Bibliografia czasopisma

Adamski D, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – powtarzanie zaklęć zamiast naprawy systemu, „Analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju” 2016, nr 3

Ainsworth R.T. (2013), Stopping MTIC – With a 3rd Invoicing Directive, “SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2260292

Ainsworth, R.T. (2010), VAT Fraud: MTIC & MTEC – The Tradable Services Problem, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.1708080

Ainsworth R.T., Alwohaibi M., Cheetham, M. (2016), VATCoin: The GCC’s Crypto tax cur tax currency, “SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2916321

Ainsworth R.T., Alwohaibi M., Cheetham M., Tirand, C. (2018), A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU’s 2017 Proposal, “SSRN Electronic Journal”, https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3151394

Ainsworth R.T., Shact A. (2016), Blockchain (Distributed Ledger Technology) Solves VAT Fraud, “SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2853428

Ainsworth R.T., Todorov G. (2013), DICE – Digital Invoice Customs Exchange, “SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2314478

Alexy R., On the Structure of Legal Principles, Ratio Ju­ris 2000, vol. 13

Alstadsæter A., Johannesen N., Zucman G., Tax Eva­sion and Inequality, http://www.nber.org/papers/w23772

Antonopoulous A.M., Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków, Helion, Gliwice 2018

Aumasson J.-P., Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Bal A., Taxation, Virtual Currency and Blockchain, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2018

Banasik P., Kałążny A., Morawski W., Minimalny poda­tek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych – wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2

Bartosiewicz A., Kubacki R., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 listopada 2003 r., FSA 3/03, „Glosa” 2004, nr 2

Brzeziński B., Kwartał po ogłoszeniu. Deklaracja Praw Podatnika – i co dalej?, rozmowa przeprowadzona przez B. Chanowską-Dymlang, „Prawo i Podatki” 2011, nr 9

Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację podatkową, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 1

Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytu­cje. Funkcjonowanie, TNOiK. Dom Organizatora, To­ruń 2009

Brzeziński B., Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy, w: P. Broszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria Studia Finansowoprawne, Wrocław 2011

Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2016, nr 3

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, Centrum Dokumentacji i Stu­diów Podatkowych, Łódź 2005, http://cdisp.uni.lodz.pl/projekty-naukowe-i-edukacyjne

Chądzyński M., Podatek bankowy. Pierwsze starcie, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 38 z 25 lutego 2016

Collins M.H., Evasion and Avoidance of Tax at the International Level, “European Taxation” 1988, no. 8

Czernik A., Źródła, algorytmy i meandry architektury czyli zmiany w CIT 2018, „Doradca Podatkowy” 2018, nr 1

Dhillon V., Metcalf D., Hooper M., Zastosowania technologii Blockchain, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010

Drescher, D., Blockchain. podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gliwice 2019

Dzwonkowski H., Komentarz do art. 119a Ustawy Ordynacja Podatkowa, Legalis/el.

Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych (druk sejmowy nr 4250), Warszawa, 6 lipca 2011

Dzwonkowski H. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2010

Etel L., Cztery klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, w: D. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania – zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa 2017

Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Temida 2, Białystok 2015

Faes P., Scope and Meaning of Unacceptable Tax Avoidance Under Belgian Income Tax Law, “Tax Notes International” 1994, no. 17

Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX wie­ku – ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: C. Kosikowski (red.), Encyklopedia podatkowa, Wy­dawnictwo Naukowe PWN, War­szawa 1998

Felis P., Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego, w: H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016

Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 9

Filipczyk H., Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, „Monitor Podatkowy” 2016, nr 7

Filipczyk H., „Zmiana paradygmatu” albo zmierzch podatku dochodowego od osób prawnych, http://torun-pl.academia.edu/HannaFilipczyk

Fleischer-Michaelsen U., Denmark Makes Tax Avoidance More Difficult for Multinationals, “Journal of International Taxation” 1995, no. 4

Gajewski D., Granica pomiędzy unikaniem a uchyla­niem się od opodatkowania na gruncie działalności holdingów międzynarodowych, „Monitor Prawa Cel­nego i Podatkowego” 2014, nr 3

Gajewski D., Holding International Taxation in the Eu­ropean Union, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

Gajewski D. (red.), Klauzula przeciwko unikaniu opo­datkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Gajewski D. (red.), Międzynarodowe unikanie opodat­kowania. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2017

Gajewski D., Opodatkowanie holdingów i grup kapi­tałowych, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2005

