Towar w prawie celnym Unii Europejskiej

Autor

  • Artur Kuś Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Piotr Witkowski Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.2

Słowa kluczowe:

towar, towar unijny, towar nieunijny, należności celne, elementy kalkulacyjne, procedury celne, procedur specjalne, zwolnienia celne, reglamentacja obrotu towarowego z państwami trzecimi

Abstrakt

Towar jest kluczowym elementem szeroko rozumianego prawa celnego. W perspektywie legislacyjnej Unii Europejskiej prawo celne określa zasady i tryb obrotu towarowego z państwami trzecimi. Wynikają z nich obowiązki i uprawnienia organów celnych oraz przedsiębiorców realizujących operacje importowe i eksportowe. Celem publikacji jest analiza roli i znaczenia „towaru” w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Realizacja przyjętego celu zmierzała do przyjęcia tezy badawczej, że głównym przedmiotem obowiązujących unormowań unijnego prawa celnego jest „towar” w różnych jego aspektach: prawnych, technicznych, cech fizycznych czy też ekonomicznych.

Bibliografia

Access2Markets (b.d.). https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/ogolny-system-preferencji-taryfowych-plus-gsp (dostęp: 10.09.2022).

Adler, A. (2020). Reguły pochodzenia towaru. W: Prawo, procedury i postępowanie celne, E. Małecka-Ziembińska (red.). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Arendsen, R. (2024). Towards Digital Transformation of EU-Customs?, Global Trade and Customs Journal, 19(6).

Błasiak-Barnuś, D. (2008). Leksykon prawa celnego. Warszawa: Wydawnictwo BW.

Czyżowicz, W. (2004). Polityka celna – istota, przedmiot i podmioty. W: Prawo celne, W. Czyżowicz (red.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Dąbrowska, P., Gromnicka, E., Gruszczyński, Ł., Nowak, B., Pudło, A. (2010). Swobodny przepływ towarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Drwiłło, A. (2014). Prawo celne. W: Podstawy finansów i prawa finansowego, A. Drwiłło (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Encyklopedia Zarządzania (b.d.). Towar, https://mfiles.pl/pl/index.php/Towar (dostęp: 3.09.2022).

Krajowa Informacja Skarbowa (b.d.). https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/.

Kocierz, K., Misiarz, M. (2013). Towar jako przedmiot handlu. Warszawa: Wydawnictwo REA.

Kuś, A. (2017). Nieprawidłowe ustalenie wartości celnej towarów jako specyficzna forma unikania opodatkowania. W: Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, D. Gajewski (red.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kuś, A. (2020). Podstawy prawa celnego. W: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, W. Wójtowicz (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Kuś, A., Witkowski, P. (2019). Procedury celne w prawie celnym UE, Ius Novum, 1.

Laszuk, M. (2017). Pochodzenie towarów. W: Prawo celne, E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski. Warszawa: Wolters Kluwers.

Laszuk, M., Komorowski, E., Michalski, R. (2020). Prawo celne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lyons, T. (2001). EC Customs Law. Oxford: Oxford University Press.

Masłowscy, D.W. (2005). Wielka księga myśli polskiej. Aforyzmy. Przysłowia. Sentencje. Warszawa: Wydawnictwo KDC.

Milczarczyk-Woźniak, A. (2020). Taryfa celna, reguły pochodzenia towarów, wartość celna czyli elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego w teorii i praktyce. Warszawa: Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak.

Radzewicz, J. (2008). Kodeks celny elementy kalkulacyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Reiwer-Kaliszewska, T., Nowak, D. (2019). Kontrola celno-skarbowa w obrocie między Unią Europejską a krajami trzecimi, Krytyka Prawa, 11(3).

Rynek wewnętrzny (2023). https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.1.1.pdf (dostęp: 10.09.2023).

Sawczuk, P. (2011). Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Tomczyk, M. (2017). Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi w polskich regulacjach. W: Zarządzanie eksportem i importem. Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą – wybrane zagadnienia, M. Chackiewicz, M. Mrówka, J. Wąsiński (red.). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.

Witkowski, P. (2016). Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Akty normatywne

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.Urz. z 2020 L.

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, Dz.Urz. 2007, L. ze zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/ WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE, Dz.Urz. UE z 2019, L 136, ze zm.

Europejska umowa z dnia 30 września 1957 r. dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), podpisana w Genewie, załącznik do Dz.U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.

Konwencja bazylejska z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei, Dz.U. z 1995 r., nr 19, poz. 88 ze zm.

Konwencja celna z dnia 14 listopada 1975 r. dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzona w Genewie, załącznik do Dz.U. z 1984 r., nr 17, poz. 76 ze zm.

Konwencja z dnia 19 maja 1956 r. o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie, załącznik do Dz.U. z 1956 r., nr 49, poz. 238 ze zm.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r., uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, Dz.Urz. UE 2015 r., L 343, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona); Dz.Urz. UE L z dnia 19 maja 2015 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, Dz.Urz. UE z 2013, L. 269, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008, Dz.Urz. UE z 2012, L 303, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2016 r. 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2016, L 176.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE. 2016, L 176.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.Urz. 1987, L 256, ze zm.

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Dz.Urz. UE 2022, L 87 I/13.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz.Urz. UE 2009, L 324, ze zm. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, Dz.Urz. UE 2015 r., L 343, ze zm.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1628 z dnia 3 listopada 2020 r. wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE 2020, L 366/12.

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326).

Umowa z dnia 1 września 1970 r. o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), Dz.U z 2022 poz. 1824

Umowa z dnia 17 lipca 2018 r. o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, Dz.Urz. UE z 2018, L. 330.

Ustawa dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 654.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570.

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1590.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I GSK 871/13.

Wyrok NSA z 6 września 2017 r., sygn. akt I GSK 1036/15.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z 5 lipca 1988 r. C-289/86 (Vereniging Happy Family Rustenburgerstat v. Inspecteurder Omzetbelasing

Wyrok Trybunału z 10 grudnia 1968 r. w sprawie 7/68 KE p. Włochy.

Wyrok Trybunału z 28 lutego 1984 r. C-294/82 (Senta Einberger v. Hauptzollamt Freiburg).

Wyrok WSA w Łodzi z 6 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Łd 858/19.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 953/18.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2010/09.

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

[1]
Kuś, A. i Witkowski, P. 2024. Towar w prawie celnym Unii Europejskiej. Analizy i Studia CASP. 17, 1 (cze. 2024), 9–23. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.2.