Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza jawności wynagrodzeń w kontekście budowania marki/wizerunku pracodawcy. W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, przeanalizowano koncepcję budowania marki pracodawcy oraz pojęcia employee value proposition (EVP). Dokonano analizy obszaru jawności wynagrodzeń w kontekście uregulowań prawodawstwa oraz z punktu widzenia dotychczasowego dorobku badawczego. Wyniki badań empirycznych dostarczyły oceny wizerunku pracodawców oraz obszaru jawności wynagrodzeń wśród polskich pracodawców. Wnioski posłużą do dalszych badań na temat jawności wynagrodzeń w kontekście budowania marki pracodawcy.

Słowa kluczowe

jawność wynagrodzeń wizerunek pracodawcy marka pracodawcy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zając‑Pałdyna , U. (2018). Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 203-213. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7413

Referencje

  1. Ambler, T., Barrow, S. (1996). The employer brand. The Journal of Brand Management, 4(3), 185–206.
  2. Arnold, A., Fulmer, I.S., Sender, A., Staffelbach, B. (2018). Compensation and pay transparency practices in Switzerland: Survey report (2018). https://www.researchgate. net/publication/322600300_Compensation_and_pay_transparency_practices_ in_Switzerland_Survey_report_2018 (3.08.2018).
  3. Berthon, P., Ewing, M., Hah, L.L. (2005). Captivating company: Dimensions of attrac‑ tiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151–172.
  4. Browne, R. (2012). Employee Value Proposition. Beacon Management Review, 29–36.
  5. GUS (2018). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2018. Warszawa.
  6. Hill, B., Tande, Ch. (2006). Total rewards the employment value proposition. Tandehill Human Capital Consulting. www.tandehill.com/pdfs/total‑rewards.pdf (3.08.2018).
  7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483.
  8. Rasch, R., Szypko, M. (2013). Perception is Reality: The Importance of Pay Fairness to Employees and Organizations. WorldatWork Journal, Third Quarter, 65–74.
  9. Sąd Najwyższy–Izba Pracy (1993). Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r. Sygn. akt I PZP 28/93, nr 28174.
  10. Szaban, J.M. (2013). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
  11. Taylor, S. (2005). People Resourcing. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
  12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 101.
  13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141.
  14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.
  15. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. Nr 1000.
  16. Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.