O czasopiśmie

Czasopismo Analizy i Studia CASP jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem naukowym (półrocznikiem) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków, prawa podatkowego, celnego oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego. Czasopismo jest wydawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy tekst publikowany w czasopiśmie zamieszczany jest na stronie internetowej czasopisma, w bazach referencyjnych i repozytoriach naukowych, zgodnie z przyjętymi standardami polityki open access oraz rozpowszechniany
w międzynarodowych ośrodkach naukowych. Każe wydanie czasopisma jest poświęcone jednemu konkretnemu tematowi. https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/announcement

Strona internetowa czasopisma: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/
ISSN (wersja papierowa) 2451-0203
ISSN (wersja on-line) 2451-0475
Punktacja MNiSW: 70 punktów w dyscyplinach: ekonomia i finanse i nauki prawne.

Wydawca/Redakcja: Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, Al. Niepodległości 162 Warszawa 02-554, www.sgh.waw.pl/casp

Sekretarz wydawcy: analysesandstudies@sgh.waw.pl

Częstotliwość wydania: dwa razy w roku – w czerwcu i grudniu.
Open Access: Wszystkie artykuły Analiz i Studiów CASP publikowane są w Open Access. Umożliwia to bezpłatne udostępnienie zawartości czasopisma dla użytkowników publicznych, którzy mogą przeszukiwać, czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, druk pełny tekst dowolnego artykułu i publikować linki do niego bez konieczności uzyskiwania zgody Wydawcy lub Autora.
Opłata za przetwarzanie artykułu (APC): Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za przesłanie tekstu do publikacji, przeprowadzenie procesu redakcyjnego oraz zatwierdzenie tekstu i jego publikację.


Licencja: artykuły rozpowszechniane są na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC BY-NC 4.0).
Archiwum czasopisma Studia i Analizy CASP: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/issue/archive
Wersja elektroniczna: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/issue/view/752
Recenzje: (double-blind peer review).
Polityka dotycząca plagiatu: Redakcja uczestniczy w rosnącej społeczności użytkowników Systemu Kontroli Podobieństwa, aby mieć pewność, że publikowane treści są oryginalne i godne zaufania. Kontrola podobieństwa to narzędzie umożliwiające kompleksową weryfikację manuskryptów, mającą na celu wyeliminowanie plagiatu oraz zapewnienie wysokiego standardu i jakości procesu recenzowania. https://www.crossref.org/services/similarity-check/

Czasopismo Analizy i Studia CASP jest indeksowany w następujących międzynarodowych bazach indeksacyjnych:  BazEkon, Biblioteka Narodowa, Index Copernicus ICI Journals Master List, ICM, CINIBA, CEJSH, PBN/Pol-index, CEON, CEEOL, ERIH PLUS- European Reference Index for the Humanities and Social Science, Instytut Nauk Prawnych PAN, EZB, ROAD, Mir@bel, ResearchGate, WordCat, Crossref, Arianta Scilit.

Finansowanie: w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Słowa kluczowe: podatki, prawo podatkowe, prawo celne, międzynarodowe prawo podatkowe, ekonomiczna analiza prawa podatkowego.
Objętość – ok. 4 arkuszy wydawniczych.
Format – A4.