Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Main Article Content

Piotr Szczepankowski

Abstrakt

Finansyzacja przedsiębiorstw, rozumiana jako wzrost roli aktywności stricte finansowej podmiotów sfery realnej, wywoływana presją rynków finansowych i inwestorów oczekujących osiągnięcia w krótkim okresie wzrostu wartości zaangażowanych kapitałów, przebiega dwoma kanałami. Pierwszym z nich są zmiany w strukturze aktywów przedsiębiorstw, drugim zaś zmiana strumieni generowanych dochodów. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstw staje się bardziej ukierunkowywana na wzrost udziału aktywów finansowych w aktywach ogółem, i w konsekwencji, na zwiększenie udziału dochodów finansowych w dochodach całkowitych. Oczekiwania inwestorów wyższych stóp zwrotu i wartości wypłat z zysków ograniczają z kolei zasoby kapitału wewnętrznego i zwiększają stopień uzależnienia przyszłego rozwoju jednostek gospodarczych od instytucji i rynków finansowych. Celem artykułu jest ocena symptomów i stopnia finansyzacji sektora przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce oraz analiza wpływu tego zjawiska na efektywność ich działania. Badanie zostało oparte na publikowanych przez GUS bilansowych wynikach finansowych podmiotów gospodarczych z ostatniej dekady (lata 2004-2013). Zostało przeprowadzone zarówno w ujęciu całościowym, jak i według form prawnych oraz wielkości przedsiębiorstw. Wyniki mogą być wykorzystywane do porównań z rezultatami podobnych analiz przeprowadzonych w wybranych gospodarkach krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Szczepankowski , P. (2016). Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 38(1), 31-47. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1901
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agliette M., Breton R. [2001], Financial Systems, Corporate Control and Capital Accumulation,“Economy and Society”, Vol. 30, No. 4, p. 467-503.
2. Alauddin M. [2014], Financialization of Global Economy and Overaccumulation of Chinese Economy,South Asian University, 7th May, http://ssrn.com/abstract=2444470, dostęp 10/01/2016.
3. Alvarez I. [ 2015], Financialization, Non-financial Corporations and Income Inequality: the Case ofFrance, “Socio-Economic Review”, Vol. 13, No. 3, p. 449-475.
4. Barczyk R., Lubiński M., Małecki W. [2014], Banki a cykle koniunkturalne, Warszawa, OficynaWydawnicza SGH, s. 306.
5. Baud C., Durand C. [2012], Financialization, Globalization and the Making of Profits by LeadingRetailers, “Socio-Economic Review”, Vol. 10, p. 241-266.
6. Błasiak W. [2010], Światowy kryzys gospodarczy a globalna akumulacja kapitału, “ContemporaryEconomics”, Vol. 4, No. 2, p. 35-51.
7. Chołaj H. [2003], Ekonomia polityczna globalizacji, Warszawa, Fundacja Innowacja, s. 270.
8. Crotty J. [2005], The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competitionand Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, in:Financialization and the World Economy, G.A. Epstein (ed.), Northampton, Edward Elgar Publishing.
9. Davis L. [2013], Financialization and the Nonfinancial Corporation: an Investigation of Firm-LevelInvestment Behavior in the U.S., 1971-2011, University of Massachusetts, Amherst Working Paper,No. 2013-08.
10. Dembinski P. [2012], Finansjalizacja. Klęska urodzaju w gospodarce, http://m.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/finansjalizacja-kleska-urodzaju-w-gospodarce, dostęp 10/02/2016.
11. Dobbin F., Jung J. [2010], The Misapplication of Mr. Michael Jensen: How Agency Theory BroughtDown the Economy and Why it Might Again, in: Markets on Trial, The Economic Sociology of the U.S.Financial Crisis: Part A Research in the Sociology of Organizations, “Emerald”, Vol. 30B, p. 29-64.
12. Dore R. [2002], Stock Market Capitalism and Its Diffusion, “New Political Economy”, Vol. 7, No. 1,p. 115-121.
13. Dore R. [2008], Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the AngloSaxons,3rd ed., Oxford, Oxford University Press, p. 280.
14. Dresler Z. [2014], Rentowność a rozwój przedsiębiorstw w Polsce, w: Finanse w rozwoju gospodarczym ispołecznym, J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 217-253.
15. 1Dudycz T. [2013], Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 207.
16. Dumenil G., Levy D. [2004], Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution, Cambridge,Harvard University Press, p. 190.
17. Dumenil G., Levy D. [2005], The Real and Financial Components of Profitability (USA 1952–2000),“Review of Radical Political Economics”, Vol. 36, No. 1, p. 82-110.
