Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych

Main Article Content

Jacek Woźniak

Abstrakt

Realizacja projektów w dynamicznie rozwijających się sektorach kreatywnych wymaga poszukiwania nowych źródeł kreowania przewagi konkurencyjnej. Jednym z podejść – obok analizy ryzyka – jest zarządzanie efektywnością procesów. Celem pracy jest ocena złożoności zarządzania efektywnością w projektach biznesowych (o charakterze innowacyjnym). W artykule przedstawiono metodykę konstrukcji i analizę wartości wskaźnika WZZE (złożoności zarządzania efektywnością), odwołując się do 11 czynników cząstkowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, J. (2019). Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 65–77. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4791
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bojarski W.W. (2001), Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.

Bukłaha E. (2019), Menedżerski controlling projektów. Koncepcje i wyniki badań, SGH, Warszawa.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

DCMS (2001), Creative Industries Mapping Document: Background, Department for Culture, London, Media and Sport.

Dyduch W. (2012), Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 262.

Ejdys J., Nazarko Ł. (2014), Foresight gospodarczy – instrumentem orientacji na przyszłość, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 340.

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Nauki, Warszawa.

Florida R. (2014), The Creative Class and Economic Development, “Economic Development Quarterly”, No. 28(3).

Flower J. (2009), Knocking Down Your Organization’s Barriers to Efficiency and Effectiveness, “Physician Executive”, Vol. 35, Issue 5.

Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami: wymiary, koncepcje, zależności, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gwóźdź A. (red.) (2010), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Hudrliková L. (2013), Composite indicators as a useful tool for international comparison: The Europe 2020 example, “Prague Economic Papers”, No. 4.

Jankowska B. (2012), Koopetycja jako atrybut klastra – przypadek jednego z klastrów kreatywnych, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 719.

Jędrych E., Pietras P., Szczepańczyk M. (2016), Skuteczny Project Manager. Jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Jones C., Lorenzen M., Sapsed J. (eds.) (2015), The Oxford Handbook of Creative Industries, Oxford University Press.

Kałowski A., Wysocki J. (red.) (2015), Innowacje – ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, SGH, Warszawa.

Kałowski A., Wysocki J. (red.) (2017), Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretycznopraktyczny, SGH, Warszawa.

Kasiewicz S. (2011), Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, nr 172.

Kasiewicz S., Rogowski W. (2009), Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, SGH, Warszawa.

Kasprzak R. [2013], Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Warszawa, Kamon Consulting.

Knosala R., Deptuła A.M. (2018), Ocena ryzyka wdrażania innowacji, Warszawa, PWE.

Kowal W. (2017), Effectiveness and Efficiency of Organization – Confrontation of Theoretical Achievements and Perceptions of Managers, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, No. 499.

Łobos K. (red.) (2018), Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, Warszawa, Difin.

Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS Polska, Warszawa.

Majowska M. (2012), W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji – perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262.

Mielcarek P. (2014), Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 32(3).

Namyślak B. (2014), Klastry kreatywne w Polsce. Zarys problematyki, „Studia Miejskie”, t. 16.

Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S. (2005), Tools for Composite Indicators, European Commission, Brussels.

OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide, Brussels.

Olkiewicz M. (2018), Quality improvement through foresight methodology as a direction to increase the effectiveness of an organization, “Contemporary Economics”, Vol. 12, Issue 1.

Olko S. (2017), Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, Warszawa, CeDeWu.

Parmenter D. (2016), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, Gliwice, Helion.

Petro Y., Gardiner P. (2015), An investigation of the influence of organizational design on project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations, “International Journal of Project Management”, Vol. 33, Issue 8.

Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (red.) (2018), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, SGH, Warszawa.

Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Warszawa, Wolters Kluwer.

Solarz M. (2017), FinTech – innowacje w obszarze usług finansowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, nr 43(4) pt. Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój: zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.

Szpringer W. (2016), Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, „e-mentor”, nr 2(64).

Tarasewicz R. (2014), Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, SGH, Warszawa.

UNDP [2008], Creative Economy Report, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Development Programme.

Varbanova L. (2015), Zarządzanie strategiczne w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Williams B., Brown T., Onsman A. (2012), Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices, “Australian Journal of paramedicine”, Vol. 8, No. 3.

Wojnar K. (2016), Polska klasa kreatywna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Wyrozębski P. (2016), Ryzyko i niepewność w procesie planowania projektów, w: Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Trocki M., Bukłaha E. (red.), SGH, Warszawa.

Żylicz T. (2017), Efektywność kosztowa, „Aura”, nr 6.