Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki zmienią świat

Main Article Content

Andrzej Koźminski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rozwojowi nauki zarządzania w Polsce od okresu międzywojennego do współczesności. Wspominając dorobek polskich naukowców, autor wskazuje na uwarunkowania polityczne i gospodarcze kolejnych etapów jej rozwoju oraz źródła – jak określa – relatywnego sukcesu polskiego zarządzania w okresie transformacji. Jego zda-niem, należy ich szukać zarówno w konkurencyjnej presji, jakiej poddana była praktyka, jak i w rozwoju teorii i akademickich ośrodków zarządzania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koźminski, A. (2016). Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki zmienią świat. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 9–20. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1923
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bloom N., Genakos C., Sadun R., van Reenen J. [2012], Management Practices Across Firms andCountries, National Bureau of Economic Research Working Paper 17850, Mass., Cambridge.
2. Bloom N., Sadun R., van Reenen J. [2012], Does Management Really Work, “Harvard BusinessReview”, November, p. 77-82.
3. Chajtman S. [1958], Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR, Warszawa PWE.
4. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. [2014], Subdyscypliny w naukacho zarządzaniu – logika wyodrębniania i identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna,„Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
5. Doktór K. [1964] Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu MetalowegoH. Cegielski, Warszawa, KiW.
6. Drucker P. [1976], Skuteczne zarządzanie, Warszawa, PWN.
7. Haire M. (red.) [1965], Nowoczesna teoria organizacji, Warszawa, PWN.
8. Koontz H., O’Donnell C. [1969], Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, Warszawa,PWN.
9. Kotarbiński T. [1955], Traktat o dobrej robocie, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
10. Kowalewski S. [1967], Przełożony i podwładny, Warszawa, PWE.
11. Koźmiński A.K. [1993], Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in theEx-Socialist Block, Albany, State University of New York Press.
12. Koźmiński A.K. [1998], Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym blokusocjalistycznym, Warszawa, PWN.
13. Koźmiński A.K. [2008a], How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition, Warszawa,Difin.
14. Koźmiński A.K. [2008b], Management in Transition, Warszawa, Difin.
15. Koźmiński A.K. [2008c], Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition, “Communistand Post-communist Studies”, No. 41, p. 263-280.
16. Koźmiński A.K. [2013], Ograniczone przywództwo: Studium Empiryczne, Warszawa, Poltext.
17. Koźmiński A.K., Yip G.S. [2000], Strategies for Central and Eastern Europe, New York, MacMillanBusiness, London, St. Martin’s Press.
18. Kurnal J. [1970], Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa, PWE.
19. Kwiatkowski S., Koźmiński A.K. [1992], Paradoxical country: management education in Poland, “TheJournal of Management Development”, No. 11(5), p. 28-33.
20. March J., Simon H.A. [1964], Teoria organizacji, Warszawa, PWN.
21. Martyniak Z. [1993], Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Warszawa, PWE.
22. Matejko A. [1959], Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA, „Kultura i społeczeństwo”,nr 1(3), s. 34-42.
23. Nogalski B. [2016], Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauko zarządzaniu – wnioski na przyszłość, Gliwice, Politechnika Śląska.
24. Parsons T., Shils E. [1951], Toward a General Theory of Action, Cambridge Mass., Harvard UniversityPress.
25. Sarapata A., Doktór K. [1963], Elementy socjologii przemysłu, Warszawa, PWE.
26. Simon H.A. [1976], Działanie administracji, Warszawa, PWE.
27. Simon H.A. [1982], Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, Warszawa, PWE.
28. Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, Warszawa, PWN.