Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce

  • Jacek Kulicki
Słowa kluczowe: krajowa administracja skarbowa, reforma, administracja podatkowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ocenie koncepcji reformy administracji skarbowej, zawartej w poselskim projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826). Została ona dokonana w odniesieniu do zasadniczych problemów, które – moim zdaniem - dotykają polski aparat skarbowy, a więc: powierzenie temu samemu organowi kierownictwa w zakresie kształtowania systemu podatkowego oraz wykonywania publicznej działalności państwa w zakresie prawa podatkowego, ukształtowanie aparatu wykonawczego według kryterium rodzaju podatku, nie zaś realizowanych funkcji, nałożenie na administrację skarbową szeregu zadań nie związanych z podatkami, brak ustawowo określonych zasad finansowania administracji skarbowej oraz powiązania wydatków z realizowanymi przez nią zadaniami, brak polityki pracowniczej. Słowa kluczowe: krajowa administracja skarbowa, reforma, administracja podatkowa

Bibliografia

Administracja skarbowa. Analiza stanu obecnego, Projekti uzasadnienie zmian, dokument roboczy, Ministerstwo Finansów, niepubl. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.

Bielecki L. i in.., System organów podatkowych w Polsce,Oficyna Prawa Podatkowego, Warszawa, 2009 r. Efektywna administracja skarbowa (tom I), Z. Gilowska, H. Izdebski i K. Raczkowski, (red. nauk.), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.

Informację o wykonaniu budżetu ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych w 2015 r. – część 19, Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2016 r.

Kierunki rozwoju urzędów i izb skarbowych na lata 1999-2002, dokument programowy.

Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, E. Ruśkowski (red.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006 r.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Kulicki J., Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa w Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, H. Dzwonkowski,J. Kulicki (red. nauk.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Kulicki J., Prawne aspekty budowy modelu administracji danin publicznych w Polsce, „Analizy BAS” 2010, nr 5(30), http://tiny.cc/qkbvcz

Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, „Analizy BAS” 2010, nr 16(41).

Nowoczesna administracja skarbowa (tom III), Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchórzewski (red. nauk.), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.

Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w zakresie rządowych projektów ustaw, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Polska. Administracja podatkowa – wyzwania modernizacyjnei priorytety strategiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Departament ds. podatkowych,styczeń 2015 r.

Polska: Priorytety strategiczne administracji podatkowej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament Spraw Fiskalnych, październik 1988 r.

Przyjazna administracja skarbowa (tom II), Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczyk (red. nauk.), MinisterstwoFinansów, Warszawa 2007.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2016.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., Rada Ministrów, Warszawa 2016.

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Witkowski A., Organizacja ochrony skarbowej w Polsce w latach 1944–1951, „Finanse” 1987, nr 3.

Opublikowane
2016-06-26
Jak cytować
[1]
Kulicki, J. 2016. Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce. Analizy i Studia CASP. 2, 2 (cze. 2016), 10-39. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.2.2.