18. Epstein G.A. [2005], Introduction: Financialization and the World Economy, in: Financialization andthe World Economy, G.A. Epstein (ed.), Northampton, Edward Elgar Publishing, p. 3-16.
19. Erturk I., Froud J., Johal S., Leaver A., Williams K. [2008], Financialization at Work: Key Texts and Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 47Commentary, London & New York, Routledge, p. 211.
20. Felipe J., Lavin E., Xiaoqim E.F. [2008], The Diverging Patterns of Profitability, Investment andGrowth of China and India During 1980-2003, “World Development”, Vol. 36, No. 5, p. 741-774.
21. Fine B. [2008], From Financialisation to Neo-Liberalism: Engaging Neo-Liberalism, School of Orientaland African Studies, University of London, http://www4.fe.uc.pt/ciclo_int/doc_08_09/02_holly_book_con.pdf, dostęp 12/02/2016.
22. Fligstein N., Shin T. [2007], Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1984-2000, “Sociological Forum”, Vol. 22, No. 4, p. 399-424.
23. French S., Leyshon A., Wainwright T. [2011], Financializing Space, Spacing Financialization, Progressin Human Geography, 28Th November, doi: 10.1177/0309132510396749.
24. Harvey D. [2005], A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, p. 247.
25. Krippner G. [2005], The Financialization of the American Economy, “Socio-Economic Review”, Vol.3, No. 2, p. 173-208.
26. Lazonick W. [2010], Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of theU.S. Corporation, “Business History Review”, Vol. 84, No. 2, p. 675-702.
27. Lazonick W. [2013], The Financialization of the U.S. Corporation: What Has Been Lost, and How ItCan Be Regained, “Seattle University Law Review”, Vol. 36, p. 857-909.
28. Lazonick W., O’Sullivan M., [2000], Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for CorporateGovernance, “Economy and Society”, Vol. 29, No. 1, p. 13-35.
29. Lin K.H. [2013], The Rise of Finance and Firm Employment Dynamics, 1982-2005, “SSRN ElectronicJournal”, doi:10.2139/ssrn.2284507.
30. Mączyńska E. [2013], Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, „Finanse, RynkiFinansowe. Ubezpieczenia”, nr 62, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, s. 2-16.
31. Mesjasz L. [2006], Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej, w: Międzynarodowestosunki gospodarcze u progu XXI wieku, S. Miklaszewski (red.), wyd. II, Warszawa, Difin, s. 108-109.
32. Milberg W. [2009], Shifting Sources and Uses of Profits: Sustaining US Financialization with GlobalValue Chains, “Economy and Society”, Vol. 37, No. 3, p. 420-451.
33. Montenegro J.L., Gasca V.S. [2015], The Financialization of the Mexican Economy, 1993-2013(An Estimate), XIV International Business and Economy Conference, Bangkok, Thailand,http://ssrn.com/abstract=2550151, dostęp 10\01\2016.
34. Nolke A., Perry J. [2007], The Power of Transnational Private Governance: Financialization and theIASB, “Business and Politics”, Vol. 9, No. 3.
35. Onaran O. [2009], Wage Share, Globalization, and Crisis: The Case of Manufacturing Industry inKorea, Mexico and Turkey, “International Review of Applied Economics”, Vol. 23, No. 2, p. 113-134.
36. Orhangazi O. [2008], Financialisation and Capital Accumulation in the Non-Financial CorporateSector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003, “Cambridge Journalof Economics”, Vol. 32, p. 863-886.
37. Palpaceur F., Seignour A., Vercher C. [2011], Financialization, Globalization and the Managementof Skilled Employees: Towards a Market-Based HRM Model in Large Corporations in France, “BritishJournal of Industrial Relations”, Vol. 49, No. 3, p. 560-582.
38. Ratajczak M. [2009], Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, w: Studia z bankowości centralneji polityki pieniężnej, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Warszawa, Difin, s. 20.
39. Sen S., DasGupta Z. [2015], Financialization and Corporate Investments: The Indian Case, LevyEconomics Institute of Bard College, Working Paper No. 828, p. 1-15.
40. Stockhammer E., 2004, Financialization and the Slowdown of Accumulation, “Cambridge Journal ofEconomics”, Vol. 28, No. 5, p. 719-741.
41. Tallalbasi I., Kaya F. [2013], Financialization of Turkey Industry Sector, “International Journal ofFinancial Research”, Vol. 4, No. 3, p. 127-143.42.Toporowski J. [2008], Ekonomia i kultura finansyzacji, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 8, s.5-10. 43 Żyżyński J. [2009], Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy,„Ekonomista”, nr 2, s. 163-189