Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego w Ukrainie: możliwości zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach integracji europejskiej

  • Marta Adamiv Politechnika Lwowska (Ukraina)
Słowa kluczowe: cła, organy celne, kontrola celna, odprawa celna, uproszczenie, korzyści, upoważniony podmiot gospodarczy, upoważniony przedsiębiorca, AEO, integracja europejska, konkurencyjność

Abstrakt

Wprowadzenie instytucji upoważnionego podmiotu gospodarczego lub też upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w Ukrainie miało miejsce w 2020 r. w kontekście realizacji zobowiązań wynikających z zawarcia Układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską (UE). W UE status AEO znacznie zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, ponieważ zapewnia organom celnym wiele korzyści i uproszczeń w zakresie kontroli oraz odpraw celnych towarów, a także poprawia reputację przedsiębiorstwa jako wiarygodnego partnera. Głównym celem opisanych w niniejszym artykule badań jest analiza tendencji rozwojowych w zakresie AEO w Ukrainie wkontekście integracji europejskiej. Analiza ta umożliwi wskazanie – na podstawie doświadczeń europejskich i międzynarodowych – kluczowych problemów w badanej dziedzinie oraz sposobów ich rozwiązania. Przyczyni się do rozszerzenia upoważnień ukraińskich przedsiębiorstw AEO,
a tym samym zwiększy ich konkurencyjność na rynku unijnym i międzynarodowym.

Bibliografia

Bank Światowy (2020), Doing Business 2020, https://

www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/

ukraine# (dostęp: 12.12.2021).

Butin, A., Fedets, I. (2021). Analitychnyi zvit za rezultatamy Hromadskoho monitorynhu okremykh aspektiv roboty mytnytsi, Kijów: Instytut Ekonomichnykh Doslidzhen ta Politychnykh Konsultatsi, http://tfdialogue.

ier.com.ua/archives/4381 (dostęp: 23.12.2021).

Gwardzińska, E. (2014), Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i międzynarodowym, Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, 33, s. 506–518.

Interfax Ukraine (2021). Kilkist pretendentiv na status

AEO u 2022 rotsi znachno zroste v rezultati novykh

sproshchen, https://ua.interfax.com.ua/news/economic/735524.html (dostęp: 8.12.2021).

Melnyk, O., Adamiv, M., Kots, I. (2019), Retrospective and modern trends of development of Ukrainian

customs system, Economics, Entrepreneurship, Management, 6(1), s. 81–87.

Miroshnychenko, V. (2021), Sproshchennia mytnykh protsedur: potribni zminy, Ekonomichna Prawda, https://

www.epravda.com.ua/columns/2021/07/9/675807/

(dostęp: 15.12.2021).

Nestoryshyn, І.V., Turzhanskyi, V.А. (red.) (2017), Kontseptualizatsiia instytutu avtoryzovanykh ekonomichnykh operatoriv: problemy zabezpechennia balansu bezpeky ta sproshchennia mizhnarodnoi torhivli. Irpin-Khmelnytskyi: FOP Strykhar A.M.

Światowa Organizacja Celna (2021), Ramy norm Światowej Organizacji Celnej na rzecz zabezpieczenia

i ułatwienia handlu (WCO SAFE), http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/fcilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en (dostęp: 5.01.2022).

UkrInform (2021), Avtoryzatsiia AEO na mytnytsi: chomu biznes ne pospishaie skorystatysia perevahamy?, https://

www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280670-avtorizacia-aeo-na-mitnici-comu-biznes-ne-pospisaeskoristatisa-perevagami.html (dostęp: 17.12.2021).

Akty prawne

Kodeks celny Ukrainy nr 4495-VI z dnia 13 marca 2012 r.

ze zmianami, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

-17 (dostęp: 11.12.2021).

Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu: Decyzja

z dnia 27 listopada 2014 r., https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/940.

pdfOpen=True (dostęp: 10.12.2021)

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające

Wspólnotowy Kodeks celny; https://eur-lex.europa.

eu/eli/reg/2005/648/oj (dostęp: 10.12.2021).

Rozporządzenie (WE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające

unijny Kodeks celny; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952rid=1 (dostęp: 20.12.2021).

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, z dnia 27 czerwca 2014 r., http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (dostęp: 10.12.2021).

W sprawie zmian w Kodeksie celnym Ukrainy w zakresie niektórych kwestii dotyczących funkcjonowania

upoważnionych podmiotów gospodarczych: Ustawa Ukrainy nr 141-IX z dnia 2 października 2019 r.,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-IX#Text

(dostęp: 15.12.2021)

Opublikowane
2022-07-31
Jak cytować
[1]
Adamiv, M. 2022. Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego w Ukrainie: możliwości zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach integracji europejskiej. Analizy i Studia CASP. 13, 1 (lip. 2022), 59-68.