Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, podejmowane w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – próba podsumowania

  • Bogumił Pahl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Słowa kluczowe: uchwały podatkowe rad gmin podejmowane w związku z COVID-19, zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, przesunięcia terminów płatności rat podatku przedsiębiorcom

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy i podsumowania rozwiązań prawnych umożliwiających radom gmin wprowadzenie preferencji w zakresie podatku od nieruchomości w związku z kryzysem wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Przyjęte rozwiązania prawne stanowią istotne novum. Rozszerzają uprawnienia organów stanowiących gmin poprzez wyposażenie ich w prawo wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminów płatności rat tego podatku. Jak obrazują badania, ich stosowanie wywołuje niemałe problemy. Przede wszystkim świadczy o tym liczba uchwał podatkowych zakwestionowanych przez Kolegia Regionalnych Izb Obrachunkowych. W 2020 r. na 969 uchwał naruszenie prawa stwierdzono w 158 uchwałach.

Bibliografia

Dowgier, R. (2020). Nowe uprawnienia podatkowe rad gmin związane z pandemią Covid-19, Przegląd Podatków
Lokalnych i Finansów Samorządowych, 5.
Dowgier, R. (2021). Wsparcie dla przedsiębiorców w 2021 r. wprowadzane uchwałami rad gmin podejmowanymi
na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 3.
Dowgier, R., Etel, L., Liszewski, G., Pahl, B. (2020). Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Etel, L. (2004). Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok: Temida2.
Glumińska-Pawlic, J. (2011). Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego. W: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.). Lublin: Wydawnictwo UMCS. Kotulski, M. (2004). Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych, Kwartalnik Prawa Publicznego, 1.
KRRIO. (2021). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku, rio.gov.pl/download/attachment/96/sprawozdanie_za_2020_r.pdf (dostęp: 28.10.2021).
Nykiel, W. (1998). Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia). W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, B. Brzeziński (red.). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
Ofiarski, Z. (2015). Standard z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec kontroli na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W: Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, M. Ofiarska (red.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Pahl, B. (2017). Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
Popławski, M. (2007). Zasada ograniczonego władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego. W: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, M. Popławski (red.). Białystok: Temida2.
Orzecznictwo
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 1089/20, LEX nr 3124436.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r., I SA/Kr 1217/20, LEX nr 3161758.
Wyrok WSA w Krakowie z 25 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1261/20, LEX nr 3161327.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Ol 336/21, LEX nr 3196479.
Opublikowane
2021-12-17
Jak cytować
[1]
Pahl, B. 2021. Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, podejmowane w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – próba podsumowania. Analizy i Studia CASP. 12, 2 (grudz. 2021), 35-45. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.4.