Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech

  • István Hoffman
Słowa kluczowe: system podatkowy, podatek od nieruchomości, podatek katastralny

Abstrakt

Podatki od nieruchomości mają długą tradycję w nowoczesnych systemach podatkowych, w tym także w przepisach węgierskich. Stanowią istotne źródło dochodów dla węgierskich gmin, jednakże obecnie system opodatkowania opiera się przede wszystkim na wielkości powierzchni. Po pierwsze, w artykule omówiono tradycyjne rozwiązania z obszaru opodatkowania nieruchomości oraz obecne regulacje w zakresie podatków od nieruchomości. System podatkowy nowoczesnej demokracji, oparty na rządach prawa, wymaga obecności wysokiej jakości administracji podatkowej. Dlatego też w drugiej części artykułu odniesiono się do jakości węgierskiego systemu podatkowego oraz opodatkowania na poziomie lokalnym. Trzecia część artykułu została poświęcona najważniejszym problemom oraz nieudanym próbom zreformowania węgierskiego systemu opodatkowania nieruchomości, a także barierom, stojącym na drodze do wdrożenia katastralnego systemu podatkowego.

Bibliografia

Bartha, B. [1900]. A magyar pénzügyi jog vázlata. Pozsony–Budapeszt: Stampfel Károly Kiadása.

Hoffman, I. [2017]. Bevezetés a területfejlesztési jogba. Budapest: ELTE Eötvös.

Hoffman, I., Fazekas, J., Rozsnyai, K. [2016]. Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-municipal Associations in the Last Decades. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 14(3), s. 464–465. DOI: 10.4335/14.3.453-473(2016).

Horváth, R. [1984]. Az 1929-33-as magyar pénzügyi válság főbb monetáris jellegzetességei. Szeged: JATE.

Kecső, G. [2016]. A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. Budapest: ELTE Eötvös.

Kecső, G. [2018]. Az arányos helyi közteherviselés a területalapú vagyonadók körében. W: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara II (s. XXX–YYY), A. Menyhárd, I. Varga (red.). Budapest: ELTE Eötvös.

Radvan, M. [2014]. Tax Law as an Independent Branch of Law in Central and Eastern European Countries. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 12(4), s. 813–827. DOI:10.4335/12.4.813-827(2014).

Radvan, M. [2017]. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. W: The Financial Law towards Challenges in the XXI Century (s. 340–348), M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.). Brno: Masaryk University. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.

Radvan, M. [2019]. Municipal Charges on Communal Waste: Do They Compete with the Immovable Property Tax?, Journal of Financial Management of Property and Construction, 24(1), s. 1–19. DOI: 10.1108/JFMPC-02-2018-0007.

Rozsnyai, K. [2019]. § 43 Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn. W: Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und in Europa (s. XXX–YYY), K.P. Sommermann, B. Schaffarzik (red.), Berlin: Springer.

Somody, B., Szabó, M.D., Vissy, B., Dojcsák, D. [2018]. Alapjogi tanok I. Budapest: HVG-Orac.

Szabó, I. [2017]. Az adómegállapítás jogtörténeti kialakulása és fejlődése. The Legal Formation and Development of Tax Assessment. Pro Publico Bono, 4(1), s. 32–55.

Szigeti, E. [2013]. A közigazgatás területi változásai. W: Kilengések. Közszolgáltatási változások (s. 269–290), M.T. Horváth (red.), Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Youngman, J.M. [2016]. A Good Tax. Boston: Lincoln Institute of Land Policy.

Opublikowane
2019-11-28
Jak cytować
[1]
Hoffman, I. 2019. Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech. Analizy i Studia CASP. 8, 2 (lis. 2019), 71-83. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.2.5.