Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the issue of human work in changing organizations. Recent turbulences in the global economy are revolutionary and never observed before. There is no doubt that phenomenon such as globalization, information technology at work and rising importance of knowledge have significantly influenced changes in professional work and higher expectation for employees. The aim of the article is to indicate basic characteristics of the evolution of human work, changes in the competency profile of a contemporary worker, and challenges for education. In the first part, the author focuses on the importance of work for human being, its evolution across the time, and its main characteristics. In the second part there were proposed five main characteristics of today new workers. In the last part, the author points to the need to make changes in educational system, as it is currently not able to meet job market requirements. Ending of the article has been devoted to the author’s conclusions.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Łysik, K. (2011). Impact of Information Economy on Work and Employees of Contemporary Organisation. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 21(3), 153-164. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5759

Referencje

  1. Borkowska S., Wprowadzenie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszośći przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
  2. Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków2007.
  3. Foster J., Motywacja w miejscu pracy, w: Psychologia pracy i organizacji, red.
  4. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
  5. Jeruszka U., Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS,Warszawa 2006.
  6. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
  7. Konarski S., Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnychkoncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów,w: Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red.
  8. S. Konarski, SGH, Warszawa 2008.
  9. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych,PWN, Warszawa 2004.
  10. Koźmiński A., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2008.
  11. Listwan T., Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach, w: Globalizacjaa społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin,Warszawa 2009.
  12. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej,Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  13. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
  14. Orczyk J., Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, w:Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomicznei regionalne, red. R.C. Horodeński, C.S. Sadowska-Snarska, IPiSS, WSEw Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009.
  15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 1996.
  16. Sienkiewicz Ł., Transferable competencies in recruitment expectations of employers. Range,significance and directions of transferability, in: Transferable competencies. Diagnosis.
  17. Formation. Management, Eds. S. Konarski, D. Turek, SGH, Warszawa 2011.
  18. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
  19. Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, wyd. 2, SGH, Warszawa2010.
  20. GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., Warszawa 2008.
  21. GUS, Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa 2009.
  22. GUS, Nauka i technika w 2006 r., Warszawa 2007.
  23. Komisja Europejska. Komunikat: Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy.
  24. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ichwzajemne dopasowywanie, Bruksela 2008 (http://zielonalinia.gov.pl/default.
  25. aspx?docId=4664 10.08.2011).
  26. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Założenia projektowanych zmian. Kształceniezawodowe i ustawiczne. Informator, Warszawa 2010 (http://www.reformaprogramowa.
  27. men.gov.pl/ksztalcenie-zawodowe 10.08.2011).