Źródła pochodzenia pieniężnych przepływów operacyjnych w polskich spółkach giełdowych

Main Article Content

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

Abstrakt

Celem artykułu było przeprowadzenie badań dotyczących źródeł pochodzenia przepływów operacyjnych w polskich spółkach giełdowych. Realizacja tego celu wymagała zbadania poziomu amortyzacji i jej wykorzystania w operacyjnych przepływach pieniężnych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Wyniki badań zostały potwierdzone pozytywnie: przeciętny poziom amortyzacji waha się od 31 do 47 proc. Zbadano również relacje pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a amortyzacją. Badania wskazują, że amortyzacja w całości zostaje przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź jej wartość przekracza wydatki. Potwierdza to pozytywnie drugą hipotezę badawczą postawioną w artykule, o przeznaczaniu amortyzacji na wydatki inwestycyjne.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2017). Źródła pochodzenia pieniężnych przepływów operacyjnych w polskich spółkach giełdowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 69-76. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7452
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bem D. [2007], Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, nr 82, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2. Eichhorn P., Thiemeyer T. [1979], Finanzierung öffentlichen Unternehmen, Baden-Baden, Verlagsgesellschaft Nomos.
3. Felis P. [2007], Wybrane problemy wpływu amortyzacji podatkowej na finanse przedsiębiorstw, „Rachunkowość Bankowa”, nr 10.
4. Gackowska W. [2003], Ekonomiczne znaczenie amortyzacji, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 36.
5. Grabowska M. [2010], Rola amortyzacji w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa, Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, J. Duraj (red.), Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica, nr 236.
6. Iwin-Garzyńska J. [2001], Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Warszawa, PWE, s. 15-19.
7. Leksykon finansów [2005], J. Głuchowski (red.), Warszawa, PWE.
8. Kobiela-Pionnier K. [2008], Wpływ metody amortyzacji na wynik finansowy, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 9, s. 65-67.
9. Król U. [2011], Wpływ polityki amortyzacyjnej na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 200.
10. Łuksik K. [2010], Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prace z zakresu rachunkowości finansowej, nr 816.
11. Mączyńska E. [2009], Siła tradycji i grzechy rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 10.
12. Micherda B., Szulc M. [2004], Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości, „Problemy rachunkowości”, nr 3.
13. Mioduchowska-Jaroszewicz E. [2015], The Level of Depreciation in Cash, in: Knowledge-Economy -Society in the Development and Challenges of Modern Economies, Finance and Information Technology, A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (eds.), Kraków, p. 213-224.
14. Śnieżek E., Wiatr M. [2011], Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwers business, s. 190.
15. Singh N., Sharma R.D. [2015], Use of depreciation as a tax policy device to control inflation review of business and finance studies, “Review of Business & Finance Studies”, vol. 6, no. 1, p. 13-26.
16. Wasilewicz M. [2004], Wybór metody amortyzacji podatkowej środków trwałych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1.