Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom zadowolenia studentów z jakości usługi edukacyjnej w ramach kształcenia akademickiego, a także sprawdzenie, czy istnieją istotne statystycznie zależności pomiędzy obszarami determinującymi jakość tej usługi a czynnikami opisującymi cechy respondentów. Analizę i opis oparto na badaniach przeprowadzonych wśród studentów zarządzania w różnych ośrodkach akademickich na terenie Polski. W badaniu ankietowym zastosowano wskaźnik satysfakcji klienta i wykazano, że istnieje niedomiar jakości, a najważniejszymi obszarami determinującymi jakość są: szybkość i niezawodność. Kolejna część badania dotycząca analizy współzależności wykazała, że każdy z badanych i analizowanych obszarów jakości usługi został co najmniej cztery razy zróżnicowany w odniesieniu do wszystkich z badanych zmiennych.

Słowa kluczowe

jakość usług edukacja szkolnictwo wyższe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pacholarz, W. M. (2022). Student jako weryfikator jakości usługi edukacyjnej oferowanej przez polskie uczelnie wyższe. Wyniki badań wstępnych. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 64(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2022.64.5

Referencje

 1. Borkowski, S. (2012). SERVQUAL. Udoskonalona interpretacja wyników. Warszawa: PTM.
 2. Brzeziński, J. (1984). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test. Psychometrica, 16, 297–334.
 4. Domański, Cz. (1990). Testy statystyczne. Warszawa: PWE.
 5. Domański, Cz., Tomaszewicz, A. (1977). O poprawce Yatesa dla małych prób. Przegląd Statystyczny, 24 (4), 455–460.
 6. Feigenbaum, A. V. (1992). Total Quality Handbook. Nowy Jork: McGraw-Hill.
 7. Górniak, J. (2003). Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows. Kraków: SPSS Polska.
 8. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Jonas, S. (2006), Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych, https://r.uek.krakow.pl/jspui/handle/123456789/2521 (dostęp: 8.12.2021).
 10. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2001). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
 11. King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kowal, J. (1998). Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Kozielski, R. (red.). (2011). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Lotko, M., Paździor, M., Nowak, M., Wójtowicz, Ł. (2017). Pomiar jakości usług. Wybrane zastosowania metody SERVQUAL. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium.
 15. Ładoński, W., Szołtysek, K. (red.). (2005). Zarządzanie jakością, cz. 1. Systemy jakości w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 16. Malińska, M. (2004). Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 17. Nawojczyk, M. (2002). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: SPSS Polska.
 18. Opolski, K. (red.). (2000). Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. Warszawa: CeDeWu.
 19. Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1999). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 20. Pacholarz, W. M. (2017). Jakość w rozwoju teorii oraz praktyk zarządzania. Badania własne. W: S. Borkowski (red.), Toyotaryzm. Znaczenie zasad zarządzania Toyoty podczas wytwarzania różnych produktów. Częstochowa: CSP, 78–89.
 21. Pacholarz, W. M. (2019). Analiza atrybutów determinujących jakość usługi ubezpieczeniowej na przykładzie oferty autocasco w ramach oferty bancassurance. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, niepublikowana rozpraw doktorska.
 22. Pacholarz, W. M., Bucki, D. (2017). Perception and understanding of quality in Deming’s management theory and quality process improvement in education. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 4 (36), 77–90.
 23. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (2020). http://ranking.perspektywy. pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/zarzadzanie (dostęp: 10.12.2021).
 24. Roszczynialski, W., Kijanka, A. (2020). Determinanty jakości edukacji zdalnej w szkołach wyższych. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 55, 1–15.
 25. Skrzypek, E. (2021). Jak rozumieć jakość – w kierunku Jakości 4.0. Problemy Jakości, 3, 10–14.
 26. Skrzypek, E., Piasecka, A. (2011). Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 35, 187–199.
 27. Sobczyk, M. (2000). Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 28. Sobczyk, M. (2006). Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 29. Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska.
 30. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Szczepańska, K. (2010). Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
 32. Wawak, T. (2012). Jakość zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 33. Wawak, T. (2019). Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 34. Witkowska, J. (2007). Metoda Servqual w badaniach satysfakcji klientów usług ubezpieczeniowych. Problemy Jakości, 39 (10), 33–38.
 35. Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany.
 36. Warszawa: PWE.