Przedsiębiorstwa sektora publicznego w Polsce – próba zdefiniowania i wyodrębnienia

Main Article Content

Piotr Kozarzewski
Maciej Bałtowski

Abstrakt

We współczesnej gospodarce polskiej przedsiębiorstwa prywatne wyraźnie dominują nad państwowymi w strukturze własnościowej gospodarki. Jednak jednoznaczne wyodrębnienie spośród całego sektora przedsiębiorstw zbioru, który można określić mianem „przedsiębiorstwa państwowe”, jest praktycznie niemożliwe. Jest bowiem całe spektrum przedsiębiorstw o własności mieszanej, państwowo-prywatnej, a faktyczne władztwo (kontrola) państwa nad przedsiębiorstwami nie zawsze musi mieć charakter własnościowy. Celem artykułu jest próba możliwie precyzyjnego zdefiniowania i wyodrębnienia podmiotów określanych ogólnie jako „przedsiębiorstwa państwowe”, które bardziej precyzyjnie można określić raczej jako przedsiębiorstwa sektora publicznego. Autorzy dowodzą, że cechą konstytutywną przedsiębiorstw sektora publicznego jest faktyczna kontrola korporacyjna ze strony państwa, która może być sprawowana zarówno narzędziami właścicielskimi jak i niewłaścicielskimi. W konsekwencji zostały wyróżnione dwie odrębne ich grupy – podlegające kontroli właścicielskiej oraz podlegające kontroli niewłaścicielskiej ze strony państwa. Znaczenie gospodarcze PSP jest większe niż wynikałoby to z ich niewielkiej liczby, a to ze względu na fakt, że są one skupione zdecydowanie w grupie największych i najważniejszych polskich przedsiębiorstw – konkludują autorzy.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Kozarzewski, P., & Bałtowski, M. (2016). Przedsiębiorstwa sektora publicznego w Polsce – próba zdefiniowania i wyodrębnienia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 38(1), 7-19. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1894
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bałtowski M. (red.) [2002], Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w polskiej gospodarce, Warszawa,Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Bałtowski M., Kozarzewski P. [2014], Zmiana własnościowa polskiej gospodarki, 1989–2013,Warszawa, PWE.
3. Beltratti A., Bortolotti B., Milella V. [2009], State Ownership, Political Risk, and Asset Prices,http://privatizationbarometer.it/rullo/soap.pdf, dostęp 5\02\2016.
4. Bortolotti B., Faccio M. [2004], Reluctant privatization, Working Papers Fondazione Eni, No. 130.
5. Bortolotti B., Faccio M. [2009], Government Control of Privatized Firms, “Review of Financial Studies”,Vol. 22, Issue 8.
6. Christiansen H. [2011], The Size and Composition of the SOE Sector in OECD Countries, OECD CorporateGovernance Working Papers, No. 5.
7. Cuervo-Cazurra A., Inkpen A., Musacchio A., Ramaswamy K. [2014], Governments as owners:State-owned multinational companies, “Journal of International Business Studies”, No. 45.
8. Farrar J. [2008], Corporate Governance Theories, Principles and Practice, Oxford, Oxford UniversityPress.r
9. Dawisha K. [2014], Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia?, New York, Simon & Schuster.
10. Huang Y. [2008], Capitalism with Chinese Characteristics, Cambridge, Cambridge University Press.
11. Grzegorczyk F. [2012], Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo. Zagadnieniakonstrukcyjne, LexisNexis, Warszawa.
12. Grzegorczyk F. [2012 a], New Polish “Golden Share” Regulation – A Model Law for EU Member States?,“European Company Law”, Vol. 9, No. 1.
13. GUS [2005], Rachunki narodowe według sektorów i subsektorów instytucjonalnych, Warszawa, orazinne lata.
14. GUS [2012], Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON,Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, GUS.
15. Kočenda E., Hanousek J. [2012], State ownership and control in the Czech Republic, “EconomicChange and Restructuring”, Vol. 45(3).
16. Kominy w spółce Elewarr były za wysokie [2015], „Gazeta Wyborcza”, 3 czerwca.
17. Lista [2014], Lista 2000 największych polskich przedsiębiorstw w 2013 r., „Rzeczpospolita”, 28 października.
18. Musacchio A., Lazzarini S.G. [2014], Reinventing State Capitalism, Columbia, Harvard UniversityPress.
19. OECD [2008], Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2196.
20. OECD [2010], Accountability and Transparency: A Guide for State Ownership, Paris, OECDPublishing.
21. OECD [2013], State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications, OECD Trade PolicyPaper, No. 147.
22. OECD [2014], Economic Surveys POLAND, March, OECD.
23. Radygin A., Entov R. [2014], The Fundamental Privatization Theorem: Ideology, Evolution, Practice,SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398960.
24. Shapiro D., Globerman S., [2012], The International Activities and Impacts of State-Owned Enterprises,in: Sovereign investment: concerns and policy reactions, Oxford, Oxford University Press.