Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych

Main Article Content

Aleksandra Kowalska

Abstrakt

Fałszowanie żywności to jedno z działań postrzeganych w kategoriach oszustwa żywnościowego, które ma wielowymiarowe skutki o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, psychologicznym, legislacyjnym i zdrowotnym. Celem artykułu jest konceptualizacja pojęcia oszustwa żywnościowego i fałszowania żywności oraz przedstawienie i próba oceny wiodących działań twardych podejmowanych na rzecz obrony żywności w Polsce i na świecie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kowalska, A. (2017). Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 30-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7451
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Buczkowska M., Sadowski T., Gadomska J. [2014], System wczesnego ostrzegania dotyczący żywności i pasz, „Probl Hih Epidemiol”, nr 95 (3), 550-555.
2. EC [2015], Activity Report 2015, Food Fraud Network, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/official-controls_food-fraud_network-activity-report_2015.pdf, dostęp 23/05/2017.
3. EC [2017], https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en, dostęp 23/05/2017.
4. Food Fraud Initiative [2014], http://foodfraud.msu.edu/2014/05/08/gfsi-direction-on-food-fraudand-vulnerability-assessment-vaccp/, dostęp 30/12/2016.
5. PWC [2017], Food fraud vulnerability assessment. Think like a criminal to fight food fraud, https://www. pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-food-fraud-vulnerability-assessment.pdf, dostęp 22/05/2017.
6. Johnson R. [2014], Food Fraud and ‘Economically Motivated Adulteration’ of Food and Food Ingredients, https://fas.org/sgp/crs/misc/R43358.pdf , dostęp 16/05/2016.
7. Kowalczyk S. [2014], Prawo czystej żywności. Od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
8. Kowalczyk S. [2015], Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności, w: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, R. Sobiecki (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 13-64.
9. Kowalczyk S. [2016 a], Bezpieczeństwo i jakość żywności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 285-302.
10. Kowalczyk S. [2016 b], Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 39 (2), s. 5-14.
11. Kowalska A. [2013], Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4, s. 122-132.
12. Kowalska A. [2016 a], HACCP, TACCP, VACCP – what is the difference between these management methodologies used in food industry?, in: Determinants and consequences of network society, A. Skrzypek (eds.), Lublin, Faculty of Economics, UMCS, p. 97-109.
13. Kowalska A. [2016 b], Problem fałszowania żywności w Polsce, „Problemy Jakości”, nr 9, s. 28-35, http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.9.4
14. Majchrzak B. [2014], Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r., „Przemysł Spożywczy”, nr 8 (68), s. 26-30.
15. Manning L., Soon J.M. [2016], Food Safety, Food Fraud, and Food Defense: A Fast Evolving Literature, “Journal of Food Science”, Vol. 81 (4), R823-R834, http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.13256.
16. Moyer D.C., DeVries J.W., Spink J. [2017], The economics of a food fraud incident – Case studies and examples including Melamine in Wheat Gluten, “Food Control”, Vol. 71, p. 358-364, http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.07.015.
17. Rozporządzenie [2002], Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, ze zm.).
18. Rozporządzenie [2004/852], Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.).
19. Rozporządzenie [2004/882], Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.).
20. Rozporządzenie [2011], Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, ze zm.).
21. Sawicki W. [2009], Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś, „Przemysł Spożywczy”, nr 12 (63), s. 2-6.
22. Spink J. [2016], Review – New FSSC 22000 Version 4 regarding Food Fraud and Food Defense, FFI Report, http://foodfraud.msu.edu/wp-content/uploads/2016/12/MSU-FFTT-FFIR-FSSC22000-update-Edition-4-2017-v8-b.pdf, dostęp 23/05/2017.
23. Spink J., Moyer D.C. [2011], Defining the Public Health Threat of Food Fraud, “Journal of Food Science”, Vol. 76 (9), http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02417.x.
24. Spink J., Moyer D.C., Speier-Pero C. [2016], Introducing the Food Fraud Initial Screening model (FFIS), “Food Control”, Vol. 69, p. 306-314, http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.03.016.
25. Targoński Z., Stój A. [2005], Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4 (45) Supl., s. 30-40.
26. TBSI [2014], Guide to protecting and defending food and drink from deliberate attack, The British Standards Institution , PAS 96:2014, http://www.food.gov.uk/sites/default/files/pas96-2014-food-drinkprotection-guide.pdf, dostęp 10/02/2016.
27. UOKiK [2015], Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2014 r., UOKiK, https://www. uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php, dostęp 23/05/2017.
28. Ustawa o bezpieczeństwie żywności [2006], Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225, ze zm.).
29. Ustawa o Inspekcji Handlowej [2000], Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, ze zm.).
30. Ustawa o jakości handlowej [2000], Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 44, ze zm.).
31. Ustawa Kodeks Cywilny [1964], Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).
32. Wiśniewska M.Z. [2016 a], System HARPC – nowy oręż w służbie bezpieczeństwa żywności, „Problemy Jakości”, nr 9, s. 13-19, http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.9.2.
33. Wiśniewska M.Z. [2016 b], Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 111-114, 153-161, 167-187.