Gajewski D., Tarcza podatkowa dla Polski, „INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze” 2014, nr 22

Gilowska Z., Izdebski H., Raczkowski K. (red.), Efektywna administracja skarbowa (tom I), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007

Gilowska Z., Pogonowski P., Sobczyk I. (red.), Przyjazna administracja skarbowa (tom II), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007

Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), Nowoczesna administracja skarbowa (tom III), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007

Girasa R., Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, “Palgrave Studies in Financial Services Technology”, Londyn 2018

Gizbert-Studnicki T., Język prawny a obraz świata, w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społe­czeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Kraków 1992

Glumińska-Pawlic J., Rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, w: D. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania – zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa 2017

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 1989, nr 3

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podat­kowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Górowski I., Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospo­darczego, „Czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskie­go: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2012, nr 26

Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2016, nr 11

Habermas J., Theorie des kommunikativen Handelns, t. II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981

He D., Habermeier K., Leckow R., Haksar V., Almeida Y., Kashima M., Kyriakos-Saad N., Oura H., Saadi SedikT., Stetsenko N., Verdugo-Yepes C., Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, SDN/16/03, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2016, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf

Houben R., Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and Implications for financialcrime, money laundering and tax evasion, Study requested by the TAX3 committee, ParlamentEuropejski 2018, http://tiny.cc/vv6scz

Hyvärinen H., Risius M., Friis G. (2017), A Blockchain-Based Approach Towards Overcoming Financial Fraud in Public Sector Services, Business & Information Systems Engineering, https://doi.org/10.1007/s12599-017-0502-4

Jamroży M., Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Gdańsk 2017

Kaplow L., Rules versus Standards: an Economic Analysis, “Duke Law Journal” 1992, vol. 42

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003

Kolibski M., Turzyński K., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych – polemika, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 12

Komar A., Ordynacja podatkowa na cenzurowanym, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 11

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007

Kowalski R., Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Kraft G., Germany: Clasification of the Relationship between CFC Legislation and the General Abuse Doctrine,European Taxation” 1993, no. 2

Krishna V., Tax Avoidance: The General Anti-Avoidance Rule, Carswell, Toronto 1990

Kubista B., Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania?, w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Czy w Polsce istnieje system podatkowy?, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.

Kudła J., Ekonomia opodatkowania międzynarodowego, Difin, Katowice 2013

Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatko­wania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza­wa 2004

Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014

Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Kulicki J., Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa w Konstytucji RP z 1997 r., w: H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016

Kulicki J., Prawne aspekty budowy modelu administracji danin publicznych w Polsce, „Analizy BAS” 2010, nr 5

Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, „Analizy BAS” 2010, nr 16

Kurzac M., Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających, „Stu­dia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 105

Kuźniacki B., Skuteczność polskich ogólnych norm po­datkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie słu­żących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystywanie kontrolowanych spółek zagranicz­nych, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2009

Kuźniacki B., Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATAD. Nowe przepisy o CFC, spółki z ra­jów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 3

Lipniewicz R., Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Eu­ropejskiej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjolo­giczny” 2015, nr 4

Litwińczuk H., Podatki dochodowe, w: L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Lyons T. (2018), EU Blockchain Observatory and Forum. Workshop Report. Government Services and Digital Identity. Brussels, July 5, 2018, Bruksela: European Commission, Directorate-General of CommunicationsNetworks, Content & Technology, https:// www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/workshop_3_report_-_government_services2fdigital_id.pdf

Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady propor­cjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie” 2006, nr 1

Mariański A., Nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika – wykładnia prawa, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 5

Mariański A. (red.), Ordynacja Podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków, Legalis/el.

Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Charakter i cel regulacji, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 12

Matusiakiewicz Ł., Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, Lex/el.

Matysek G., Założenia modelowe opodatkowania do­chodów, „Annales Universitatis Maria Curie-Skło­dowska” 2009, nr 2

Mazieres D. (2015), The Stellar Consensus Protocol:A Federated Model for Internet-level Consensus, Stellar Development Foundation, https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf

Michalik T. (2017), How the European Commission and European Countries Fight VAT Fraud, “SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2996600

Militz M., Waśko J., Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 10

Mittal S., Kumar S., Agarwal P., Kumar M., Impact of GAAR on Indian equity market: An empirical study, CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management” 2013, vol. 4

Nita A., Porozumienia w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Nykiel W., Wilk M., Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2

Ostrowski J., Siedem rad na nowelizację Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 1

Owsiak Z., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wy­dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w zakresie rządowych projektów ustaw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warsza­wa 2015

Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego syste­mu podatkowego, UMCS, Lublin 2003

Popławski M., Tax Code Models, w: L. Etel, M. Popławski (ed.), Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Temida 2, Białystok 2016

Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wy­dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Rilee K. (2018), Understanding Hyperledger Sawtooth – Proof of Elapsed Time, https://medium.com/kokster/understanding-hyperledger-sawtooth-proof-of--elapsed-time-e0c303577ec1

Rochowicz P., Klauzula jak karciany joker, „Rzeczpospolita – Prawo co dnia” 2016, nr 7

Ruśkowski E. (red.), Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006

Schanz, D., Dinkel, A., Keller, S., Tax attractiveness and the location of German-controlled subsidiaries, “Review of Managerial Science” 2017, vol. 11

Schneier B., Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe z języku C, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2002

Sim T., Owens J., Petruzzi R., Tavares R.J.S., Migal C. (2017), Blockchain, Transfer Pricing, Custom Valuations and Indirect Taxes: the Potential of the Trust Protocol to Transform the Global Tax Environment, Vol. 26, No. 4, 209, BNA Bloomberg, http://tiny.cc/646scz

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wy­dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Smoleń P. (red.), System organów podatkowych w Polsce, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa, 2009

Snowden D., Avoidance Versus Form, IBFP, Amsterdam 1994

Sorbe S., Johansson A., International tax planning and fixed investment, Economics Departments Working Papers 2017, no. 1361

Sosnowski M., Wpływ zmian w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na obciążenia fi­skalne przedsiębiorstw, w L. Patrzałek (red.), Finan­se – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse pub­liczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Spychała M., Pomoc publiczna w warunkach gospo­darki rynkowej, „Zeszyty Na­ukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 139

Stiglitz J. E., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, przeł. R. Mitoraj, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015

Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – czy jest zagrożeniem dla podatników?, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 12

Swanson T. (2015), Consensus-as-a-service: a brief report on the emergence of permissioned, distributed ledger systems, http://www.ofnumbers.com/wp-content/uploads/2015/04/Permissioned-distributed-ledgers.pdf

Szczerbowski J.J., Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartychna technologii blockchain, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Szulczewski P. (2018), One Stop Shop w VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe czeka rewolucja, https://www.pit.pl/aktualnosci/one-stop-shop-w-vat-transakcje-wewnatrzwspolnotowe-czeka-rewolucja-926683

Szymała M. (2017), Płatnik VAT a podatnik VAT – różnice. Czy firma jest płatnikiem VAT?, https://szymalazaremba.pl/platnik-vat/

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Thedy M., Opoka M., Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2

Thompson J.D., Organizations in Action, McGraw-Hill, New York 1967

Tridimas T., The General Principles of EU Law,  Oxford University Press, North Carolina 2007

Ward J., United Kingdom: Juridical Responses to Tax Avoidance, “European Taxation” 1995, no. 1

Werner A., Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców do ich roli w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Whait R., Whittenburg G., Horowitz I., The world according to GAAR, “Australian Tax Forum” 2012, vol. 27

Wijaya D.A., Junis F., Suwarsono D.A. (2018), Smart Stamp Duty. Call for paper & Seminar Nasional Perpajaka 2018, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1812/1812.04116.pdf

Wijaya D.A., Liu J.K., Suwarsono D.A., Zhang P., A New Blockchain-Based Value-Added Tax System [w:] Provable Security, T. Okamoto, Y. Yu, M.H. Au Y. Li (red.), Cham: Springer International Publishing, China 2017

Winiarski K., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie prawa podatkowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 12

Wirski J., Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 1

Witkowski A., Organizacja ochrony skarbowej w Polsce w latach 1944–1951, „Finanse” 1987, nr 3

Zadrożny A., Goźlińska B., Zadrożna M. (2018), Blockchain and Value Added TAX Payers, prezentacja konkursowa, zaprezentowano na Global Legal Hackaton 2018

Zhang W., Yuan Y., Hu Y., Nandakumar K., Chopra A., Sim S., De Caro A., Blockchain-Based Distributed Compliance in Multinational Corporations’ Cross-Border Intercompany Transactions: A New Model for Distributed Compliance Across Subsidiaries in Different Jurisdictions [w:] Advances in Information and Communication Networks, K. Arai, S. Kapoor, R. Bhatia (red.), t. 887, s. 304–320, Cham: Springer International Publishing 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-03405-4_20

Zirk-Sadowski M., Polityka fiskalna a polityka prawa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2015, nr 75