Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane zagadnienia)

  • Tomasz Grzybowski
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, system podatkowy, teoria opodatkowania, polityka fiskalna

Abstrakt

Artykuł przedstawia bieżące zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Zamiarem autora była rekonstrukcja generalnego kierunku wdrażanych reform, jak też ocena ich realizacji w znowelizowanych regulacjach. W tym zakresie przedstawiono pewne kluczowe dla konstrukcji podatku dochodowego zmiany, jak rozdzielenie źródeł przychodów (wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych), wprowadzenie limitów w zakresie kosztów dotyczących usług niematerialnych, nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, czy wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od wartości obiektów komercyjnych. Zasadnicza teza opracowania wskazuje na to, że prawodawcy nie udało się w pełni zrealizować deklarowanych celów (zwłaszcza w zakresie uszczelnienia systemu opodatkowania dochodów), jako że część nowych regulacji może nasuwać wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej, jak i unijnej.

Bibliografia

Alexy R., On the Structure of Legal Principles, Ratio Ju¬ris 2000, vol. 13. Alstadsæter A., Johannesen N., Zucman G., Tax Evasion and Inequality, http://www.nber.org/papers/w23772 (dostęp: 4.05.2018).

Banasik P., Kałążny A., Morawski W., Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych – wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2.

Czernik A., Źródła, algorytmy i meandry architektury czyli zmiany w CIT 2018, „Doradca Podatkowy” 2018, nr 1.

Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.

Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w:

C. Kosikowski (red.), Encyklopedia podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Felis P., Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego, w: H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Filipczyk H., „Zmiana paradygmatu” albo zmierzch podatku dochodowego od osób prawnych, http://torun-pl.academia.edu/HannaFilipczyk (dostęp: 4.05.2018 r.).

Gajewski D., Granica pomiędzy unikaniem a uchylaniem się od opodatkowania na gruncie działalności holdingów międzynarodowych, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2014, nr 3.

Gajewski D., Holding International Taxation in the European Union, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Gajewski D. (red.), Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Gajewski D. (red.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Gizbert-Studnicki T., Język prawny a obraz świata, w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Kraków 1992.

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 1989, nr 3.

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Górowski I., Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego, „Czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskiego: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2012, nr 26.

Habermas J., Theorie des kommunikativen Handelns, t. II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981.

Kowalski R., Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004. Kurzac M., Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 105.

Kuźniacki B., Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATAD. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 3.

Lipniewicz R., Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4.

Litwińczuk H., Podatki dochodowe, w: L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie” 2006, nr 1.

Matysek G., Założenia modelowe opodatkowania dochodów, „Annales Universitatis Maria Curie-Skło¬dowska” 2009, nr 2.

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Sosnowski M., Wpływ zmian w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, w L. Patrzałek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Spychała M., Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 139. Stiglitz J. E., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, przeł. R. Mitoraj, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

Thedy M., Opoka M., Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2.

Tridimas T., The General Principles of EU Law, Oxford University Press, North Carolina 2007. Zirk-Sadowski M., Polityka fiskalna a polityka prawa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2015, nr 75.

Opublikowane
2018-06-26
Jak cytować
[1]
Grzybowski, T. 2018. Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane zagadnienia). Analizy i Studia CASP. 5, 1 (cze. 2018), 25-55. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2018.1.1.