Procedura recenzyjna

  §1
 1. Redakcja czasopisma Analizy i Studia CASP dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność
  z wymogami redakcyjnymi i edytorskimi.
 2. Artykuły, które nie spełniają kryteriów artykułu naukowego, nie będą przyjmowane do publikacji. Artykułem o charakterze naukowym jest artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona Autorów, metodologię badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski wraz z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).
  §2
 1. Artykuły są recenzowane przez dwóch Recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process), zgodnie z którą artykuły przedstawione Recenzentom są wolne od danych pozwalających na identyfikację Autora lub identyfikację Recenzentów przez Autora lub Autorów artykułu i Recenzentów.
 2. W przypadku, gdy tekst artykułu umożliwia identyfikację Autora, Recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów. Uważa się, że konflikt interesów występuje między recenzentem a autorem w przypadku bezpośrednich relacji osobistych (w szczególności relacji do drugiego stopnia, małżeństwa); podporządkowania zawodowego lub bezpośredniej profesjonalnej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania tekstu.
 3. Do oceny artykułu powołuje się dwóch Recenzentów zewnętrznych, którzy:
 • są afiliowani w innej jednostce niż Autor artykułu;
 • nie są członkami Redakcji czasopisma Analizy i Studia CASP;
 • posiadają co najmniej stopień doktora i uznany dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji.
 1. Recenzenci oceniają nadesłane prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • wkład artykułu w rozwój nauki;
 • znaczący charakter badań i/lub szczególna znajomość materii bazująca na osobistym doświadczeniu;
 • struktura artykułu (układ treści, wskazanie tezy/tez, konsekwentna analiza zmierzająca do jej/ich weryfikacji);
 • styl, język;
 • rezultaty badań i wnioski.

 

 1. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją odnośnie do :
 • dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek;
 • dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez Recenzenta poprawek;
 • dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu istotnych zmian i poprawek zasugerowanych przez Recenzenta oraz ponownym przejściu procesu recenzyjnego;
 • bądź też odrzucenia artykułu.
 1. Na stronie internetowej czasopisma publikowana jest lista Recenzentów naukowych współpracujących z redakcją. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.
 2. Recenzenci traktują udostępnione im artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.
 3. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi artykułu. Jeśli Recenzent uzależnia opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, Autor ma obowiązek uczynić to zgodnie ze sformułowanymi przez Recenzenta uwagami w terminie 30 dni od dnia otrzymania recenzji w trybie śledzenia zmian. Autor może odnieść się do sugestii Recenzenta przedstawiając swoje umotywowane stanowisko Redakcji czasopisma Analizy
  i Studia CASP.

9) Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Analiz
i Studiów CASP publikowany jest formularz recenzji.

 

  §3
 1. Publikacji w czasopiśmie Analizy i Studia CASP podlegają artykuły, które:
 • przeszły wstępną weryfikację Redaktora tematycznego;
 • uzyskają dwie pozytywne recenzje;
 • otrzymały pozytywną opinię Redaktora Naczelnego.
 1. Wątpliwości dotyczące recenzowanych tekstów rozstrzyga Komitet Redakcyjny.
 2. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Komitet Redakcyjny uwzględniając uwagi zawarte w recenzji, doniosłość podjętej problematyki, oryginalność ujęcia tematu, jakość przeprowadzonych badań.
 3. Podstawą odrzucenia artykułu jest:
 • negatywna ocena Redaktora tematycznego;
 • otrzymanie co najmniej jednej negatywnej recenzji;

negatywna opinia Redaktora Naczelnego.