Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the results of the study the main purpose of which was to determine the level of social activity in Poland. However, the specific goal was to identify the possibilities of using employees’ social activity in implementing the sustainable development strategy (SDS) in enterprises. As the presented study is part of a larger scientific project (statutory research) entitled Human capital management in the conditions of sustainable development, the conclusions of the analysis are the basis for further work, which will result in the development of a set of good practices for enterprises and other organisations in the field of human capital management in terms of using the potential and competences of employees active in the area of social work. The diagnosed tendency of the Polish population to work for the benefit of the social good allows the author to conclude that enterprises that want to implement the SDS should use the potential existing in socially engaged employees.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czaińska, K. (2020). Supporting Social Activity as Part of the Sustainable Development Strategy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 56(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.56.1

Referencje

 1. Czainska, K. (2010). Odkryć zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 2. GHK (2010). Volunteering in the European Union. Final report. GHK. Retrieved from: https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf (5.8.2019).
 3. GUS (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w Polsce. GUS. Urząd Statystyczny w Katowicach. Retrieved from: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_ zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf (9.7.2019).
 4. GUS (2017). Wolontariat w 2016 roku. Warszawa: GUS.
 5. Griffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Warszawa: PWE.
 7. Juchnowicz, M. (Ed.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. EC (2003). Time use at different stages of life Results from 13 European countries July 2003.
 9. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Kwiecień, A. (2018). Znaczenie społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstwa. In: K. Bratnicka – Myśliwiec, A. Dyląg, B. J. Gabryś (Eds). Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Laszlo, Ch. (2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio Emka.
 12. Litwinska, A. (2013). Eurostat data on volunteering (potential and gaps). Retrieved from: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/eurostat-data-volunteering-potential-and-gaps (10.7.2019).
 13. ONZ (1987). Rezolucja Zgromadzenia Narodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 42/187 z 11 grudnia 1987 roku. Retrieved from: https://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42–187.htm (9.7.2019).
 14. ONZ (2015). Rezolucja Zgromadzenia Narodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 70/1. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Retrieved from: https://www.gov.pl/documents/910151/911704/ Agenda_2030_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju.pdf/d56cd332-4ba5-20359439-5a8a5212cbed (9.7.2019).
 15. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011, May). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska, 36–55.
 16. Sokołowska-Durkalec, A., & Tabaszewska-Zajbert, E. (2018). Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstwa – identyfikacja nurtów badawczych, założeń i uwarunkowań. Przedsiębiorczość i zarządzanie, XIX, 6, part II, 35–46.
 17. Sudolska, A., & Lis A. (2018). Sustainable Enterprise and Organization: Systematic Literature Review. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX, 6, part I, 119–131.
 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.0.688 t.j.).
 19. Wachowiak, P. (2012). Pomiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa – autorska propozycja. In: P. Wachowiak (Ed.). Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 20. Zaleśna, A. (2018). CSR i pozyskiwanie nowych pracowników – moderujący efekt zakładki „kariera” na stronie internetowej przedsiębiorstwa. In: I. Stańczyk, S. Twaróg (Eds.). Człowiek w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.