Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców świadczących pracę w Polsce. Ich zatrudnienie na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi przekroczyło w 2013 r. 200 tysięcy, skala zatrudnienia na podstawie udzielonych zezwoleń na pracę to ponad 20 tysięcy. Główne sekcje PKD, w których są oni zatrudnieni to rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, łowiectwo oraz budownictwo. Relatywnie dużą popularnością cieszy się również powierzanie pracy Ukraińcom przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

Słowa kluczowe

cudzoziemcy Ukraińcy popyt na pracę zatrudnienie cudzoziemców

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piotrowski, M. (2015). Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 35(1), 155-167. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4503

Referencje

  1. Baas, T., Brucker, H., Hauptmann, A. (2010). Labor Mobility in the Enlarged EU: WhoWins, Who Loses. In: M. Kahanec, K.F. Zimmermann (Eds.), EU Labor MarketsAfter Post Enlargement Migration. Berlin: Springer‑Verlag, 47–70.
  2. Borjas, G.J. (1990). Friends or strangers. The impact of immigrants on the U.S. economy. New York: Basic Books
  4. Castles, S., Miller, M.J. (2009). The age of migration. International population movementsin the modern world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  5. Cortes, P. (2008). The Effect of Low‑Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence fromCPI Data, Journal of Political Economy 116(3), 381–422.
  6. Fihel, A., Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2008). Rynek pracy a integracja cudzoziemcówz Ukrainy i z Wietnamu posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. W:A. Grzymała‑Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennychgrup i kategorii imigrantów w Polsce. Warszawa: OBnM.
  7. Friedberg, R.M., Hunt, J. (1995). The Impact of Immigrants on Host Country Wages,Employment and Growth. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 23–44.
  8. Hatton, T.J. (2010). The Cliometrics of International Migration: A Survey. London: Centrefor Economic Policy Research.
  9. Jończy, R., Kubiciel, S. (2010). Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim(w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Opole: ProMedia.
  10. Kleinman, M. (2003). The Economic Impact of Labour Migration. In: S. Spencer (Eds.),The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change. Malden:Blackwell Publishing, 59–74.
  11. Organiściak‑Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski,L. (2013). Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe UWMw Olsztynie.
  12. Piore, M. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge:Cambridge University Press.
  13. Piotrowski, M., Machnis‑Walasek, J. (2014). Zróżnicowanie kierunków napływu cu‑dzoziemców na rynek pracy w Polsce. W: A. Organiściak‑Krzykowska, K. Nykle‑wicz (red.), Rynek pracy w dobie innowacji. Warszawa‑Olsztyn: WydawnictwoNaukowe UWM w Olsztynie, IPISS.
  14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawieprzypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na tery‑torium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskaniazezwolenia na pracę.
  15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawieokreślenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wyda‑wane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzo‑ziemców.
  16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawiewydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców.
  17. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.
  18. www.mpips.gov.pl/analizy‑i‑raporty/cudzoziemcy‑pracujacy‑w‑polsce‑statystyki