Podatki w Republice Czeskiej w czasie COVID-19

  • Michal Kozieł Department of Law, Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava
Słowa kluczowe: prawo podatkowe, pandemia COVID-19, zmiany

Abstrakt

W ciągu ostatnich dwóch lat fraza „pandemia COVID-19” towarzyszyła nam na każdym kroku. Skutki wywołane przez środki, po jakie sięgnięto w walce z chorobą, ograniczają nas na każdym kroku. Jednym ze sposobów, w jaki ustawodawca oraz władza wykonawcza mogły pomóc obywatelom Republiki Czeskiej w tym okresie, było wprowadzenie ulg i zmian w podatkach. Narzędzia te wykorzystano na szeroką skalę, a zatem podczas pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej dynamicznie zmieniały się przepisy podatkowe. W artykule omówiono wpływ pandemii COVID-19 na prawo podatkowe w Republice Czeskiej. Jego celem jest przedstawienie zarówno wprowadzonych zmian, jak i tych, które będą wciąż następować w prawie podatkowym w związku z pandemią COVID-19, a także ocena tych zmian pod względem ich skuteczności, efektywności i zapotrzebowania na nie. Badania zaprezentowane w artykule były realizowane przy wsparciu finansowym otrzymanym w ramach grantu SGS objętego projektem VŠB-Politechniki nr SP2021/74 „Minimalizacja ryzyka związanego z dostawą towarów w świetle korzystania z Międzynarodowych Reguł Handlu 2020 r.”

