Misja i cele czasopisma

Analizy i Studia CASP to czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków, prawa podatkowego, celnego i ekonomicznej analizy prawa podatkowego.

Inspiracją do utworzenia periodyku jest dynamika przemian w prawie podatkowym i celnym. Przyciąga ona nowych badaczy z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, a rosnące znaczenie tego zagadnienia dla systemu gospodarczego i społecznego zwiększa liczbę osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w tym zakresie. W takich okolicznościach mamy najlepsze powody, aby założyć czasopismo naukowe, które będzie podążało za nowymi trendami i podejmowało nowe wyzwania badawcze.

Celem Czasopisma jest stworzenie i utrzymywanie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma przyczynić się do wzmocnienia relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł, inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Działania te mogą stanowić impuls do racjonalnych i pożytecznych społecznie korekt podatkowych wzorców normatywnych, polskich oraz unijnych. 

W szczególności cele te obejmują:

  1. prezentację wkładu naukowego w dziedzinie prawa podatkowego i celnego o znaczeniu międzynarodowym oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany pomysłów naukowych oraz integracji środowiska naukowego;
  2. rozwój doktryny prawa podatkowego i celnego oraz jej wpływu na sferę gospodarczą, społeczną i polityczną poprzez umożliwienie autorom i czytelnikom uczestnictwa w międzynarodowym obiegu naukowym;
  3. zapewnienie czytelnikom dostępu do najnowszych wyników badań najwybitniejszych przedstawicieli prawa i nauk ekonomicznych w kontekście najważniejszych problemów w dziedzinie prawa podatkowego i celnego.

Cele te są realizowane poprzez:

  1. publikację artykułów naukowych odpowiadających najwyższym standardom publikacyjnym
  2. aktywną promocję prezentowanych publikacji w środowisku naukowym, biznesowym oraz politycznym przy użyciu wszystkich dostępnych form komunikacji, włączając w to wykorzystanie mediów społecznościowych, baz referencyjnych, jak też strony internetowej czasopisma
  3. organizacja i współorganizacja konferencji oraz sympozjów naukowych
  4. nawiązywanie i koordynacja współpracy z uznanymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi

Podstawy programu czasopism oparte są na trzech filarach:

  1. terminowość i znaczenie omawianych zagadnień;
  2. interdyscyplinarne metody rozwiązywania problemów badawczych;
  3. problematyczny charakter różnych numerów czasopisma jest dystrybuowany jako półrocznik i publikowany elektronicznie

Czasopismo jest wydawane w formule otwartego dostępu. Zakładamy, że ta formuła pomoże zwiększyć czytelnictwo poprzez ogólnoświatową dystrybucję, dużą liczbę cytowań oraz indeksowanie w ramach list czasopism, a zwłaszcza włączenie periodyku do baz Web of Science oraz SCOPUS. Jesteśmy przekonani, że międzynarodowa struktura Rady Programowej i recenzentów naukowych, w tym grono wybitnych specjalistów, zapewnia wysoką jakość naukową magazynu.

Redaktor Naczelny:
Dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH