Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w przedsiębiorstwach budowlanych

Main Article Content

Tomasz Maślanka
Iwona Mazur-Maślanka

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach budowlanych na rok, dwa oraz trzy lata przed upadłością. Wskaźniki poddano analizie z uwzględnieniem wielkości ocenianych jednostek w podziale na mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kształtowanie się analizowanych wskaźników zaprezentowano w grupie przedsiębiorstw będących w dobrej kondycji finansowej, jak i wśród jednostek zagrożonych upadłością. W drugiej części artykułu ocenie poddano skuteczność analizowanych wskaźników w weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności wśród analizowanych przedsiębiorstw budowlanych na rok, dwa oraz trzy lata przed upadłością.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Maślanka, T., & Mazur-Maślanka, I. (2017). Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w przedsiębiorstwach budowlanych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 42(1), 73-83. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0156
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Andrzejewski M., Maślanka T., Mroczek A., Gołębiowski B. [2015], Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych”, nr 2(45), s. 22-39.
2. Antonowicz P. [2013], Własności wskaźnika rentowności sprzedaży brutto oraz produktywności majątku w prognozowaniu i ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 760, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59, s. 11-21.
3. Bednarski L. [1999], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE.
4. Bień W. [2001], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa, Difin.
5. Czekaj J., Dresler Z. [2002], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
6. Komunikaty z „Monitora Sądowego i Gospodarczego” o postępowaniach upadłościowych, dostęp http://www.portal-bankrut.pl.
7. Maślanka T. [2012], Kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych wśród przedsiębiorstw przemysłowych zagrożonych upadłością w latach 2009-2011 notowanych na GPW w Warszawie, w: Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu, M. Reichel (red.), Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, s. 129-135.
8. Maślanka T. [2008], Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Warszawa, C.H. Beck.
9. Mączyńska E., Zawadzki M. [2006], Dyskryminacyjne modele, predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2.
10. Michalski G. [2005], Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
11. Sierpińska M., Jachna T. [2007], Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
12. Waśniewski T., Skoczylas W. [2002], Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
13. Wędzki D. [2009], Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 2. Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny, Kraków, Oficyna & Wolters Kluwer business.
14. Wędzki D. [2004], Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 75, s. 139-160.