Specjaliści z rachunkowości w komitetach audytu oraz ich rola w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego

Main Article Content

Halina Buk

Abstrakt

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, obowiązująca od połowy 2017 r., wprowadziła istotne zmiany związane z funkcjonowaniem komitetów audytu rad nadzorczych w jednostkach zaufania publicznego. Ustawa bardzo wzmocniła rolę komitetów audytu w monitorowaniu sprawozdawczości finansowej, proce-sów audytu i kontroli wewnętrznej w spółkach oraz w wyborze firmy audytorskiej. Ten kie-runek zmian jest jak najbardziej pożądany. Celem artykułu jest prezentacja roli specjalistów z rachunkowości zasiadających w komitetach audytu rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. Odniesiono się do możliwych rodzajów aktywności takich specjalistów, mając na uwadze szeroko pojęty inte-res spółki, a więc i interesy akcjonariuszy. Autorka podkreśla, że w ustawie jednoznacznie określono kompetencje zawodowe, jakie powinni mieć członkowie komitetów audytu.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Buk, H. (2018). Specjaliści z rachunkowości w komitetach audytu oraz ich rola w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 48(3), 23-30. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7773
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Alzeban A., Sawan N. [2015], The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations, “Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, Vol. 24, p. 61-71.
2. Ghafran Ch., O’Sullivan N. [2017], Impact of audit committee expertise on audit quality, “The British Accounting Review”, Vol. 49, Issue 6, p. 578-593.
3. GPW [2016], Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 , GPW, https://static.gpw.pl, dostęp: 15.04.2017.
4. FEA [2016], Impact of the audit reform on audit committees in Europe, Federation of European Accountants, Briefing paper, https://www.accountancyeurope.eu.
5. Kamolsakulchai M. [2015], The Impact of the Audit Committee Effectiveness and Audit Quality on Financial Reporting Quality of listed company in Stocks Exchange of Thailand, “Review of Integrative Business & Economics Research”, Vol. 4(2), p. 328-341.
6. KNF [2018], Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
7. KNF [2014], Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl, dostęp: 15.04.2017.
8. Nartowski A.S. [2016], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, https://static.gpw.pl, dostęp: 15.04.2017.
9. Orlen [2017], Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1562/2014 z dnia 25 listopada 2014, 15.04.2017, http://www.orlen.pl, dostęp: 02.03.2018.
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego [2014], Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014.
11. Ustawa [2018], Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395.
12. Ustawa [2017], Ustawa z dnia 6 czerwca 2017, r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dz. U. z 2017, poz. 1089.
13. Żak K. [2016], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 263, s. 154-165.