ze spacjami (standardowa strona zawiera 1.800 znaków ze spacjami). Artykuły o większej objętości są publikowane wyłącznie za zgodą Redaktora Naczelnego Kwartalnika.

Teksty artykułów należy składać w wersji elektronicznej w formacie *.docx (czcionka: Times New Roman 12 p., interlinia: 1,5 wiersza; marginesy standardowe, bez wcięć akapitowych).

Wszelkie materiały graficzne – rysunki, wykresy i schematy należy przekazać w formie edytowalnej w formacie *.xlsx lub w formatach grafiki wektorowej. Trzeba je również kolejno ponumerować i opisać w pliku głównym manuskryptu wraz ze wskazaniem ich tytułów i źródeł.

Wzory i równania matematyczne / ekonometryczne muszą zostać zapisane w formie edytowalnej (w edytorze równań MS Word).

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Finalne wersje artykułów nie zawierają przypisów dolnych. Przypisy należy umieszczać bezpośrednio w tekście artykułu w nawiasach kwadratowych po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródła. W przypisie należy podać nazwisko autora lub autorów (bez imion i inicjałów), rok wydania publikacji oraz numer (numery) strony; oddzielając je przecinkami.

Przykład:
[Nazwisko, 2019, s. 5]

Bibliografia stanowi integralną część artykułu naukowego. Pozycje bibliograficzne zawsze należy umieszczać na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej nazwisk lub nazw autorów. Bibliografia powinna być sporządzona w alfabecie łacińskim według następujących zasad:

Wydawnictwa zwarte (książki)

Nazwisko, pierwsza litera/litery imienia/imion autora lub nazwa instytucji, (rok wydania), tytuł pisany kursywą, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa.
Przykłady:
• Mankiw N.G. (2016), Macroeconomics, New York, Worth Publishers.
• Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
• Koller T., Goedhart M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Hoboken, John Wiley & Sons.
• UNCTAD (2011), World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, New York–Geneva.

Rozdziały w publikacjach wieloautorskich

Nazwisko, pierwsza litera/litery imienia/imion autora, (rok wydania), tytuł rozdziału pisany kursywą, w: / in: tytuł publikacji pisany kursywą, pierwsza litera/litery imienia/imion, nazwisko redaktora naukowego (red. / ed. / eds.), numer tomu (t. / volume), miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, numery stron (s. / pp.).

Przykłady:
• Cantwell J.A. (2015), An Introduction to the Eclectic Paradigm as a Meta-Framework for the Cross-Disciplinary Analysis of International Business, in: The Eclectic Paradigm: A framework for synthesizing and comparing theories of international business from different disciplines or perspectives, J.A. Cantwell (ed.), volume 1, London, Palgrave-Macmillan, pp. 1–22.
• Gorynia M., Nowak J., Tarka P., Wolniak R. (2012), Foreign Direct Investment in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective, in: Internationalization of Emerging Economies and Firms, M. Marinov, S. Marinova (eds.), volume 1, London, Palgrave Macmillan, pp. 64–86.
• Aniszewska-Banaś G. (2016), Percepcja wobec wirtualizacji świata – zmiana kodów postrzegania, w: Społeczna odpowiedzialność technologii, P. Płoszajski (red.), t. 1, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 33–43.

Artykuły w czasopismach

Nazwisko, pierwsza litera/litery imienia/imion autora (rok wydania), tytuł pisany kursywą, „nazwa czasopisma w cudzysłowie”, Vol., numer czasopisma (nr / No.), numery stron (s. / pp.).

Przykłady:
• Cantwell J.A. (2014), Revisiting international business theory: A capabilities-based theory of the MNE, “Journal of International Business Studies”, Vol. 45, No. 1, pp. 1–7.
• Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2009), Poland and its Investment Development Path: in search of a synthesis, “International Journal of Economic Policy in Emerging Economies”, Vol. 2, No. 2, pp. 153–174.
• Biłyk A. (2016), Holokracje – empowerment w organizacji, “Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(43), s. 157–171.

Źródła internetowe

Nazwisko Autora lub nazwa instytucji, tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.ROK).
Należy zamieszczać pełen link do źródła, a nie tylko ogólny adres strony internetowej.


II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W przypadku artykułów we współautorstwie Redakcja Kwartalnika zwraca się z prośbą o określenie procentowego wkładu poszczególnych współautorów w powstanie planowanej publikacji i podpisanie Oświadczenia o współudziale.

Przed złożeniem propozycji artykułu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami etyki publikacji przyjętymi przez naszą Redakcję.

Wszystkie teksty artykułów naukowych i recenzji publikowanych na łamach Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie podlegają procesowi niezależnej recenzji naukowej, która jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (double-blind peer review).

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu artykułu naukowego lub recenzji naukowej do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny Kwartalnika po zapoznaniu się z treścią jego recenzji. Decyzja ta każdorazowo wynika z przyjętych założeń odnośnie kształtu oraz profilu naukowego Kwartalnika, jego możliwości publikacyjnych, zasad etyki oraz regulacji prawnych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich i pozostałych zasad prawa ogólnego.

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji oraz decyzji dotyczącej zgody na publikację artykułu na łamach Kwartalnika Autor lub Autorzy artykułu są zobowiązani przesłać wypełnione: Oświadczenie o prawach autorskich oraz Oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki.

Redakcja Kwartalnika zastrzega sobie prawo do:

• dokonywania zmian redakcyjnych w treści nadsyłanych do publikacji tekstów, o ile nie wpływają one na ich wydźwięk naukowy i są uzgodnione z autorami (w szczególności dotyczy to prawa do zmiany tytułów, tworzenia skrótów oraz adiustacji);
• odrzucenia lub odesłania artykułu Autorowi, gdy zakres wymaganych poprawek stylistycznych i gramatycznych wykracza poza standard korekty;
• rezygnacji z publikowania materiałów graficznych, których nie można wydrukować w dobrej jakości (materiały skopiowane z innych publikacji nie będą przyjmowane).

W celu złożenia manuskryptu proponowanego artykułu prosimy kliknąć tutaj lub przesłać go e-mailem na adres: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dotychczasowymi wydaniami Kwartalnika oraz składania w naszej Redakcji propozycji nowych artykułów i recenzji naukowych.
W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Redakcja Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
tel. 22 564 92 37
adres e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl