Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przeobrażenia w otoczeniu Sił Zbrojnych RP implikują potrzebę dostosowywania się i podejmowania działań antycypujących te zmiany, tworząc warunki do sprawnego działania i rozwoju wojska. Rodzi to potrzebę przebudowy struktur i zasobów, którymi dysponuje wojsko, oraz doskonalenia procesu personalnego. Jednym ze współczesnych wyzwań dotyczących zarządzania ludźmi w wojsku jest zarządzanie pokoleniem Y, którego cechy są szansą dla rozwoju organizacji, jak również mogą stanowić dla niej problem. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących problematyki zarządzania wiekiem w wojsku z perspektywy uwarunkowań zarządzania pokoleniem Y. Autorka analizuje mocne i słabe strony generacji Y w wojsku, a następnie określa szanse i zagrożenia dla realizacji celów Sił Zbrojnych RP. W rezultacie prezentuje potrzeby związane ze zmianami w realizacji procesu personalnego

Słowa kluczowe

pokolenie Y zarządzanie wiekiem Siły Zbrojne RP proces personalny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jabłońska-Wołoszyn, M. (2019). Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 53(3), 25-35. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5247

Referencje

  1. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych MON (2014). Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: proces, metody, narzędzia. Bydgoszcz. http://cswlpoznan.wp.mil.pl/plik/file/INSTRUKCJA_SWD_SZ_RP/Podr%20SWD%20Szkol%20885_2014.pdf, 22.12.2018.
  2. Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business, 118‒134.
  3. Gajda, J. (2016). Zarządzanie pracownikami pokolenia Y nowym wyzwaniem dla pracodawców. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, 217–228.
  4. Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin.
  5. Jurczak-Dziełak, A., Kwiecińska, M. (2016). Podręcznik Akademii Coachingu Biznesowego. Olsztyn: Akademia Coachingu Biznesowego ACC.
  6. Koncepcja obronna Rzeczpospolitej Polskiej (2018). www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf, 28.11.2018.
  7. Kopertyńska, M. W., Kmiotek, K. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 39–48.
  8. Lowe, D., Levitt, K. J., Wilson, T. (2008). Solutions for Retaining Generation Y Employees in the Workplace. Business Renaissance Quarterly, 3 (3), 43–58.
  9. Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Pokolenie Y – liderzy jutra, analiza komparatywna. Polska versus inne kraje Europy Środkowej. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (1),169–181.
  10. Meuse, K. P., Mlodzik, K. J. (2010). A Second Look at Generational Differences in the Workforce: Implications for HR and Talent Management. People Strategy, 33 (2), 50–58.
  11. Michaluk, A., Kacała, J. (2013). Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP – stan aktualny i kierunki doskonalenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 4 (170), 135–152.
  12. Moczydłowska, J., Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin.
  13. Piotrkowski, K. (2012). System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP. Warszawa: WAT.
  14. Trochowska, K. (2016). Kompetencje międzykulturowe dla bezpieczeństwa i obronności. Teoria i praktyka. Warszawa: AON.