Bibliografia

Boháč, R. (2020). Compensation Bonus – Revenue or Expenditure of Public Budgets?, Acta Universitatis Carolinae.
Iuridica, 3, s. 15–26.
Dowgier, R. (2020). Inkaso podatków i opłat lokalnych w czasie pandemii COVID-19, Przegląd Podatków Lokalnych
i Finansów Samorządowych, 6, s. 6–8.
Dowgier, R. (2021). Wsparcie dla przedsiębiorców w 2021 r. wprowadzane uchwałami rad gmin podejmowanymi
na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej,
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 3, s. 6–12.
Etel, L. (2020). Czego zabrakło w ordynacji podatkowej w czasie pandemii?, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 11, s. 15–22.
Etel, L. (2021). Czy można bardziej skomplikować tryb udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków w czasie pandemii?, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 1, s. 17–21.
Hrabětová, D. (2016). Zákon o evidenci tržeb: komentář. Praga: Wolters Kluwer.
Hrubá Smržová, P., Mrkývka, P. i in. (2020). Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk.
Karfíková, M. (2020). The Role of Tax Regulations in the Czech Republic in Relation to Entrepreneurs upon
Declaration of State of Emergency after 12 March 2020. W: Právo, Obchod, Ekonomika (s. 138–152), J. Suchoža,
J. Husár, R. Hučková (red.). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
Kozieł, M. (2017). New Rules of Budgetary Responslibility and their Impact on Public Finances. W: Interacion of law and economics 2017: konference proceedings (s. 125–137), I. Pařízková, E. Tomášková (red.). Brno: Uniwersytet Masaryka.
Lichnovský, O. i in. (2021). Daňový řád. Komentář. Praga: C.H. Beck.
Macková, A. (2009). Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praga: Wolters Kluwer Česká republika.
Pelc, V. (2021). Daně z příjmů. Praga: C.H. Beck.
Radvan, M. i in. (2018). Přímé daně a jejich správa v judikatuře. Brno: Uniwersytet Masaryka.
Radvan, M., Svobodová., T. (2021). Tax Law Reforms in (Dis)Connection with COVID-19, Studia Iuridiva Cassoviensia,
9, s. 69–84.
Semerád, P., Radvan, M. Semerádova, L. (2021). Oszustwa podatkowe w branży usług noclegowych w trakcie
pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej, Analizy i Studia CASP, 11, s. 23–31.
Tyniewicki, M., Kozieł, M. (2021). Current Problems of Financial Law in Poland and in the Czech Republic Including
Effects of the COVID-19 Pandemic, Bialystok Legal Studies, vol. 26, nr 4, s. 53–71.
Akty prawne
Ustawa nr 338/1992 Sb. w sprawie podatku od nieruchomości,ze zm.
Ustawa nr 586/1992 Sb. o podatkach dochodowych, ze zm.
Ustawa nr 16/1993 Sb. o podatkach drogowych, ze zm.
Ustawa nr 243/2000 Sb. w sprawie budżetowych ustaleń podatkowych, z późn. zm.
Ustawa nr 353/2003 Sb. o podatkach akcyzowych, ze zm.
Ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej, z późn. zm.
Ustawa nr 300/2008 Sb. o działaniach elektronicznych oraz autoryzowanej konwersji.
Ustawa nr 280/2009 Sb., ordynacja podatkowa, ze zm.
Ustawa nr 164/2013 Sb. o współpracy międzynarodowej w zakresie administracji podatkowej oraz o nowelizacji innych powiązanych ustaw, z późn. zm.
Ustawa nr 23/2017 Sb. w sprawie zasad odpowiedzialności budżetowej, z późn. zm.
Ustawa nr 134/2020 Sb. nowelizująca ustawę nr 592/1992 Sb. w sprawie powszechnych składek na ubezpieczenie
zdrowotne, z późn. zm.
Ustawa nr 136/2020 Sb. w sprawie niektórych modyfikacji w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na państwową politykę zatrudnienia i ubezpieczenie emerytalne w związku z nadzwyczajnymi środkami zastosowanymi w czasie epidemii w 2020 r.
Ustawa nr 159/2020 Sb. w sprawie premii wyrównawczej w związku ze środkami kryzysowymi zastosowanym w następstwie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, z późn. zm.
Ustawa nr 191/2020 Sb. w sprawie niektórych środków mających na celu ograniczenie skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2; osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, ofiar, ofiar przestępstw oraz osób prawnych; a także ustawy o niewypłacalności i Kodeksu postępowania cywilnego.
Ustawa nr 283/2020 Sb. nowelizująca ustawę nr 280/2009 Sb., ordynacja podatkowa z późn. zm., oraz inne powiązane
ustawy.
Ustawa nr 299/2020 Sb. nowelizująca niektóre przepisy podatkowe w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę nr 159/2020 Sb. w sprawie premii wyrównawczej w związku z zastosowaniem środków kryzysowych w następstwie wystąpienia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, z późn. zm.
Ustawa nr 540/2020 Sb. nowelizująca ustawę 586/1992 Sb. w sprawie podatków dochodowych z późniejszymi zmianami oraz niektóre inne ustawy dotyczące podatków zryczałtowanych.
Ustawa nr 94/2021 Sb. w sprawie środków nadzwyczajnych stosowanych w związku z epidemią COVID-19 i w sprawie zmiany niektórych powiązanych ustaw.
Decyzje Ministra Finansów opublikowane w Finanční zpravodaj (Biuletyn finansowy, Ministerstwo Finansów,
ISSN 2464-5540)
Decyzja nr 4/2020, Finanční zpravodaj, nr 4/2020.
Decyzja nr 6/2020, Finanční zpravodaj, nr 5/2020.
Decyzja nr 8/2020, Finanční zpravodaj, nr 6/2020.
Decyzja nr 10/2020, Finanční zpravodaj, nr 7/2020.
Decyzja nr 13/2020, Finanční zpravodaj, nr 9/2020.
Decyzja nr 31/2020, Finanční zpravodaj, nr 22/2020.
Decyzja nr 34/2020, Finanční zpravodaj, nr 25/2020.
Decyzja nr 48/2020, Finanční zpravodaj, nr 35/2020.
Decyzja nr 52/2020, Finanční zpravodaj, nr 38/2020.
Decyzja nr 4/2021, Finanční zpravodaj, nr 3/2021.
Decyzja nr 8/2021, Finanční zpravodaj, nr 5/2021.
Decyzja nr 9/2021, Finanční zpravodaj, nr 6/2021.
Decyzja nr 12/2021, Finanční zpravodaj, nr 8/2021.
Decyzja nr 15/2021, Finanční zpravodaj, nr 10/2021.
Decyzja nr 19/2021, Finanční zpravodaj, nr 13/2021.
Decyzja nr 23/2021, Finanční zpravodaj, nr 16/2021.
Decyzja nr 25/2021, Finanční zpravodaj, nr 18/2021.
Decyzja nr 27/2021, Finanční zpravodaj, nr 20/2021.
Decyzja nr 31/2021, Finanční zpravodaj, nr 23/2021.
Decyzja nr 33/2021, Finanční zpravodaj, nr 25/2021.
Decyzja nr 40/2021, Finanční zpravodaj, nr 31/2021.
Decyzja nr 42/2021, Finanční zpravodaj, nr 33/2021.
Opublikowane
2021-12-17
Jak cytować
[1]
Kozieł, M. 2021. Podatki w Republice Czeskiej w czasie COVID-19. Analizy i Studia CASP. 12, 2 (grudz. 2021), 23-34. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.3.