Misja i cele czasopisma

Inspiracje do utworzenia czasopisma Analizy i Studia CASP stanowiła dynamika zmian zachodzących w prawie podatkowym i celnym. Przyciąga ona nowych badaczy do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach dyscyplin nauk prawnych oraz finansów
i ekonomii. Rosnące znaczenie polityki podatkowej i ekonomicznej analizy prawa dla systemu gospodarczego i społecznego przyczynia się ponadto do zwiększenia liczby osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w niniejszym zakresie. Zważając na powyższe okolicznościach mamy najlepsze powody, aby założyć czasopismo naukowe, które będzie podążało za nowymi trendami i podejmowało nowe wyzwania badawcze.
Celem czasopisma jest stworzenie i utrzymywanie platformy integrującej międzynarodowe środowisko naukowe, administracje publiczną, biznes i społeczeństwo obywatelskie, która przyczyni się do wzmocnienia relacji w transparentnej i twórczej współpracy w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł oraz inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Działania te mogą stanowić impuls do racjonalnych i pożytecznych społecznie korekt podatkowych wzorców normatywnych, polskich oraz unijnych. W szczególności cele te obejmują:

• prezentację wkładu naukowego w dziedzinie prawa podatkowego i celnego o znaczeniu międzynarodowym oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany pomysłów naukowych oraz integracji środowiska naukowego;
• rozwój doktryny prawa podatkowego i celnego oraz jej wpływu na sferę gospodarczą, społeczną i polityczną poprzez umożliwienie autorom i czytelnikom uczestnictwa
w międzynarodowym obiegu naukowym;
• zapewnienie czytelnikom dostępu do najnowszych wyników badań najwybitniejszych przedstawicieli prawa i nauk ekonomicznych w kontekście najważniejszych problemów w dziedzinie prawa podatkowego i celnego.

Cele te są realizowane poprzez:
• publikację artykułów naukowych odpowiadających najwyższym standardom publikacyjnym;
• aktywną promocję prezentowanych publikacji w środowisku naukowym, biznesowym oraz politycznym przy użyciu wszystkich dostępnych form komunikacji, włączając w to wykorzystanie mediów społecznościowych, baz referencyjnych, jak też strony internetowej czasopisma;
• organizacja i współorganizacja konferencji oraz sympozjów naukowych;
• nawiązywanie i koordynacja współpracy z uznanymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi.
Podstawy programu czasopism oparte są na trzech głównych filarach tj.:
• terminowości i doniosłości omawianych zagadnień;
• interdyscyplinarnych metodach rozwiązywania problemów badawczych;
• problematycznym charakterze różnych numerów czasopisma, które jest dystrybuowane jako półrocznik i publikowane elektronicznie
Czasopismo jest wydawane w formule otwartego dostępu. Zakładamy, że ta formuła pomoże zwiększyć czytelnictwo poprzez ogólnoświatową dystrybucję, dużą liczbę cytowań oraz indeksowanie w ramach list czasopism, a zwłaszcza włączenie periodyku do baz Web of Science oraz SCOPUS. Jesteśmy przekonani, że międzynarodowa struktura Rady Programowej i recenzentów naukowych, w tym grono wybitnych specjalistów, zapewnia wysoką jakość naukową czasopisma.