Procedura recenzyjna

Do oceny otrzymanych artykułów należy zastosować następującą procedurę:


§1
1) Do oceny każdego artykułu należy wyznaczyć co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki badawczej afiliowanej przez autora artykułu;
2) Artykuły przedstawione recenzentom są wolne od danych pozwalających na identyfikację autora lub identyfikację recenzentów przez autora lub autorów artykułu i recenzentów (proces tzw. podwójnie ślepej recenzji);
3) W przypadku, gdy tekst artykułu umożliwia identyfikację autora, recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów. Uważa się, że konflikt interesów występuje między recenzentem a autorem w przypadku bezpośrednich relacji osobistych (w szczególności relacji do drugiego stopnia, małżeństwa); podporządkowania zawodowego lub bezpośredniej profesjonalnej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania tekstu;
4) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków recenzowanego artykułu naukowego do przyjęcia lub odrzucenia;
5) Na stronie internetowej czasopisma publikowana jest lista recenzentów naukowych współpracujących z redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.
6) Nie podlegają recenzji noty i sprawozdania z konferencji. Na stronie internetowej Analiz i Studiów CASP publikowany jest formularz recenzji.

§ 2
1. Do publikacji są kwalifikowane artykuły spełniające następujące kryteria:
a) przeszły wstępną weryfikację redaktora;
b) otrzymały dwie pozytywne recenzje;
c) otrzymały pozytywną opinię redaktora naczelnego.
2. Podstawą odrzucenia artykułu jest:
a) negatywna ocena wstępnego redaktora;
b) otrzymanie co najmniej jednej negatywnej recenzji;
c) negatywna opinia redaktora naczelnego.