Zarządzanie marketingowe jako czynnik rozwoju gminy

Main Article Content

Krzysztof Jędrzejewski

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań zarządzania marketingowego oraz roli jaką odgrywa ono w jednostkach samorządowych. Autor podkreśla, że marketing w zarządzaniu gminą pełni jedną z głównych funkcji wpływających na jej rozwój. Zaprezentowane zostały wyniki własnych badań z zakresu działań marketingowych i narzędzi wykorzystywanych przez władze samorządowe w gminach województwa łódzkiego. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu, jak i wynikach własnych badań empirycznych. Badania te przeprowadzono w połowie 2016 roku, metodą ankietową na próbie 155 gmin województwa łódzkiego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Jędrzejewski, K. (2018). Zarządzanie marketingowe jako czynnik rozwoju gminy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 48(3), 83-95. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7782
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bąk M. [2006], Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej. Techniki przygotowania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych. Zasady obsługi inwestorów, TWIGGER, Warszawa.
2. Castenow D. [1996], Nowy marketing w praktyce, Warszawa, PWE.
3. Chrząścik M. [2012], Znaczenie strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 94.
4. Domański R. [2006], Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Florek M. [2007], Promocja w marketingu terytorialnym, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6. Gregor B., Gotwald-Feja B. [2016], Komunikacja marketingowa w JST na przykładzie powiatów, w: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Kraków, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
7. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. [2001], Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Warszawa, Difin.
8. Kowalczyk L. [2004], Zarządzanie miastem, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, R. Brol (red.), Wrocław, Wyd. AE im. Oskara Langego.
9. Kuźniar W. [2013], Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych, „Finanse i Marketing”, nr 10(59), Polityki Europejskie.
10. Mikołajczyk A. [2010/2011], Budowa marki miasta, „Magazyn THINKTANK”.
11. Noworól A. [2007], Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12. Noworól A. [2013], Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 169, s. 163-164.
13. Parysek J. [2010], Rola planowania w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast polskich po 1989 roku, w: Studia miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
14. Sekuła A. [2002], Marketingowe zarządzanie regionem, w: Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia, J. Karwowski (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
15. Strużycki M., Nowacki R. [2002], Reklama w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin.
16. Urban S. [2003], Strategia rozwoju gminy, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, nr 2.
17. Wojciechowski E. [2003], Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa, Difin.
18. Zieman-Miszewska E. [2005], Wykorzystanie marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów, w: Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, W. Kosiedowski (red.), Toruń, UMK-WTN.
19. Ziółkowski M. [2015], Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII, zeszyt 1.