Modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym

Main Article Content

Alicja Sosnowska
Stanisław Łobejko

Abstrakt

W pracy zaprezentowano cztery modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym, zbudowane na podstawie wyników analizy piętnastu wybranych parków na świecie. Omówiono podstawowe funkcje parku oraz wady i zalety każdego z modeli, wskazując także możliwości ich dalszego rozwoju. Dokonano odniesienia do warunków polskich co wykazało, że najbardziej odpowiednie dla Polski są dwa modele: korporacyjny i sieciowy. Model korporacyjny oparty na aktywnej współpracy uczelni technicznej oraz podmiotów publicznych i prywatnych jest, zdaniem autorów, najbardziej odpowiedni do zastosowania w przypadku parków naukowo-technologicznych tworzonych w pobliżu uczelni technicznych. Rozwiązaniem alternatywnym jest model sieciowy, umożliwiający tworzenie parków naukowo-technologicznych o rozproszonej strukturze przestrzennej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Sosnowska, A., & Łobejko, S. (2017). Modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 43-54. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7458
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. EC [2014], Setting up, managing and evaluating EU Science and Technology Parks. An advice and guidance report on good practice, European Commission, Regional and Urban Policy, October 2013, EU 2014.
2. EKE-S [2010], Europejskie parki technologiczne, przemysłowe i naukowe w dobie zarządzania kryzysem, przygotowania do okresu po kryzysie i strategia po cyklu lizbońskim, Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny, opinia dodatkowa, 2011/C 44/22, Bruksela, 14 lipca 2010.
3. Florida R. [2010], Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
4. Gorynia M., Jankowska B. [2007], Koncepcje klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, „Ekonomista”, nr 3.
5. IASP [2014], International Association of Science Parks Survey 2014, http://www.iasp.ws/statistics, dostęp 12/11/2014.
6. IPO [2009], Parki przemysłowe, technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne, Raport, Portal IPO.pl.
7. Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
8. Łobejko S. (red.) [2012], Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
9. Łobejko S., Sosnowska A. [2015], Management Models of a Science and Technology Parks: Foreign Experiences and Recommendations for Poland, „Optimum: studia ekonomiczne”, nr 5 (77), s. 77-92.
10. Marciniec B.M. [2007], Rola parków naukowo-technicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
11. Mażewska M. [2011], Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Warszawa.
12. NET [2007], Parki Technologiczne USA, Nauka-Edukacja-Technologia (NET), Management and Organization of Technology Parks in the US, Raleigh/Newark/Philadelphia/College Park/Rockville 18-25 kwietnia 2007, http://deltechpark.org/, dostęp 25.11.2014.
13. Raport Pro-Dev. [2014], Analiza najlepszych praktyk dla modułu zarządzania parkiem technologicznym i biznesowym, Raport z badania międzynarodowych parków naukowo-technologicznych zrealizowany na zlecenie firmy Pro-Development, Warszawa.
14. Sanni M., Egbetokun A.A., Siyanbola W.O. [2010], A model for the design and development of a Science and Technology Park in developing countries, MPRA Paper 25342, 2009, “International Journal Management and Enterprise Development”, Vol. 8, No. 1 (2010), p. 62-81, DOI: 10.1504/ IJMED.2010.029761.
15. UNESCO [2014], Science Parks around the World, http://www.unesco.org, dostęp 15/11/2014.
16. Weresa M.A. [2014], Polityka innowacyjna, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.