Wyłączenia i zwolnienia, ulgi i zwyżki jako czynniki oddziaływania za pośrednictwem opłat publicznych

  • Jolanta Gliniecka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: opłaty publiczne, wyłączenia, zwolnienia, ulgi, zwyżki, funkcje

Abstrakt

Opłaty publiczne są tradycyjnie wykorzystywanym instrumentem realizacji polityki daninowej państwa, służąc osiąganiu celu pierwszoplanowego (fiskalnego) tych danin, ale również sprzyjają realizacji ich funkcji pochodnych. Wypełnianie funkcji opłat publicznych następuje za pomocą odpowiedniej ich konstrukcji prawnej. Operowanie konstrukcją prawną opłaty publicznej, w tym wyłączeniami, zwolnieniami, ulgami i zwyżkami, wpływa na zakres i skuteczność realizowanych przez nie funkcji.

Bibliografia

Boháč, R., Hrdlička, L. (2018). Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Praga: Wolters Kluwer.

Bureš, M. (2019). Zdanění při odchodu („exit tax”) aneb Jak to může dopadnout, když Evropská unie poslouchá Francii, DAUC.cz. Praga: Wolters Kluwer.

Dyrektywa Rady (UE) z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (nr 2016/1164 ze zm).

Haslehner, W., Pantazatou, K., Kofler, G., Rust, A. (Eds.).

(2020). A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive. Edward Elgar Publishing.

Informacje Dyrekcji generalnej ds. finansowych z dnia 19 stycznia 2021 r. (no. 54816/20/7100-40113-207118).

Kananoja, V. (2020). Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164) Exit Tax Measures in Finland, European Taxation, 2/3.

Kapoun, V. (2019). Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD – exit tax a CFC pravidla, Finanční, daňový a účetní bulletin, 2.

Lavický, P. i in. (2014). Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praga: C.H. Beck.

Letizia, G. (2020). The Recent Restrictive ECJ Approach to Exit Tax and the ATAD Implementation, EC Tax Review,

Peeters, S. (2017). Exit Taxation: From an Internal Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool, EC Tax

Review, 3.

Pelc, V. (2021). Daně z příjmů: zákon s poznámkami a judikaturou. Praga: C.H. Beck.

Pinetz, E., Schaffer, E. (2014). Exit Taxation in Third- Country Situations, European Taxation, 10.

Potgens, F.P.G. i in. (2016). The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in

France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom

of Establishment, Intertax, 3.

Spindler-Simander, K., Wohrer, V. (2018). Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive

(2016/1164) in Austria, European Taxation, 7.

Ustawa nr 589/1992 Coll. o podatkach dochodowych, ze zm.

Ustawa nr 80/2019 Coll. ze zm.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, t.j. z dnia

lutego 2021 r.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, t.j. z dnia 27 lipca 2021 r.).

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517,

t.j. z dnia 24 marca 2020 r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295, t.j. z dnia

lutego 2018 r.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, t.j. z dnia 12 listopada 2020 r.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2021 r. poz. 573, t.j. z dnia 29 marca 2021 r.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, t.j. z dnia 25 maja 2020 r.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, t.j. z dnia 8 marca 2021 r.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 177, t.j. z dnia 28 stycznia 2021 r.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133, t.j. z dnia

czerwca 2021 r.).

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472, t.j. z dnia 6 sierpnia 2019 r.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka

i obywatela (Dz.U. Nr 233, poz. 1955).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 851, t.j. z dnia 13 maja 2020 r.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, t.j. z dnia 18 czerwca 2020 r.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108, t.j. z dnia 22 czerwca 2021 r.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, t.j. z dnia 24 stycznia 2020 r.).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, t.j. z dnia 26 października 2020 r.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, t.j. z dnia 21 czerwca 2021 r.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, t.j. z dnia 14 lipca 2021 r.).

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097, t.j. z dnia 13 listopada 2017 r.).

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707, t.j. z dnia 21 kwietnia

r.).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 347, t.j. z dnia 4 marca 2020 r.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, t.j. z dnia 30 lipca 2020 r.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709, t.j. z dnia 16 kwietnia 2021 r.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744, t.j. z dnia 27 września 2021 r.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2021 r. poz. 823, t.j. z dnia 30 kwietnia 2021 r.).

Orzeczenia

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1963 r., II CZ 3/63.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 września 2006 r., I ACa 571/06.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2006 r., III CZP 110/06.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 1998 r., I SA/Lu 1121/97; niepubl.

Opublikowane
2021-12-19
Jak cytować
[1]
Gliniecka, J. 2021. Wyłączenia i zwolnienia, ulgi i zwyżki jako czynniki oddziaływania za pośrednictwem opłat publicznych. Analizy i Studia CASP. 12, 2 (grudz. 2021), 1-9. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.1.