Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania opinii i oczekiwań wobec pracy studentów polskich i fińskich. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów uczelni w Polsce i Finlandii. Wśród wniosków z badania podkreślić należy przede wszystkim wysoki poziom identyfikacji z uczelnią i wydziałem u studentów polskich oraz ich chęć doskonalenia kwalifikacji; obawę o znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia charakteryzującą obie badane grupy oraz większą chęć do pracy w zespołach wielokulturowych w wypadku studentów fińskich.

Słowa kluczowe

studenci uczelnia szkolnictwo wyższe praca rynek pracy Polska Finlandia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tomczak , M. . (2016). Studenci wobec pracy – porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 173–185. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7522

Referencje

  1. Barwińska‑Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polscei Niemczech. Warszawa: CeDeWu.
  2. Brdulak, J. (2015). Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce – dobrepraktyki. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3(37), 13–21.
  3. Bykowski, P., Szeluga‑Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P. (2012a). Raport.
  4. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2010.
  5. Gdańsk: Wydawnictwo PG.
  6. Bykowski, P., Szeluga‑Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P. (2012b). Absolwentuczelni technicznej na rynku pracy – na przykładzie badań absolwentówPolitechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(39), 182–193.
  7. Bykowski, P., Szeluga‑Romańska, M., Tomczak, M. (2013). Raport. Badanie jakościkształcenia i losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2011.
  8. Gdańsk: Wydawnictwo PG.
  9. Bykowski, P., Szeluga‑Romańska, M., Tomczak, M. (2014). Raport. Badanie jakościkształcenia i losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2012.
  10. Gdańsk: Wydawnictwo PG.
  11. Eurostat (2014). Tertiary Students (ISCED 5–6) by Field of Education and Sex. Pobrano 28lutego 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.
  12. doEurostat (2015). Eurostat Newsrelease Euroindicators. Pobrano 7 grudnia 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7091248/3‑01122015‑AP‑EN.pdf/772e30b0‑2308‑45ab‑a712‑6b3039b632bbFilipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: PWE.
  13. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2014). Erasmus w Polsce w roku akademickim2012/13, Warszawa. Pobrano 11 grudnia 2015 z: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_2012‑13.pdfFryca, J. (red.) (2009). Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku50+ w województwie pomorskim. Raport z badań. Gdańsk: WSB w Gdańsku, 71.
  14. Główny Urząd Statystyczny (2015). Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa, 29.
  15. Grześkiewicz, A. (2009). Zarządzanie szkołami wyższymi na przykładzie Finlandiiz uwzględnieniem najnowszych zmian. Zarządzanie Publiczne, 3(7), 25–37.
  16. Leja, K. (2011). Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem. Gdańsk:Wydawnictwo PG.
  17. Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa:Oficyna Wolters Kluwer Business, 21.
  18. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013). Szkolnictwo Wyższe w Polsce.
  19. Warszawa.
  20. Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.
  21. OECD (2013). Local Strategies for Youth Employment. Learning from Practice. Paris:OECD Publishing.
  22. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  23. Paczuska, M. (2014). Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych – przegląd wynikówbadań losów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników.
  24. e‑mentor, 1(53), 4–11.
  25. Podogrodzka, M. (2015). Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracyw Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35), 25–40.
  26. Sawiński, S., Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (red.) (2000). Podręcznik ankietera.
  27. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  28. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pentor (2008). Absolwent pomorskiejuczelni przedsiębiorcą? – Raport z badań ilościowych studentów ostatnich latstudiów uczelni wyższych województwa pomorskiego. Gdańsk.
  29. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pentor (2010). Studenci ostatniegoroku szkół wyższych – pracodawcy, czy pracownicy? Raport z badań ilościowychrealizowanych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gdańsk.
  30. Urząd Statystyczny w Gdańsku (2012). Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniemw Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Gdańsk. Pobrano 12 listopada2015 z: http://gdansk.stat.gov.pl/gfx/gdansk/userfiles/_shared/starszy_redaktor/informacje_okolicznosciowe/sytuacja_zawodowa_polska/sytuacja_zawodowa_polska_ue_2012.pdfWiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność – pojęcia, wymiary, determinanty. EdukacjaEkonomistów i Menedżerów, 1(35), 11–24.
  31. Wojdyło‑Preisner, M., Zawadzki, K. (2015). Bariery zatrudnialności osób młodychw Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35), 55–73.
  32. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (2013). Bezrobotni absolwenci szkół wyższychw województwie pomorskim w 2012 roku. Gdańsk (44). Pobrano 12 listopada 2015z: http://wup.gdansk.pl/g2/2014_01/1ff52d5f407c02e4a5a87cb89232ff03.pdfZielińska, I. (2009). Finlandia. W: M. Kędzierski (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranychkrajach świata. Kraków: Klub Jagielloński. Katedra Polityk Publicznych(22–24). Pobrano 12 listopada z: http://www.eksperci.kj.org.pl/wp‑content/uploads/2012/04/Szkolnictwo_wyzsze_w_wybranych_krajach_swiata.pdf