Kobiety i mężczyźni w zarządach i radach nadzorczych głównych nadawców telewizyjnych w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Chmielewska
Marlena Kondrat

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w zarządach i radach nadzorczych wybranych spółek mediowych: Telewizji Polskiej, Grupie TVN, Canal+ Polska, Grupie Polsat Plus. Wybór nadawców telewizyjnych wiąże się z ich wielkością oraz popularnością na polskim rynku telewizyjnym, a także dostępnością danych niezbędnych do przeprowadzenia badań. W artykule wykorzystano niereaktywne metody badawcze, takie jak analiza dostępnej literatury przedmiotu o nierównościach na rynku pracy, przegląd aktów prawnych, analiza danych GUS oraz dokumentów wybranych podmiotów mediowych publicznie dostępnych w Internecie.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chmielewska, A., & Kondrat, M. (2022). Kobiety i mężczyźni w zarządach i radach nadzorczych głównych nadawców telewizyjnych w Polsce. Kobieta I Biznes, (1-4), 10–16, 45. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3526
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Adamczyk A., Gorzelany-Plesińska J. [2008], Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 793: 29-49.
2. Business Insider [2019], https://businessinsider.com.pl/biznes/ media/platforma-nc-zmieni-nazwe-na-canal/3vljf1b, dostęp: 19.09.2022.
3. Deloitte [2021], Wpływ pandemii na kobiety w biznesie, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Re- ports/pl_Raport_Wplyw_pandemii_na_kobiety_w_biznesie_Deloitte.pdf, dostęp: 15.08.2022.
4. Deloitte [2022], Women in the boardroom: A global perspective, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Docu- ments/gx-women-in-the-boardroom-seventh-edition.pdf, dostęp: 15.08.2022.
5. Eurostat [2019], Gender statistics, https://ec.europa.eu/euro- stat/statistics-explained/index.php?title=Gender_statistics, dostęp: 1.03.2022.
6. Eurostat [2021], Women remain outnumbered in management, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210305-2#:~:text=In Q3 2020 more than,represented amongst managers (34 ),dostęp: 27.08.2022.
7. GroupM [2020], Agencje reklamowe i domy mediowe. Media Marketing Polska, https://nowymarketing.pl/a/37223,73-ws- zystkich-ekspertow-w-marketingu-to-kobiety-czy-marketing-to-domena-kobiet, dostęp: 16.10.2022.
8. GUS [2020], Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2006-2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracu- jacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekon-omiczna-ludnosci-polski-iii-iv-kwartal-2006-r-,4,1.html, dostęp: 2.08.2022.
9. GUS [2021], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pra-cy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/badanie- aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-folder-dla-rodzin-bioracych-udzial-w-badaniu-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-i-kwartal-2021-r-,17,10.html, dostęp: 19.09.2022.
10. GUS [2022], Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2022, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracuja-cy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekono-miczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2022-roku,4,46.html, dostęp: 20.08.2022.
11. Haponiuk M. [2013], Sytuacja kobiet na ryku pracy w Polsce, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. nauk. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa.
12. Ipsos [2021], Creative excellence, creative challenge: Cultural fluency, https://www.contagious.com/news-and-views/why-brands-should-learn-cultural-fluency, dostęp: 14.08.2022.
13. Jaegher K. [2011], Report on impact of fixed-mobile substitution in market definition, BEREC, Ryga.
14. Komisja Europejska [2015], Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016-2019, https://op.eu- ropa.eu/pl/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81- 01aa75ed71a1/language-pl, dostęp: 10.08.2022.
15. Kondrat M. [2021], Aktywność zawodowa kobiet w województwie podlaskim po 2004 roku i jej kulturowe uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
16. Lisowska E. [2010], Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
17. Lisowska E. [2013], Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4: 147-161.
18. Lisowska E. [2016], Gender equality in the labour market and in the workplace. The case of Poland, w: Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, red. M. Warat, E. Krzaklewska, A. Ratecka, K. Slany, Peter Lang Edition, Berlin-Warszawa.
19. Materiały źródłowe Grupy CANAL+ Polska [2020], dane na 30 czerwca 2020 r.
20. Musiał-Karg M. (red.) [2009], Kobiety we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
21. Projekt Europa 2030, https://www.consilium.europa.eu/me- dia/30767/qc3210249plc.pdf, dostęp: 22.08.2022.
22. Prospekt emisyjny Grupy CANAL+ Polska [2022], https://corporate.pl.canalplus.com/pl-pl/wladze-firmy.
23. PwC [2022], Women in work; index 2022, https://www.pwc.co.uk/womeninwork, dostęp: 27.08.2022.
24. Raport Równość [2022], https://postroniekobiet.pl/wpcon- tent/uploads/2022/04/Raport_PoStronieKobiet.pdf, dostęp: 20.08.2022.
25. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus [2021], https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/documents/2021/ra- port_zrownowazonego_rozwoju_grupy_polsat_plus_2021_0.pdf, dostęp: 10.08.2022.
26. Revenga A., Sudhir S. [2012], Empowering women is smart economics, Finance & Development, vol. 49 (1): 40-43.
27. Uchwała [2007], Uchwała nr 82/V/2007 Rady Nadzorczej TVP SA z dnia 3 kwietnia 2007 r.
28. Wasilczuk J.E. [2005], Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
29. Wirtualne Media [2022], https://www.wirtualnemedia.pl/arty- kul/telewizja-polska-praca-zarobki-ile-zarabiaja-dziennikarze, dostęp: 8.08.2022.
30. Wolf M.J. [1999], The entertainment economy: How mega-media forces are transforming our lives, Times Business, New York.
31. Woolley A., Malone T. [2012], Jak podnieść inteligencję zespołu? Dołącz do niego więcej kobiet, Harvard Business Review Polska, nr 4: 30-36.
32. WUP [2017], Kobieta na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, htps://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/870404/ Poradnik Kobieta na r ynku pracy - - WCAG 2.0.pdf/9bc90fdd-90ce-4b8d-b377-8c5e- 95ee1a0a?t=1531732460314, dostęp: 17.08.2022.
33. Zachorowska-Mazurkiewicz A. [2006], Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.