Treść głównego artykułu

Abstrakt

O sukcesie organizacji decydują ludzie i ich unikatowe cechy: wiedza, umiejętności, talenty, otwartość na zmiany, innowacyjność oraz posiadane pasje. Pracownik decyduje, w jakim stopniu będzie wypełniał przyjęte role czy też jak wiele swojej poznawczej, emocjonalnej i fizycznej energii poświęci wykonywanej pracy. Decyzja o wkładzie pracownika w pracę jest zdeterminowana przez jego zaangażowanie organizacyjne. Zaangażowanie to jest postrzegane w literaturze jako determinanta wysokiej jakości i efektywności działania, narzędzie kreacji wizerunku organizacji oraz sposobu postrzegania jej przez klientów. Mechanizmy te mają zastosowanie również w instytucjach edukacyjnych. Niniejszy artykuł jest teoretyczny, powstał na bazie literatury przedmiotu oraz praktycznego doświadczenia autorów. Celem jest próba określenia specyficznych dla instytucji edukacyjnych cech zaangażowania organizacyjnego i jego znaczenia dla sukcesu instytucji edukacyjnej.

Słowa kluczowe

zaangażowanie organizacyjne pracownicy wiedzy instytucje edukacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wziątek-Staśko, A. ., & Michalik , . I. . (2019). Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 53(3), 37–49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5248

Referencje

  1. Adamska-Chudzińska, M. (2015). Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8 (944), 45–55.
  2. Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.
  3. Asrar-ul-Haq, M., Kuchinke, K. P., Iqbal, A. (2017). The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education. Journal of Cleaner Production, 142, 2352–2363.
  4. Becker, H. S. (1960). Notes on the Concept of Commitment. American Journal of Sociology, 66, 32‒40.
  5. Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2 (97), 9–26.
  6. Czop, K., Leszczyńska, A. (2012). Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników. Organizacja i Kierowanie, 3 (152), 27–41.
  7. Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Warszawa: Wolters Kluwer.
  8. Demirel, Y., Goc, K. (2013). The Impact of Organizational Commitment on Knowledge Sharing. 1st Annual International Interdisciplinary Conference. AIIC Portugal, 954‒963.
  9. Dorczak, R. (2012). Specyfika zarządzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna. Zarządzanie Publiczne, 3 (19), 39–47.
  10. Drucker, P. F. (2010). Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Warszawa: New Media.
  11. Fazlagić, A. (2003). Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa: CODN.
  12. Folorunso, O. O., Adewale, A. J., Abodunde, S. M. (2014). Exploring the Effect of Organizational Commitment Dimensions on Employees Performance: An Empirical Evidence from Academic Staff of Oyo State Owned Tertiary Institutions, Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4 (8), 275–286.
  13. Juchnowicz, M. (2014). Zaangażowanie pracowników. Warszawa: PWE.
  14. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 57–66.
  15. Kashemi, M. A., Adel, R. M., Abad, H. R. G., Bagher, M., Aliklayeh, H., Moghaddam, H. H., Nadimi, G. (2013). Organizational Commitment and Its Effects on Organizational Performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (12), 501–510.
  16. Keczer, G. (2014). Management and Organizational Characteristics of Educational Institutions. Education Practice and Innovation, 1 (2), 106–111.
  17. Kopertyńska, M. W., Kmiotek, K. (2016). Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14 (2), 183–194.
  18. Lewicka, D., Szeliga, M. (2016). Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego. Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie, 1, 205–224.
  19. Marzec, I. (2014). Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych w województwie śląskim. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27 (4), 146–155.
  20. Morawski, M. (2017). Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  21. Piontek, B., Buczek, P. (2014). Integracja wiedzy i edukacji i jej znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 190–215.
  22. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  23. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  24. Rathore, M., Sen, C. (2017). Organizational Justice and Organizational Commitment: A Study on It Sector. The International Journal of Indian Psychology, 4 (4), 117–124.
  25. Samudi, S., Slamolchi, A., Mobarakabadi, H. (2016). A Literature Review on Organizational Commitment: A Comprehensive Summary. Amiemt Journal, 4 (3). www.amiemt-journal.com, 19.12.2017.
  26. Spagnoli, P., Caetano, A. (2012). Personality and organisational commitment: The mediating role of job satisfaction during socialization. Career Development International, 17 (3), 255–275.
  27. Steinerowska, S. (2015). Zaangażowanie organizacyjne jako determinanta wzrostu efektywności zespołów pracowniczych. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 230, 98–107.
  28. Suma, S., Lesha, J. (2013). Job satisfaction and organizational commitment: The Case of Shkodra Municipality. European Scientific Journal, 9 (17), 41–51.
  29. Tolentino, R. C. (2013). Organizational Commitment and Job Performance of the Academic and Administrative Personnel. International Journal of Information Technology and Business Management, 15 (1), 51–59.